Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2021

21. 12. 2021

Základní informace k dani silniční
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční")

Přiznání k dani silniční
Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději 
do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období s přihlédnutím k ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to i v případech, jde-li o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. Pro zdaňovací období roku 2021 připadá datum 31. ledna 2022 na pondělí. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě přechodu daňové povinnosti (např. úmrtí poplatníka či zrušení právnické osoby) nebo při insolvenčním řízení se postupuje podle § 239 až § 245 daňového řádu.

Jak se podává daňové přiznání
Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu. Elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou:

 1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 3. využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
 4. prostřednictvím daňové informační schránky.

Pro zdaňovací období 2021 byl vydán nový tiskopis daňového přiznání (vzor č. 18) a přílohy (vzor č. 16). V těchto nových vzorech tiskopisů došlo k odstranění dvou neobsazených sloupců ve II. oddílu a v této souvislosti i k přečíslování některých sloupců. Byl vydán i nový tiskopis – Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční (vzor č. 29). Tyto tiskopisy jsou k dispozici na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu, v elektronické podobě ve formátu PDF jsou k dispozici ke stažení na adrese https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy v nabídce Daňové tiskopisy

Pro podání daňového přiznání doporučujeme využít online finanční úřad, pomocí kterého můžete podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova. Po přihlášení do online finančního úřadu (daňové informační schránky+) můžete využít údajů z předchozího zdaňovacího období pro předvyplnění přiznání k dani silniční, takže nemusíte vyplňovat do daňového přiznání vozidla, která již byla uvedena v elektronicky podaném daňovém přiznání za předchozí zdaňovací období. Daňové přiznání můžete odeslat přímo z daňové informační schránky+ a nemusíte chodit na poštu. Více naleznete na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Vyuzijte_online_financniho_uradu_a_podejte_danove_priznani_k.pdf.

Na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) je kromě online finančního úřadu k dispozici aplikace pro elektronická podání pro finanční správu, v níž lze vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou je možno přímo z aplikace odeslat na společné technické zařízení správců daně nebo vytvořit vyplněný tiskopis daňového přiznání ve formátu PDF, který je možno vytisknout, opatřit podpisem a podat v listinné podobě.

Podle § 72 odst. 6 daňového řádu, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Předmět daně
Dani silniční podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná:

 1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, blíže § 17a a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů nebo
 2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů (dále jen "příjmy ze samostatné činnosti")

Pro účely daně silniční

 • je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
 • se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.
Vznik a zánik daňové povinnosti je vymezen v § 8 a § 9 zákona o dani silniční.

Předmětem daně nejsou:

 • zvláštní vozidla, např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojná vozidla,
 • ostatní vozidla (vozidla uvedená v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
 • speciální pásové automobily.

Poplatník daně
Poplatníkem daně silniční je ten, kdo: a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla, nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
Poplatníkem daně je rovněž:

 1. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 2. osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 3. organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
 4. stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o dani silniční.

Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Registrační povinnost k dani
Nový poplatník daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1 zákona o dani silniční.

Základ daně

 1. osobní automobily – základem daně je zdvihový objem motoru v cm3 (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon)
 2. návěsy – součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav
 3. ostatní vozidla – největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav

Sazba daně
Sazba daně je stanovena v § 6 odst. 1 zákona o dani silniční pro osobní automobily a v § 6 odst. 2 pro ostatní vozidla. 

Snížení sazby daně:

 • 25 % u vozidel používaných pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě (netýká se osobních automobilů) podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu (§ 6 odst. 5 zákona o dani silniční),
 • 48 %, resp. 40 %, resp. 25 % do 108 měsíců od data první registrace vozidla (§ 6 odst. 6 zákona o dani silniční);
 • dle § 6 odst. 9, resp. 10 zákona o dani silniční (bez ohledu na datum první registrace) se sazba daně snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, a sazba daně se snižuje o 48 % u uvedených vozidel 12 a více tun, pokud:
  1. jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
  2. jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti (dříve příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
  3. se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž:
   1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
   2. plynou příjmy ze samostatné činnosti (dříve příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti).

Zvýšení sazby daně:

 • 25 % u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo v zahraničí do 31. 12. 1989 (§ 6 odst. 8 zákona o dani silniční).

Zakázané kombinace snížení, event. snížení a zvýšení sazby daně
U téhož vozidla se současně nepoužije snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 a odst. 5, resp. § 6 odst. 6 a odst. 10, event. snížení dle § 6 odst. 10 a zvýšení dle § 6 odst. 8 zákona o dani silniční.

Příklad:
Osoba provozující zemědělskou výrobu je poplatníkem daně za nákladní automobil s největší povolenou hmotností 10 tun, který je používán ke sklizňovým a posklizňovým pracím. Z tohoto důvodu vzniká za podmínek daných v § 6 odst. 5 zákona o dani silniční u vozidla nárok na snížení sazby daně o 25%. První registrace vozidla byla 4. 10. 2019. Z tohoto důvodu vzniká nárok na snížení sazby daně u tohoto vozidla o 48%. V tomto případě však nelze uplatnit obě snížení. Poplatník uplatní výhodnější variantu a sazbu daně sníží o 48%.

V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (vyjma vozidel uvedených v § 3 písm. a), b) zákona o dani silniční, tj. vozidel kategorie L a jejich přípojných vozidel a vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost). Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.

Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání (částky zaplacené na zálohách na daň se započítávají na úhradu daně). Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Zálohy na daň
V průběhu zdaňovacího období má poplatník povinnost platit zálohy na daň – ve výši 1/12 roční daňové sazby upravené podle ustanovení § 6 odst. 5, 6 a 8 zákona o dani silniční za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Poplatník daně, je-li provozovatelem nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 snižuje sazba daně o 48 %, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.

Splatnost záloh na daň za zdaňovací období 2022 je následující:
19. 4. (rozhodným obdobím je I. čtvrtletí),
15. 7. (rozhodným obdobím je II. čtvrtletí),
17. 10. (rozhodným obdobím je III. čtvrtletí) a
15. 12. (rozhodným obdobím je říjen a listopad).

Pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla cestovní náhrady, může uplatnit sazbu daně ve výši 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro něho výhodnější a vozidlo nepodléhalo dani silniční již u provozovatele. Postup při placení záloh (použití sazby daně ve výši 25 Kč nebo poměrné částí roční sazby daně) nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit. Zvolený postup při placení záloh lze změnit při výpočtu daně v daňovém přiznání, přitom nelze kombinovat u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla roční sazbu a sazbu ve výši 25 Kč za den. V odůvodněných případech může správce daně stanovit zálohy na daň silniční nižší, popř. povolí výjimku z povinnosti platit daň prostřednictvím záloh, a to i za celé zdaňovací období (§ 174 daňového řádu).

Platba daně
Podrobnější informace o placení daně jsou uveřejněny na internetu Finanční správy
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani

Daň za zdaňovací období roku 2021 je splatná k 31. 1. 2022. Pokud je rozhodnutím správce daně prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, prodlužuje se stejně i lhůta pro placení daně silniční.