Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

24/26.01.05

26. 1. 2005

Dotace z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty

Předkládají:

Ing. Jiří Škampa, daňový poradce, č. osvědčení 3

Ing. Marie Konečná, CSc., daňová poradkyně, č. osvědčení 294

 

1. Úvod

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), se objevují otázky, jak uplatňovat daň u dotací. Protože dotací existuje celá řada, liší se svým charakterem, různé jsou podmínky i účel jejich poskytnutí, nelze uplatňování daně u dotací zobecnit. Proto předkládáme k projednání následující příspěvek s cílem sjednotit výklady k uplatňování daně u některých konkrétních dotačních titulů.

2. Popis problému

V praxi může vznikat otázka, zda dotace nepředstavuje úplatu od třetí osoby za uskutečněné plnění ve smyslu § 36 odst. 1 ZDPH nebo zda ji nelze považovat za dotaci k ceně ve smyslu § 36 odst. 3 písm. c) ZDPH. Jinak řečeno, může být sporné, jestli je dotace úplatou za činnost, s níž poskytnutí dotace souvisí, nebo dotace tuto úplatu přímo kompenzuje.

Úplata je definována v § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH jako zaplacení v penězích nebo platebními prostředky nahrazujícími peníze nebo poskytnutí nepeněžitého plnění. Dotace k ceně je podrobně vymezena v § 4 odst. 1 písm. q) ZDPH s tím, že příjemci dotace musí být stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se musí vázat k jednotkové ceně plnění (dotací k ceně není zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku).

1. Dotace na likvidaci ekologických zátěží

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 906 ze dne 12.9.2001 jsou poskytovány dotace k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek a ekologických zátěží. Dotace je poskytována subjektu, který činnosti provádí, přitom se může (ale nemusí) týkat majetku v jeho vlastnictví.

Návrh řešení

Mezi příjemcem dotace a jejím poskytovatelem neexistuje soukromoprávní smluvní vztah, na základě kterého by byla činnost uskutečňována. Existuje pouze společenský zájem na určitém chování příjemce dotace vyjádřený právě jejím poskytnutím. Dotace není poskytována za uskutečnění činností, ale její poskytnutí je pouze jejich uskutečněním podmíněno. Dotace k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek a ekologických zátěží proto není úplatou ani dotací k ceně ve smyslu ZDPH za uskutečňovanou činnost a daň se na ni nevztahuje.

2. Dotace na obnovu Iráku

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky týkající se zapojení České republiky do programu poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky (např. č. 468 ze dne 12.5.2003, č. 687 ze dne 9.7.2003, č. 1049 ze dne 20.10.2003) jsou na vybrané projekty poskytovány jejich realizátorům finanční prostředky ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“). Užitek z projektů plyne iráckým osobám (může se jednat např. o zpracování studií pro irácké instituce, zaškolení iráckých expertů apod.).

Návrh řešení

Mezi příjemcem dotace a jejím poskytovatelem neexistuje soukromoprávní smluvní vztah, na základě kterého by byla činnost uskutečňována. Existuje pouze společenský zájem na určitém chování příjemce dotace vyjádřený právě jejím poskytnutím. Dotace není poskytována za uskutečnění činností, ale její poskytnutí je pouze jejich uskutečněním podmíněno. Dotace poskytnuté v rámci programů poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky proto nejsou úplatou ani dotací k ceně ve smyslu ZDPH za uskutečňovanou činnost a daň se na ně nevztahuje.

3. Závěr

Závěry z projednání příspěvku doporučujeme vhodným způsobem publikovat.

 

Stanovisko MF:

Poskytnuté dotace nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Nejedná se o zdanitelné plnění.

 

V Praze dne 17.února 2005

 

Ing. Yvona L e g i e r s k á
náměstkyně ministra financí