Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2015

 • Informace k odvodu z loterií a jiných podobných her

  K 1. 1. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“). Novela zákona přináší zvýšení sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her.
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016

  Tento materiál se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH.
 • Kontrolní hlášení – nové struktury XML souborů

  Dne 10.12.2015 byly do aktualizace struktury XML, verze 01.02.04, zapracovány následující úpravy:

  • Ve větách A1 a B1 je doplněn popis u položek Datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
  • Ve větách A4 a B2 je upraven popis u položek "Ev. číslo daňového dokladu", upřesňující kontrolu na duplicitní výskyt čísla dokladu v podaném KH.
  • Uvedené úpravy XML struktury EPO formuláře Kontrolní hlášení DPH budou na testovacím serveru dostupné ve druhé polovině prosince.
 • Informace k posouzení stávajících plných mocí a pověření pro účely řízení ve věcech kontrolních hlášení

  Informace o způsobu, jakým budou finanční úřady ve vztahu k povinnosti podávat kontrolní hlášení posuzovat stávající plné moci a pověření uplatněné před 1.1.2016.
 • Sdělení MF k novele zákona o účetnictví a novele souvisejících právních předpisů

  Generální finanční ředitelství upozorňuje, že Ministerstvo financí s ohledem na novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), provedenou zákonem č. 221/2015 Sb., účinnou od 1. 1. 2016, zveřejnilo na svých webových stránkách Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto sdělení obsahuje informace o některých zásadních novinkách v zákoně o účetnictví.
 • Kontrolní hlášení – nové struktury XML souborů

  Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015

  Tento materiál se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH.
 • Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
 • Novela zákona o pohonných hmotách

  Dne 29. 6. 2015 byl ve Sbírce zákonů, vydán zákon č. 157/2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června 2015.
 • Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.

  Tento materiál ustanovuje s ohledem na závěry rozsudku C-7/13 Skancia America Corp. změnu správní praxe při uplatňování DPH u skupin.
 • Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví

 • Kontrolní hlášení DPH

  S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

 • Dvacet pět procent případů dosud elektronicky podaných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob je vadných

  Z vyhodnocení stavu elektronicky podaných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob vyplývá, že 25% z nich je vadných. Vada podání spočívala zejména v tom, že povinná příloha k daňovému přiznání ve formě vybraných údajů z účetní závěrky nebyla přiložena ve správném, správcem daně stanoveném, formátu a struktuře, ale ve formátu pdf., který není přípustný.
 • Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí

  Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Finanční správa, jako každoročně, rozesílá poštou složenky k zaplacení této daně. V obálce letos navíc poplatníci najdou i leták s instrukcemi jak postupovat, když chtějí tuto daň od příštího roku platit mnohem jednodušeji - prostřednictvím SIPO.
 • Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015

  MF-Inf 15 vzor 6
 • Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015

  MF-Inf 10 vzor 8
 • DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)

  S účinností od 1. ledna 2015 došlo v rámci úpravy společného systému daně z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU (dále jen „vybrané služby“). Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.
 • Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění

  Česká asociace pojišťoven zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele) možné způsoby doložení splnění podmínek podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňová uznatelnost příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance) u pojišťoven sdružených v asociaci.
 • Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4 a souvisejících DŘ

  Za účelem sjednocení postupů při aplikaci ustanovení upravujících povinnost daňových subjektů podávat vybraná podání v elektronické podobě vydává Generální finanční ředitelství tuto metodickou pomůcku.
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšíří postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude použit režim přenesení daňové povinnosti.
 • Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu

  Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
 • Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

  V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.
 • Pokyn GFŘ D-21

  k promíjení příslušenství daně
 • Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „skutečné sídlo“

 • Pokyn GFŘ D-22

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015

  Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího druhé snížené sazby daně.
 • Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele

  Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.
 • Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

  Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani „za umístění dítěte“, kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.
 • Nespolehlivý plátce DPH

  V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH.
 • Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty

  V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.
 • Daňové zvýhodnění v roce 2015

  Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti.
 • Pokyn GFŘ D-20

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 • Pokyn GFŘ D-18

  Tímto pokynem se ruší Pokyn GFŘ D-5, č.j. 6379/11-2310-602525, k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení, ze dne 20.10.2011.

Aplikační služby