Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Metodika

 • Metodický pokyn k aplikaci § 251 odst. 4 daňového řádu v souvislosti s § 145a daňového řádu

 • Metodický pokyn k procesním aspektům daňové kontroly

 • Příloha k Metodickému pokynu k procesním aspektům daňové kontroly - Příklady k aplikaci výzvy dle § 145 odst. 2 daňového řádu

 • Metodický pokyn k postupu k odstranění pochybností

 • Metodický pokyn ke změnám aplikace úroku z daňového odpočtu dle § 254a daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021

 • Metodický pokyn k elektronickému podání při správě daní

 • Metodický pokyn ke změně daňového identifikačního čísla na žádost daňového subjektu

 • Metodický pokyn k přiznávání úroku ze zadrženého nadměrného odpočtu od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 (aplikace rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 445/2019-47)

 • Metodický pokyn k ukládání pokut za porušení povinností souvisejících s podáváním kontrolních hlášení

 • Metodický pokyn k vybraným aspektům náležitostí odvolání podle daňového řádu z pohledu požadavků kladených na odvolací důvody

 • Metodický pokyn k problematice přezkumného řízení podle § 121 a násl. daňového řádu za probíhajícího soudního přezkumu rozhodnutí

 • Metodický pokyn k některým možnostem komunikace iniciované správcem daně s třetími osobami

 • Metodický pokyn k nabytí právní moci platebního výměru na pokutu za opožděné tvrzení daně ve lhůtě pro stanovení daně

 • Metodický pokyn k aplikaci ustálené judikatury správních soudů ohledně úroku z neoprávněného jednání správce daně

 • Metodický pokyn k ukládání a následnému postupu u pokut dle § 247a odst. 2 daňového řádu

 • Metodický pokyn k přechodu daňové povinnosti u fyzických osob po 1. 1. 2014 - druhé novelizované znění

 • Příloha č. 6 k Metodickému pokynu k přechodu daňové povinnosti u fyzických osob po 1. 1. 2014 - druhé novelizované znění - Jednorázové oznámení k informaci o plnění/přechodu daňové povinnosti

 • Metodický pokyn ke vztahu stavení a prodloužení/přerušení lhůty pro stanovení daně

 • Metodický pokyn k nakládání s neúčinným podáním

 • Metodika realizace zajišťovacího příkazu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Částečná revize stávající metodiky realizace zajišťovacího příkazu vydané dne 16. 11. 2011

 • Metodika realizace zajišťovacího příkazu - příloha

 • Metodický pokyn – Organizační zabezpečení postupu při zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň z přidané hodnoty

 • Novela metodického pokynu k aplikaci § 136 odst. 2 daňového řádu

 • Metodický pokyn k doručování při existenci substituční plné moci

 • Metodická pomůcka k ochraně před nečinností

 • Metodická pomůcka k institutu stížnosti podle § 261 daňového řádu

 • Metodická pomůcka k delegaci místní příslušnosti

 • Metodická pomůcka k aplikaci ust. § 128 DŘ Postup k odstranění pochybností v registračních údajích

 • Metodický pokyn k posečkání úhrady (odvodu) záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob

  č. j. 22309/20/7700-10123–500852

 • Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 6 daňového řádu, ve znění zákona č. 170/2017 Sb.

 • Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu

 • Stanovisko k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace)

  Z důvodu novelizace daňového řádu od 1. 1. 2013 (především části týkající se problematiky registrace) a též z důvodu nového organizačního uspořádání Finanční správy ČR (viz zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, ve znění p. p., účinný od 1. 1. 2013) aktualizovalo Generální finanční ředitelství stanovisko č. j. 2233/12-2111-011654 k aplikaci § 18 odst. 2 daňového řádu.
 • Stanovisko Generálního finančního ředitelství k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí

  V rámci zajištění jednotného výkonu správy daní při aplikaci ust. § 136 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) v případech podávání daňových přiznání obcemi k daním, u nichž činí zdaňovací období 12 měsíců a déle, považuje Generální finanční ředitelství za vhodné přijmout v dané věci sjednocující stanovisko a informovat o něm osoby zúčastněné na správě daní.

Aplikační služby