Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

74/31.08.05

31. 8. 2005

DPH a osvobození ve zvláštních případech dle § 68

Předkládají:
Ing. Jana Ledvinková, daňová poradkyně, č. osvědčení 121
Ing. Josef Žížala, daňový poradce, č. osvědčení 3106

Vymezení problému
V návaznosti na projednávaný příspěvek pana Ing. Jiřího Škampy a pana Jana Horešovského dne 23.6.2004, především v bodě 6 příspěvku, předkládáme následující materiál z důvodu nejednoznačnosti stanoviska MF.

Vzhledem k vyvíjející se praxi v této problematice je třeba dosáhnout vyšší míry právní jistoty plátce.

V § 68 odst. 3 je stanoveno:
„Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

  1. dodání, úprava,oprava,údržba nebo nájem letadel, které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména přepravu osob a zboží mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi,
  2. dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo používáno.

Výkladovou nejasností je obsah pojmu „zařízení“ v písmenu b) odstavce 3.

Při zdůraznění klíčových slov odstavce b):
Od daně je osvobozeno dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo používáno,
vyvstává otázka, zda do pojmu dodání zařízení spadá i pojem vybavení letadel, které je v letadlech používáno.

/spojka nebo ve spojení „instalováno nebo používáno“ umožňuje splnit jednu z podmínek/

Přitom v § 68 odst.. 2 písm. b) týkajícím se námořních lodí, se osvobození od daně s nárokem na odpočet vztahuje na dodání,nájem, opravu nebo údržbu zařízení včetně rybářského vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno. Tedy v ustanovení týkajících se námořních lodí je použit pojem vybavení.

Pokud nahlédneme do anglické verze Šesté směrnice , je zde uvedeno v čl.15 odst.5 na konci věty : …., repair and maintenance of equipment – including fishing equipment-incorporated or used therein:“

V českém překladu Šesté směrnice se dočteme: ….opravu a údržbu zařízení – včetně rybářského vybavení – které je na těchto lodích instalováno nebo používáno.“

Je patrné, že Šestá direktiva používá vždy stejný pojem – zařízení – equipment - ale v překladu a v českém zákoně o DPH se tentýž výraz použije jednou jako zařízení a jednou jako vybavení. Stejný výraz pak používá Šestá směrnice i pro osvobozené dodání zařízení do letadel.

Pak lze dovodit, že veškerá zařízení dodávaná jak na paluby lodí, tak letadel, která jsou zde používána budou osvobozena od daně.

V § 68 odst. 4 je dále stanoveno: „Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání paliva a potravin letadlům uvedeným v odstavci 3.

Tedy specifikace jen na paliva a potraviny.

Šestá směrnice rady 77/388/EHS řeší tuto problematiku v čl. 15 odst . 6,7, a 9.

V čl 15 odst. 7 je uvedeno osvobození u : „ dodání zboží při zásobování letadel uvedených v odstavci 6 palivem a potravinami.

Tento odstavec zmiňuje pojem zboží.

Lze tedy usoudit, že dodání zboží, které slouží k vybavenosti letadel uvedených v odst. 3 , je rovněž osvobozeno od daně.

Německý zákon o DPH v § 4 odst. 2 ve vazbě na § 8 odst. 2 v bodě 2 a 3 mnohem jednoznačněji stanoví osvobozená plnění u letecké přepravy:

Bod 2: „ dodání, přestavby, údržba, servis a pronájem zboží určeného k výbavě letadel uvedených v bodu l.“

Bod 3“ „dodání zboží určeného k zásobení letadel uvedených v bodu 1.“

Závěr

Pod pojem zařízení /které nemusí být instalováno ale jen používáno/ je možno zařadit i vybavení které je běžně používáno k provozu letadel, například vybavení potřebné při servírování občerstvení cestujícím jako je nádobí, plastové tácky, kelímky, ohřívací zařízení a podobné kuchyňské vybavení.

Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží a zařízení, určeného k zásobení a výbavě letadel uvedených v písmenu a) odst.3 § 68.

Návrh na opatření

Po projednání na Koordinačním výboru doporučujeme přijatý závěr vhodným způsobem publikovat.

Stanovisko MF :

Souhlasné stanovisko s návrhem předkladatele.

V Praze dne 31.8.2005

 

Ing. Dana Trezziová
Náměstkyně ministra financí