Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

06/26.01.05

26. 1. 2005

Problematika zdravotnických prostředků poskytovaných zaměstnavatelem

Předkládá:
Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně, č. osvědčení 7

 

1. Úvod


Tento příspěvek se zabývá charakterem zdravotnických prostředků, např. vitaminových preparátů a zubních protéz, a také zdravotnických služeb, např. masáží a lázeňských procedur, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance, popř. zaměstnanci poskytne poukázku směnitelnou za tyto zdravotnické prostředky a služby.

Cílem tohoto příspěvku je odstranit výkladovou neujasněnost toho, zda se v případě zdravotnických prostředků a služeb hrazených zaměstnavatelem za zaměstnance, popř. poukázek na zdravotnické prostředky a služby poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci, vždy jedná o nepeněžní plnění v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), pokud tyto služby poskytuje zdravotnické zařízení uvedené v Registru zdravotnických zařízení vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

2. Popis problematiky


V souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou od daně osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce, jsou-li poskytovaná z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, resp. na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Veškerá zdravotnická zařízení (státní i nestátní) registrovaná na území České republiky jsou uvedena v Registru zdravotnických zařízení vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tento ústav je organizační složkou státu a je zřízen Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Ústav je součástí státní statistické služby a jeho základním účelem a předmětem činnosti je řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému.

Přikláníme se k názoru, že veškeré služby a zboží (např. lázeňský pobyt, rehabilitace, masáže, ošetření zubů a zhotovení zubních protéz, odstranění kosmetických vad, očkování proti chřipce, kontaktní čočky, brýle, vitamínové preparáty, popř. ostatní sortiment lékáren) nabízené zdravotnickými zařízeními uvedenými v Registru zdravotnických zařízení vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky, pokud jsou využity či nakoupeny zaměstnancem, musí být považovány za využití zdravotnického zařízení. Pokud dojde k situaci, že takové zboží a služby čerpané zaměstnancem jsou uhrazeny zaměstnavatelem přímo zdravotnickému zařízení či pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci poukázku na zboží či služby poskytované zdravotnickým zařízením, jedná se dle našeho názoru o poskytnutí možnosti použít zdravotnické zařízení a tedy o plnění dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Jako takový bude nepeněžní příjem zaměstnance, jehož výše je rovna výši úhrady za služby či hodnotě poskytnuté poukázky, osvobozen od daně z příjmů fyzických osob u zaměstnance.

3. Návrh řešení

Pro sjednocení přístupu navrhujeme ošetřit čerpání zboží a služeb poskytovaných zdravotnickými zařízeními uvedenými v Registru zdravotnických zařízení vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky jako používání zdravotnických zařízení. Pokud zaměstnavatel uhradí toto zboží a služby, příp. poskytne poukázku směnitelnou za toto zboží a služby, jedná se o poskytnutí možnosti použít zdravotnické zařízení zaměstnanci v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a hodnota úhrady či poukázky bude na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti.

4. Závěr

Po projednání tohoto přípěvku v Koordinačním výboru doporučuji přijaté závěry vhodným způsobem publikovat.

Stanovisko MF :

Souhlasné stanovisko s návrhem předkladatele.

V Praze dne 17.února 2005

 

Ing. Yvona L e g i e r s k á
náměstkyně ministra financí