Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

67/27.07.05

27. 7. 2005

Vracení nadměrných odpočtů u konkursů

Předkládají:

Ing. Mgr. Jindřich Drozd, daňový poradce, č. osvědčení 347

Bc. Jakub Hajdučík, daňový poradce, č. osvědčení 3121

Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, MBA, daňový poradce, č. osvědčení 1733

Ing. Radek Lančík, daňový poradce, č. osvědčení 910

 

Popis problému

V případech, kdy za platnosti zákona č.588/1992 Sb. v platném znění vznikl v průběhu konkursu v důsledku vyměření nadměrný odpočet postupoval správce daně dle § 37a ZDPH, daňovou povinnost vyměřil a takto vzniklý vratitelný přeplatek za období po prohlášení konkursu převedl na úhradu nedoplatků a to jak na dani z přidané hodnoty, tak i případně na jiné daně. Finanční úřady takto postupovaly v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o ZSDP.

Takovýmto rozhodnutím finančního úřadu vznikl počátek rozporu mezi hmotně právními předpisy a účelem konkursního řízení. Ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb. je upraveno započtení vzájemných pohledávek ve prospěch věřitele, tj. finančního úřadu.

Tato situace byla předmětem jednání KOV dne 11.9.2002, který byl zaměřen výhradně na konkursy. Předkladatelé upozorňovali na to, že rozhodnutí finančního úřadu je tak přímo v rozporu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. i) ZKV, ze kterého jednoznačně vyplývá nepřípustnost započtení pohledávek na majetek podstaty. Tato nepřípustnost započtení pohledávek se vztahuje na veškeré zápočty, a to bez ohledu na to, zda jde o jednostranné zápočty (tj. jak ze strany správce podstaty nebo druhé tj. finančního úřadu) nebo dvoustranné zápočty.

Pro správce konkursní podstaty takto vznikala často procesně neřešitelná situace. Finanční úřad jako správce daně přihlásil své daňové pohledávky za úpadcem v rámci konkursního řízení. Jelikož se většinou jednalo o pohledávky vykonatelné, byly ve většině případů přezkoumány co do výše a pravosti v rámci přezkumu správcem uznány. Finančnímu úřadu po započtení nevrácených přeplatků DPH má pohledávku nižší než byla správcem uznána v rámci přezkumného jednání. Vzhledem ke skutečnosti, že správce konkursní podstaty není nikterak oprávněn již přezkoumané pohledávky upravovat a zákon o konkursu a vyrovnání ani takovouto možnost procesně nedovoluje, dochází tak k narušení základního princip uspokojení věřitelů. Princip zápočtů ze strany finančního úřadu upřednostňuje pohledávky správce daně a takto je narušován základní princip uspokojení pohledávek v konkursu, tj. poměrné uspokojení.

Předkladatelé tvrdí v souladu s četnou judikaturou Ústavního soudu (rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 184/96, sp. zn. III. ÚS 200/2000, sp. zn. I. ÚS 77/97, sp. zn. II. ÚS 23/97, sp. zn. II. ÚS 156/95, sp. zn. I. ÚS 70/96, sp. zn. IV. ÚS 197/96 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 7, nález č. 32; svazek 20, nález č. 151; svazek 12, nález č. 142; svazek 9, nález č. 109; svazek 5, nález č. 9; svazek 7, nález č. 29; svazek 8, nález č. 77 - a další) je právní názor obsažený v odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu, resp. v jeho právní větě, má-li obecnou povahu, obecně závazný, závazný při řešení typově shodných případů.

Jelikož Ústavní osud prohlásil shora popsaný postup, používaný správci daně, za porušení čl. 11 odst. l věty druhé Listiny základních práv a svobod, porušení základního práva na spravedlivý proces, vyplývající z čl. 36 odst. 1 Listiny a principu rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny navrhují předkladatelé přijmout níže popsaný závěr.

