Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Registrace – zahájení podnikání

Registrační povinnost upravuje obecně zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Zvláštní ustanovení upravující registrační povinnost jsou obsažena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (§ 39, § 39a, § 39b), v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“, (§ 94 a 97), a v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, (§ 16 odst. 4). Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje rovněž tzv. dobrovolnou registraci (§ 94a a § 97a) a rovněž stanovuje další vybrané postupy spojené s registrací (§ 95, § 95a, § 96).

Podle § 125 odst. 1 daňového řádu registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.

Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob (§ 39 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 2 je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém
  a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti nebo
  b) přijal příjem ze samostatné činnosti
 2. Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 3 je povinen podat přihlášku k registraci podle odstavce 1, pokud
  a) na území České republiky započal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a), nebo
  b) přijal příjem uvedený v odstavci 1 písm. b) ze zdrojů na území České republiky.
 3. Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 3 je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém
  a) mu na území České republiky vznikla stálá provozovna, nebo
  b) získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.
 4. Poplatník daně z příjmů fyzických osob není povinen podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy,
  a) které nejsou předmětem daně,
  b) které jsou osvobozené od daně, nebo
  c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob (§ 39a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 3 je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.
 2. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4, jemuž vznikla na území České republiky stálá provozovna, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od vzniku této provozovny.
 3. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, ve kterém
  a) započal vykonávat činnost na území České republiky, která je zdrojem příjmů,
  b) přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky,
  c) obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.
 4. Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy.
 5. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4, veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy,
  a) které nejsou předmětem daně,
  b) které jsou osvobozené od daně, nebo
  c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost plátce daně z příjmů (§ 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného správce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně.
 2. Ve lhůtě podle odstavce 1 je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní. (viz § 126 daňového řádu).

Přihlášku k registraci (pro fyzické osoby, pro právnické osoby, pro plátcovy pokladny, k dani z přidané hodnoty) lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem (§ 72 odst. 1 daňového řádu).

Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. Toto oznamovací povinnost lze splnit pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů (§ 127 daňového řádu). Oznámení o změně registračních údajů lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem (§ 72 odst. 1 daňového řádu).

Aplikační služby