Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Registrace – zahájení podnikání

14. 6. 2021

Registrační povinnost upravuje obecně zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Zvláštní ustanovení upravující registrační povinnost jsou obsažena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [(§ 39, § 39a, § 39b), dále jen „ZDP“], v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů [(§ 94 a 97), dále jen „zákon o DPH“] a v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 odst. 4). Zákon o DPH upravuje rovněž tzv. dobrovolnou registraci (§ 94a a § 97a) a rovněž stanovuje další vybrané postupy spojené s registrací (§ 95a, § 96).

Podle § 125 daňového řádu registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.

Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob:

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které § 2 ZDP rozděluje na daňové rezidenty České republiky a daňové nerezidenty.

 • Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (§ 2 odst. 2 ZDP).
 • Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v § 2 odst. 2 ZDP nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují (§ 2 odst. 3 ZDP).

Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob je upravena v § 39 ZDP, dle kterého:

 1. Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 2 ZDP (daňový rezident) je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém
  a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
  b) přijal příjem ze samostatné činnosti.
 2. Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 3 ZDP (daňový nerezident) je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém
  a) na území České republiky započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
  b) přijal příjem ze samostatné činnosti ze zdrojů na území České republiky.
 3. Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 3 ZDP (daňový nerezident) je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém
  a) mu na území České republiky vznikla stálá provozovna, nebo
  b) získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.
 4. Poplatník daně z příjmů fyzických osob není povinen podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy,
  a) které nejsou předmětem daně,
  b) které jsou osvobozené od daně, nebo
  c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob:

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou právnické osoby a další subjekty uvedené v § 17 odst. 1 ZDP. Tyto poplatníky § 17 odst. 2 ZDP rozděluje na daňové rezidenty České republiky a daňové nerezidenty.

 • Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (§ 17 odst. 3 ZDP).
 • Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy (§17 odst. 4 ZDP).

Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnických osob je upravena v § 39a ZDP, dle kterého:

 1. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 3 ZDP (daňový rezident) je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.
 2. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 ZDP (daňový nerezident), jemuž vznikla na území České republiky stálá provozovna, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od vzniku této provozovny.
 3. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 ZDP (daňový nerezident) je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, ve kterém
  a) započal vykonávat činnost na území České republiky, která je zdrojem příjmů,
  b) přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky,
  c) obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.
 4. Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy.
 5. Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 ZDP (daňový nerezident), veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy,
  a) které nejsou předmětem daně,
  b) které jsou osvobozené od daně, nebo
  c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Registrační povinnost plátce daně z příjmů je upravena v § 39b ZDP, dle kterého:

 1. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného správce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně.
 2. Ve lhůtě podle odstavce 1 je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní (§ 126 daňového řádu).

Přihláška k registraci se řadí mezi formulářová podání (§ 72 odst. 1 daňového řádu). Formulářové podání lze podat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tištěném výstupu, který má údaje, náležitosti a jejich uspořádání shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí nebo odpovídá vzoru formulářového podání podle vyhlášky, nebo elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (§ 72 odst. 2 daňového řádu). V případě, že má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je dle § 72 odst. 6 daňového řádu povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu (k tomu blíže Metodický pokyn k elektronickému podání při správě daní dostupný na:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/79195_20_MP_k_elektronickemu_podani.PDF).

Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. Tuto oznamovací povinnost lze splnit pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů (§ 127 daňového řádu). Oznámení o změně registračních údajů se také řadí mezi formulářová podání (§ 72 odst. 1 daňového řádu). Oznamovací povinnost se však nevztahuje na údaje, jejichž změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů je zveřejněn správcem daně na úřední desce (§ 127 odst. 4 daňového řádu), viz https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam_udaju_logo_2015-07-10.pdf.