Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace o ukončení platnosti Pokynu D - 336

Informace České daňové správy pro veřejnost o ukončení platnosti Pokynu D - 336

Ministerstvem financí byl dne 10. 12. 2009 vydán Pokyn D-336, kterým byly z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů prominuty správní poplatky osobám, kterým vznikla poplatková povinnost dle položky 1 Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) za úkony vůči územním finančním orgánům a Ministerstvu financí stanovené položkou 1 Přílohy k zákonu o správních poplatcích, bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno u územních finančních orgánů nebo Ministerstva financí ode dne 1. 11. 2009 do 30. 6. 2010 a pokud byly zároveň splněny všechny podmínky stanovené v § 8 odst. 2 písm. j) zákona o správních poplatcích vyjma provedení zpoplatněného úkonu správním orgánem prostřednictvím dálkového přístupu s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Novelou zákona o správních poplatcích (zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech) bylo zrušeno s účinností od 1. 7. 2010 v § 8 v odst. 2 písmeno j), které stanovilo, že od správního poplatku jsou osvobozeny úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.

Z uvedeného vyplývá, že řízení zahájená od 1. 7. 2010, kdy úkon bude vyžádaný a provedený prostřednictvím dálkového přístupu, opatřený elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb bude podléhat zpoplatnění správním poplatkem.

Aplikační služby