Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 10 oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 7494312/19/2010-80542-109420

Datum a čas: 13.11.2019 od 14:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se bude konat na adrese Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice od 13:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 056 000,00 Kč

Dražební jistota 400 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Hala - sklad květin 1,00 3 084 000,00 Kč 2 056 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 11. listopadu 2019 od 09:00 do 10:00 hodin na adrese Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9 – Malešice nebo přesněji GPS 50.0892519N, 14.5189972E. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty!
Popis: Dočasná stavba - hala - sklad květin- Jednopodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou- půdorysné rozměry: 36,36 x 20,36m- výška haly u okapu je cca 3,40m a u hřebene cca 4,20m nad terénem místo stavby: Praha k.ú. Hrdlořezy, parcela č. 492/15výměra stavby: celková zastavěná plocha 740,29m2 celková užitková plocha 712,76m2 obestavěný prostor 2780,00m3Stavba ani parcela č. 492/15 nejsou uvedeny v katastru nemovitostí. Stavba se nachází na pozemku č. 492/1, vedeném na listu vlastnictví č. 10002, vlastníkem pozemku je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad. Nájemní smlouva mezi vlastníkem stavby a Pozemkovým fondem České republiky byla uzavřena dne 01. 10. 2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.Stavba byla postavena na pozemku jiného vlastníka s jeho souhlasem. Z nájemní smlouvy je patrné, že smlouva nemůže být právním titulem pro zřízení trvalé stavby nebo pro trvalé odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Stavba je montovaná, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou o malém spádu, založena je na základových patkách, nosnou konstrukci tvoří šroubovaný ocelový skelet, opláštění je ze sendvičových PU panelů, stejně jako krytina je z PU panelů. Denní osvětlení zajišťují střešní světlíky. Od hlavního skladovacího prostoru jsou lehkými příčkami odděleny dvě kanceláře, denní místnost. Sociální vybavení je tvořeno dvěma WC a umyvadlem s průtokovým ohřívačem vody. Skladový prostor je vybaven kompaktní vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla Atrea s.r.o. – DUPLEX 4000 s ventilátory (výr. č. 140114605, rok výroby 2011). Vzduchotechnická jednotka v době prohlídky nebyla v provozu, podle informace podané uživatelem není jednotka funkční. Vjezdová vrata a dveře jsou posuvné z PU panelů. Povrch podlahy je z nepříliš kvalitně provedené betonové mazaniny, na WC je keramická dlažba, kolem umyvadla je proveden částečný keramický obklad stěny. K objektu haly byl na severní straně původně přistaven lehký přístřešek (závětří bočního vstupu do haly). V současné době zůstala pouze ocelová konstrukce bez zastřešení.Objekt je napojen na areálové inženýrské sítě – vodovod a elektro, kanalizace byla sváděna do žumpy situované při východním nároží haly. Dle současného uživatele skladové haly je odpad do žumpy nefunkční. Příjezd je možný pro nákladní vozy po nezpevněné komunikaci až ke vratům do skladové haly. Technický stav objektu je i přes zanedbanou údržbu dobrý díky nízkému stáří (7 roků) stavby.Stavba je užívána a v souladu s nájemní smlouvou a územně plánovací dokumentací ke skladování květin. Stanovená doba dočasné stavby sice uplynula v roce 2015, ale stavba je nadále užívána k odsouhlasenému účelu, je v dobrém technickém stavu a dosud není odstraněna. Podle § 129 Zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu stavební úřad z moci úřední může zahájit řízení o odstranění stavby podle § 129 Zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu. Pokud však ještě není nutno tuto stavbu odstranit je možno ji ponechat, je dána vlastníkovi možnost, aby požádal o změnu stavby podle § 127 Zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou. Dle sdělení stavebního úřadu však dosud nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby ani vlastník stavby nepožádal o změnu stavby spočívající v prodloužení doby trvání.V daném případě se jedné o stavbu na pozemku jiného vlastníka a změna dočasné stavby na stavbu trvalou tedy nepřichází v úvahu, což je uvedeno i v nájemní smlouvě. Případné prodloužení doby trvání dočasné stavby je možné pouze se souhlasem vlastníka pozemku.Nájemní smlouva na pronájem pozemku je sjednána na dobu neurčitou za účelem manipulace a překládky květin pro další prodej a umístění přístřešku. Stavba je užívána ke sjednanému účelu.Z hlediska platného územního plánu je lokalita vyhrazena pro funkci PZA – zahradnictví a pozemek i stavba jsou užívány v souladu se stavebně plánovací dokumentací.Návrh Metropolitního plánu, který lokalitu označuje jako nezastavitelnou, dosud nebyl schválen a jeho schválení se předpokládá až v horizontu několika let (kolem roku 2023).S ohledem na výše uvedené znalec neshledal důvod, pro který by stavební úřad nemohl vydat souhlas se změnou stavby spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby na další 3 roky v případě, že vlastník stavby o změnu užívání požádá.Obvyklá cena dle vypracovaného znaleckého posudku č. 537 – 21/2019 ze dne 31. 07. 2019 nebyla vzhledem k nedostatečnému množství realizovaných kupních cen stanovena. Byla tedy stanovena cena tržní a to ve výši 10.011.000,- Kč. Do znaleckého posudku lze nahlédnout po předchozí domluvě na tel.: +420 267 271 516, mail: jan.rames@fs.mfcr.cz.b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:Nemovitost není zapsána v katastru nemovitostí, trpí však závadami - uplynutí doby, na kterou byla dočasná stavba povolena a faktem, že stavba stojí na pozemku jiného vlastníka. Tyto závady byly vyčísleny na částku 6.927.000,- Kč.

1 2 3 4 5

Stručný popis dražby

Hala - sklad květin
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby