Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění k tiskopisům 2012

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2012 a pro zdaňovací období 2013 (tiskopisy lze použít až v lednu 2013, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20)

Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (25 5459 MFin 5459 vzor č. 18), pokyny k jeho vyplnění (25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č.17) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2012/příp. pro část zdaňovacího období 2013. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2012" (25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 12) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů"(25 5530 MFin 5530 vzor č. 9). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování (25 5490 MFin 5490 vzor č. 13), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (25 5531 MFin 5531 vzor č. 8).

UPOZORNĚNÍ k tiskopisu Vyúčtování:

Opravy týkající se zdaňovacího období 2011 a 2010 (včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2010 a 2009) je nutné provést formou dodatečného Vyúčtování k tomuto zdaňovacímu období, a to v souladu s § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád”). U podání za část zdaňovacího období 2013 se výše uvedené upozornění týká i oprav zdaňovacího období 2012 (včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2011).

Upozornění pro plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty:

Z ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), termín pro podání tohoto vyúčtování je do 20.března 2013. Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Termín pro podání 20.března 2013 platí i pro plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to zákon o daních z příjmů ukládal.

Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

 • Tiskopis - 25 5241 MFin 5241 vzor č. 7'
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2013 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - 25 5246 vzor č. 7
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2013 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2012

 • Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2012" ( Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č.12)
  Do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1.prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).

  Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2012"
  Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky MF 281/2012 Sb. Odkaz na externí web., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).

  Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č.9) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012" naleznete Kódy států

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 22)
  Pro zdaňovací období 2013 je vydáván nový vzor tiskopisu. Do nového vzoru č. 22 je doplněno prohlášení poplatníka: že k 1. lednu uvedeného zdaňovacího období pobírá /nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.
  Nový vzor "Prohlášení" č. 22 doporučujeme použít zejména u nových zaměstnanců a u zaměstnanců, kteří budou podepisovat nové „Prohlášení“. Pro ostatní zaměstnance pro zdaňovací období 2013 lze používat i předcházející (podepsané) vzory např. 21, 20, s tím, že budou opraveny dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů. U předcházejících vzorů je dostačující, aby plátce do současných "Prohlášení" vložil volný list papíru, na kterém uvede novou výše uvedenou skutečnost, která má vliv na uplatnění/poskytnutí slevy na poplatníka podle § 35b odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Přílohy

 • Tiskopis - 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 17

  Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2012.

   

 • Tiskopis - 25 5241 MFin 5241 vzor č. 7

  Na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2013 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).

   

 • Tiskopis - 25 5246 vzor č. 7

  Na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2013 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).

   

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21

  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20

  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2011.

   

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 - AJ vzor č. 20

  Certificate of the taxable incomes from dependent activity and office holder's emoluments, the withheld tax advances and tax advantage for the taxable period 2012.

   

 • Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2012" ( Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č. 12)

  Do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1.prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).

  Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2012"
  Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky č. 281/2012 Sb., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).

  Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č.9) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012" naleznete Kódy států

   

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 22)

  Pro zdaňovací období 2013 je vydáván nový vzor tiskopisu. Do nového vzoru č. 22 je doplněno prohlášení poplatníka: že k 1. lednu uvedeného zdaňovacího období pobírá /nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

  Nový vzor "Prohlášení" č. 22 doporučujeme použít zejména u nových zaměstnanců a u zaměstnanců, kteří budou podepisovat nové „Prohlášení“. Pro ostatní zaměstnance pro zdaňovací období 2013 lze používat i předcházející (podepsané) vzory např. 21, 20, s tím, že budou opraveny dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů. U předcházejících vzorů je dostačující, aby plátce do současných "Prohlášení" vložil volný list papíru, na kterém uvede novou výše uvedenou skutečnost, která má vliv na uplatnění/poskytnutí slevy na poplatníka podle § 35b odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

   

Aplikační služby