Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

73/31.08.05

31. 8. 2005

Penále při předložení dodatečného daňového přiznání dle §103, odst. 1, písm. b, zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

Předkládá: Mgr. Milan Tomíček, daňový poradce, č. osvědčení 1026

 

Popis problematiky

V souladu s § 103, odst. 1, písm. b, ZDPH je plátce povinen předložit dodatečné daňové přiznání, pokud provádí opravu, při které se nemění poslední známá daňová povinnost, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené.

Jestliže tedy nastane např. situace, kdy plátce daně pořídí ve smyslu § 16 ZDPH zboží z jiného členského státu v srpnu roku 2005, k tomuto zboží obdrží zároveň daňový doklad ve smyslu § 35 ZDPH, který byl vystaven 20. srpna 2005, a z nějakého důvodu neuvede tuto transakci na řádku 220, popř. 225 ani na řádku 320, popř. 325 daňového přiznání za zdaňovací období kalendářního měsíce srpna 2005 (a ani do jiného dalšího daňového přiznání), je tento plátce povinen, do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tuto chybu zjistil, dle výše uvedeného ustanovení ZDPH předložit dodatečné daňové přiznání za srpen 2005. V tomto daňovém přiznání uvede na jedné straně svoji daňovou povinnost související s pořízením zboží a na straně druhé si zároveň tu samou částku uplatní jako svůj nárok na odpočet.

Vyjdeme-li z předpokladu, že jsou splněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně u tohoto pořízení zboží, uvedené v ZDPH (zaúčtování dokladu atd.), jedná se o situaci, kdy plátce provádí opravu údajů daňovým subjektem dříve tvrzených, při které se ale nemění poslední známá daňová povinnost, tj. vlastní daňová povinnost či nadměrný odpočet.

Daňové penále je povinen daňový dlužník platit „pouze“ v případě, že, dle § 63 zákona o správě daní a poplatků v platném znění (dále jen ZSDP), je v prodlení, tj. nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti.

Vlastní daňovou povinností je dle § 4, odst. 1, písm. m, ZDPH daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období, nadměrným odpočtem je dle písm. m téhož odstavce daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období.

Podáním dodatečného daňového přiznání se v tomto případě nemění výše splatné částky daně, jelikož se nemění daňová povinnost ve smyslu ZDPH, tj. poslední vlastní daňová povinnost ani nadměrný odpočet. Proto není plátce ani v prodlení ve smyslu § 63, odst. 1 ZSDP a nemůže mu být doměřeno penále dle § 63 ZDPH.

Zároveň mu nemůže být vyměřeno sankce ve smyslu § 104 ZDPH, jelikož plátce uvedl dané skutečnosti do dodatečného daňového přiznání ve „správném“ zdaňovacím období.

Závěr 

V případě, kdy podáním dodatečného daňového přiznání ve smyslu § 103, odst. 1, písm. b, ZDPH nedochází ke změně poslední známé daňové povinnosti, není plátce v prodlení ve smyslu § 63 ZSDP.

Stanovisko MF
:

Souhlasné stanovisko s návrhem předkladatele.

V Praze dne 31.8.2005

 

Ing. Dana Trezziová

Náměstkyně ministra financí