Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

11/26.01.05

26. 1. 2005

Problematika ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (dále jen ZDPH) při přepočetu cizí měny na české koruny při vystavování daňových dokladů zplnomocněnou osobou

Předkládají:

Ing. Marika Konečná, CSc., daňový poradce číslo 294

Mgr. Milan Tomíček, daňový poradce číslo 1026

 

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit, jaký kurs by měl být uplatněn při přepočtu cizí měny na české koruny v případě, že k vystavení daňového dokladu je ve smyslu §26, odst. 3 zmocněna osoba, pro kterou se zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet uskutečňuje.

Dle ustanovení § 4 odst. 4 ZDPH se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro „osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat osvobození od daně“.

Tento postup by měl být logicky uplatněn i v případě, že plátce na základě ustanovení § 26 odst. 3 ZDPH písemně zplnomocní k vystavování dokladů osobu, pro kterou se zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně uskutečňuje (tzv. self-billing) nebo třetí osobu.

ZE ZDPH však dle našeho názoru již nelze jednoznačně dovodit, zda se pro přepočet cizí měny na české koruny použije v tomto případě kurz platný pro plátce, který poskytl plnění nebo kurz platný pro osobu, která jeho jménem vystavuje daňový doklad.

Problém spočívá ve vymezení osoby „provádějící přepočet“, zda se musí vždy jednat o osobu, která uskutečnila dané plnění, či zda je za tuto osobu možno považovat i osobu, která na základě dohody s osobou poskytující plnění vystavuje daňový doklad a fakticky musí provést přepočet cizí měny na českou měnu a zjistit základ daně.

V praxi často dochází k situacím, a to především v případě velkých („monopolních odběratelů“), že daňové doklady jsou na základě písemné smlouvy s dodavateli vystavovány tímto odběratelem, přičemž fakturované hodnoty jsou běžně vyčísleny v cizí měně. Kurz používaný v účetnictví jednotlivých dodavatelů a tohoto odběratele se ve většině případu liší.

Jak je již uvedeno výše, ze ZDPH jednoznačně nevyplývá, zda použít

  • kurz platný pro odběratele, který je „osobou provádějící faktický přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň“ nebo
  • kurz platný pro dodavatele, který poskytl předmětné plnění a jehož jménem je daňový doklad vystavován.

Vzhledem k tomu, že:

  • v souladu s § 4 odst. 4 ZDPH má být pro přepočet cizí měny použit kurz platný pro osobu provádějící přepočet bez další specifikace, přičemž ze ZDPH není možné dovodit, že touto osobou musí být osoba poskytující plnění
  • plátce je povinen přijmout všechny daňové doklady takto vystavené odběratelem, tj. bez dodatečných úprav, čímž by nemělo docházet k žádným daňovým únikům
  • uplatňování kurzů platných na straně dodavatelů by zcela znemožnilo aplikaci self-billingu v praxi, jelikož odběratel nemůže sledovat několik různých kursů platných pro jeho dodavatele (nemá ani oporu v žádném právním předpise, která by mu umožňovala tento údaj požadovat)

jsme toho názoru, že za osobu provádějící přepočet ve smyslu §4, odst. 4 ZDPH může být v případě self-billingu považován i odběratel, který vystavuje daňový doklad a fakticky provádí přepočet cizí měny na českou měnu.

Při posouzení, zda touto osobou může být i „třetí osoba“ ve smyslu §26, odst. 3, písm. b) ZDPH, je nutno vyjít i ze znění samotné Šesté směrnice, jejíž text je v relevantním článku 22 (3)(a) částečně odlišný od znění §26, odst. 3 ZDPH.

V článku 22(3)(a) Šesté směrnice se nehovoří o „zplnomocnění“, nýbrž o tom, že každý plátce je povinen zajistit, aby byla vystavena faktura (daňový doklad), a to samotným tímto plátcem nebo jeho zákazníkem, popř. třetí osobou, ale již jménem a na účet plátce (poskytovatele). Šestá směrnice tedy staví na jednu úroveň variantu, kdy fakturu vystaví poskytovatel či jeho zákazník, a tuto odlišuje od varianty, kdy tuto fakturu vystaví třetí osoba, jelikož tato třetí osoba již logicky nejedná vlastním jménem, nýbrž jménem a na účet poskytovatele. Tato třetí osoba tudíž poskytuje pouze službu spočívající ve vystavování daňových dokladů, přičemž musí postupovat dle příkazů poskytovatele a na základě jím poskytnutých podkladů. Proto tato třetí osoba již nemůže být považována za osobu, která provádí přepočet kursu pro účely DPH.

Návrh

Doporučovali bychom publikovat stanovisko, že při vystavování daňových dokladů odběratelem namísto svého dodavatele může být pro přepočet cizí měny na české koruny na základě § 4 odst. 4 ZDPH používán kurz platný pro odběratele, který vystavuje daňový doklad v souladu s §26 odst. 3 písm. a) ZDPH.

 

Stanovisko MF:

Souhlasné stanovisko s návrhem předkladatele.