Legislativní rámec

  1. Zákon č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, § 14 odst. 1, písm. i) započtení na majetek patřící do podstaty není přípustné; započtením není závěrečné vyrovnání zisků a ztrát,
  2. Nález Ústavního soudu ze dne 7.4.2005 spis. zn I. ÚS 544/02, kterým byl v případě stěžovatelky KOPPA,v.o.s., správce konkursní podstaty TEXTILANA .a.s., zrušen rozsudek KS Ústí nad Labem ze dne 27.6.2002, spis.zn. 59 Ca 23/2002-24 s odkazy na Listinu základních práv a svobod (viz příloha ).

Navrhovaný závěr Koordinačního výboru

U neukončených konkursních řízení u kterých bylo provedeno s použitím shora uvedených právních předpisů započtení přeplatku na jakékoliv dani na neuhrazenou daňovou povinnost vzniklou před nebo po prohlášení konkursu bude nadřízeným správcům daně stanovena povinnost nařídit přezkoumání z moci úřední, jehož výsledkem bude vrácení vzniklých přeplatků do konkurzních podstat.

MF ČR souhlasí se skutečnostmi a závěry učiněnými v části tohoto materiálu a se závěry seznámí správce daně.
Dále se MF ČR zavazuje v nejkratší možné době zpracovat novelu zákona č.235/2004 Sb. ust. § 105 odstavec 1), s tím, že bude vypuštěna třetí věta
- Prohlášením konkursu se daňové řízení nepřerušuje a po prohlášení konkursu se plátci vrátí vyměřený nadměrný odpočet, pokud nemá daňové nedoplatky vzniklé před prohlášením i po prohlášením konkursu.

Nahrazena bude následujícím zněním:
- Pokud vznikne v průběhu konkursu vratitelný přeplatek, vrátí se plátci daně bez žádosti do 30 dnů.

Stanovisko MF ČR:

MF nesouhlasí se závěry předkladatele.

Vedle rozhodnutí Ústavního soudu ÚS 544/02 (došlo k porušení čt. 11 odst. I věty druhé Listiny základních práv a svobod převedením přeplatku na dani z přidané hodnoty vzniklého po prohlášení konkursu na úhradu nedoplatku na dani z příjmu vzniklého před prohlášením konkursu) existuje Sjednocující stanovisko pléna Nejvyššího správního soudu Sst 2/2003 (daňový přeplatek lze vrátit daňovému subjektu jen za předpokladu, že se jedná o vratitelný přeplatek a postup správce daně není nezákonný, postupuje-li při vracení přeplatku v souladu s podmínkami pro jeho vrácení stanovenými daňovými předpisy).

Doplňkové stanovisko MF:

Ve smyslu zákona o DPH nemůže být DPH součástí konkursní podstaty, protože hodnota obchodního majetku plátce neobsahuje DPH (plátce má nárok na odpočet DPH) a součástí podstaty se DPH může stát jen jako vyměřený nadměrný odpočet, pokud je vratitelným přeplatkem (§ 105 ZDPH).

Z uvedeného vyplývá, že v případě započtení daňových nedoplatků DPH (vzniklých před prohlášením nebo po prohlášení konkurzu), se nemůže jednat o žádné započtení pohledávek správcem daně na majetek patřící do podstaty a tedy se nemůže jednat o zvýhodňování věřitelů.

Možnost použití nadměrného odpočtu na úhradu nedoplatků jiných daní je dána § 105 zákona o DPH, který řeší obecně postup vracení nadměrného odpočtu při prohlášení konkurzu (plátci se vrátí nadměrný odpočet, pokud nemá daňové nedoplatky vzniklé před prohlášením i po prohlášení konkursu) ve smyslu zákona o správě daní a poplatků, tzn., jestliže se jedná o vratitelný přeplatek.

 

V Praze dne 31.8.2005

 

Ing. Dana Trezziová
Náměstkyně ministra financí