Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1630588/19/2804-00540-605110

Datum a čas: 27.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, zasedací místnost ve 2. NP přístavku, č. dveří 2.35

Zápis dražitelů: dne 27. 11. 2019 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti ve 2. NP v přístavku číslo dveří 2.35. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 200 000,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Rodinný dům s 1 nadzemním podlažím a odhadovaným částečným podkrovím a částečným podsklepením. 1,00 1 800 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Prohlídka nemovité věci nebude správcem daně zajištěna. Nahlédnutí do znaleckého posudku je možno dohodnout  se správcem daně na tel. 469 658 381, 724 189 772.  
Popis: Nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště v Chrudimi, katastrální území Smrkový Týnec, obec Rabštejnská Lhota, zapsané na listu vlastnictví 12:
Pozemky

Parcela St. 131, výměra 399 m2 , zast.. plocha a nádvoří
              Součástí je stavba: Smrkový Týnec, č.p. 39, rod. dům
              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 131

Parcela 440/21, výměra 744 m2, zahrada


2 3 4 6 7 8 9 10 Rodinný dům s 1 nadzemním podlažím a odhadovaným částečným podkrovím a částečným podsklepením 5

Stručný popis dražby

Stavba vedena v katastru nemovitostí jako rodinný dům na stavebním pozemku se sousedním pozemkem zahrady, dvěma hospodářskými stavbami, vše v jednom funkčním celku, včetně venkovních úprav a trvalých porostů. Rodinný dům s 1 nadzemním podlažím a odhadovaným částečným podkrovím a částečným podsklepením (stavba nebyla zpřístupněna). Materiálově konstrukce z důvodu nezpřístupnění je odhadována – základy kamenné a betonové, krov dřevěný trámový, krytina a klempířské konstrukce nové. Stáří budovy se odhaduje na cca 87 let, doložena přístavba v roce 1951. Venkovní úpravy – studna, přípojka vody, elektra, plynu, oplocení, odhad jímka s přívodem kanalizačním, zpevněná plocha betonová a kamenná na dvorku, klepadlo na koberce. Na rodinný dům navazuje stavba z roku 1950 (povolení stavebního úřadu v roce 1950) - převážně dřevěná, zbudovaná zřejmě svépomocí, sloužící jako hospodářská stavba vedlejší, v současné době zřejmě nepoužívaná, k uvážení k odstranění. Podél hranice pozemku se nachází vedlejší stavba hospodářská, stáří cca 75 let, v současné době zřejmě nepoužívaná, viditelně v havarijním stavu (průhyb vrcholové vaznice), k uvážení k odstranění.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby