Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Žamberku oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 1610501/19/2811-00552-608158

Datum a čas: 12.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Mistrovice, Před objektem předmětu dražby, GPS: 50° 1.052'N, 16° 34.649'E

Zápis dražitelů: dne 12.11.2019 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 220 000,00 Kč

Dražební jistota 40 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech 696064 Mistrovice nad Orlicí 279 330 000,00 Kč 220 000,00 Kč
Podmínky: Prohlídka nemovité věci nebude organizovaná. Nahlédnutí do znaleckého posudku je možno dohodnout s vymáhacím oddělením Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku a to osobně nebo telefonicky na čísle 465 678 347, 736 177 401
Popis: Stodola pro skladování jako součást pozemku, zděný objekt se sedlovou střechou, přízemní s částečným podsklepením a půdou ve spíše neudržovaném stavu. Přístupová cesta k objektu je místní zpevněná komunikace. Stavba stodoly byla postavena kolem roku 1925.
Pozemky ve funkčním celku, navazující ze severní strany na plochy stodoly, jsou vedeny jako sídelní zeleň a pozemky z jihovýchodní strany jsou vedeny jako krajinná zeleň, jinak původní doprovodné plochy páteřní komunikace obce.

OKRES: CZ0535 Ústí nad Orlicí, 3611
OBEC: 580643 Mistrovice
KAT. ÚZEMÍ: 696064 Mistrovice nad Orlicí

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití PŮVOD: Katastr nemovitostí (KN)
KN st. 140 277 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku KN st. 140
KN 384/2 220 trvalý travní porost zemědělský půdní fond
KN 385/1 2565 zahrada zemědělský půdní fond
KN 385/2 1398 zahrada zemědělský půdní fond
KN 392/2 1599 trvalý travní porost zemědělský půdní fond
KN 405/1 1250 trvalý travní porost zemědělský půdní fond
KN 405/2 1823 trvalý travní porost zemědělský půdní fond
KN 405/4 542 ostatní plocha zemědělský půdní fond
KN 405/5 628 ostatní plocha zemědělský půdní fond

st. = stavební parcela


Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
IMG_20190306_134432 IMG_20190306_134508 IMG_20190306_134512 IMG_20190306_134529

Stručný popis dražby

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby