Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2020

13. 1. 2021

Základní informace k dani silniční
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční")

Přiznání k dani silniční
Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období s přihlédnutím k ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to i v případech, jde-li o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. Pro zdaňovací období roku 2020 se lhůta posouvá na 1. 2. 2021, tj. na pondělí. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě přechodu daňové povinnosti (např. úmrtí poplatníka či zrušení právnické osoby) nebo při insolvenčním řízení se postupuje podle § 239 až § 245 daňového řádu.

Podle Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 se všem daňovým subjektům promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021. Současně se všem daňovým subjektům promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde – li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. 4. 2021.

Podle Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 se vybraným daňovým subjektům promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde – li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021. Připomínáme, že i tito poplatníci musí podat daňové přiznání za rok 2020 nejpozději dne 1. 4. 2021, jinak jim nebude prominuta pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční.

Jak se podává daňové přiznání
Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu. Elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou:

 1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 3. využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
 4. prostřednictvím daňové informační schránky.

Tiskopis daňového přiznání (vzor č. 17) a přílohy (vzor č. 15) je k dispozici na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu, v elektronické podobě ve formátu Adobe PDF jsou k dispozici ke stažení na adrese http://www.financnisprava.cz  v nabídce Daňové tiskopisy. Pokud nemá poplatník k dispozici vzor č. 17, lze daňové přiznání podat i na tiskopisu č. 16.

Elektronicky lze přiznání k dani silniční (tzv. formulářové podání) podat formou datové zprávy ve formátu a struktuře definované správcem daně, zveřejněné v dokumentaci na adrese:
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces.

Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz  je k dispozici aplikace pro elektronická podání pro finanční správu, v níž lze vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou je možno přímo z aplikace odeslat na společné technické zařízení správců daně nebo vytvořit vyplněný tiskopis daňového přiznání ve formátu PDF, který je možno vytisknout, opatřit podpisem a podat v listinné podobě.

Podle § 72 odst. 6 daňového řádu, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle odstavce § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Předmět daně
Dani silniční podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná:

 1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, blíže § 17a a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů nebo
 2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů (dále jen "příjmy ze samostatné činnosti")

Pro účely daně silniční

 • je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
 • jsou příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.
Vznik a zánik daňové povinnosti je vymezen v § 8 a § 9 zákona o dani silniční.

Předmětem daně nejsou:

 • zvláštní vozidla, např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojná vozidla,
 • ostatní vozidla (vozidla uvedená v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
 • speciální pásové automobily.

Poplatník daně
Poplatníkem daně silniční je ten, kdo: a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla, nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem daně je rovněž:

 1. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 2. osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 3. organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
 4. stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o dani silniční.

Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Registrační povinnost k dani
Nový poplatník daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1 zákona o dani silniční.

Sazba daně
Zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 299/2020 Sb.“), který novelizoval zákon o dani silniční, byly od zdaňovacího období roku 2020 sníženy sazby daně silniční a to u všech vozidel, s výjimkou osobních automobilů, s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a to o cca 25%. Pro daňové povinnosti u daně silniční započatá před 1. lednem 2020, jakož i práva a povinnosti s nimi související se použije zákon o dani silniční ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Snížení sazby daně:

 • 25 % u vozidel používaných pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě (netýká se osobních automobilů) podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu (§ 6 odst. 5 zákona o dani silniční),
 • 48 %, resp. 40 %, resp. 25 % do 108 měsíců od data první registrace vozidla (§ 6 odst. 6 zákona o dani silniční);
 • dle § 6 odst. 9, resp. 10 zákona o dani silniční (bez ohledu na datum první registrace) se sazba daně snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, a sazba daně se snižuje o 48 % u uvedených vozidel 12 a více tun, pokud:
  1. jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
  2. jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti (dříve příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
  3. se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž:
   1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
   2. plynou příjmy ze samostatné činnosti (dříve příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti).

Zvýšení sazby daně:

 • 25 % u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo v zahraničí do 31. 12. 1989 (§ 6 odst. 8 zákona o dani silniční).

Zakázané kombinace snížení, event. snížení a zvýšení sazby daně
U téhož vozidla se současně nepoužije snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 a odst. 5, resp. § 6 odst. 6 a odst. 10, event. snížení dle § 6 odst. 10 a zvýšení dle § 6 odst. 8 zákona o dani silniční.

Příklad:
Osoba provozující zemědělskou výrobu je poplatníkem daně za nákladní automobil s největší povolenou hmotností 10 tun, který je používán ke sklizňovým a posklizňovým pracím. Z tohoto důvodu vzniká za podmínek daných v § 6 odst. 5 zákona o dani silniční u vozidla nárok na snížení sazby daně o 25%. První registrace vozidla byla 4. 10. 2019. Z tohoto důvodu vzniká nárok na snížení sazby daně u tohoto vozidla o 48%. V tomto případě však nelze uplatnit obě snížení. Poplatník uplatní výhodnější variantu a sazbu daně sníží o 48%.
V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (vyjma vozidel uvedených v § 3 písm. a), b) zákona o dani silniční, tj. vozidel kategorie L a jejich přípojných vozidel a vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost). Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.
Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání (částky zaplacené na zálohách na daň se započítávají na úhradu daně). Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Zálohy na daň
V průběhu zdaňovacího období má poplatník povinnost platit zálohy na daň – ve výši 1/12 roční daňové sazby upravené podle ustanovení § 6 odst. 5, 6 a 8 zákona o dani silniční za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Poplatník daně, je-li provozovatelem nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 snižuje sazba daně o 48 %, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.

Zálohy se platí z případně snížených záloh vymezených zákonem č. 299/2020 Sb. (viz výše bod „Sazba daně“).

V roce 2020 byly u vybraných daňových subjektů prominuty zálohy na daň silniční z důvodu mimořádné události.

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 promíjí ministryně financí Rozhodnutími o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů (přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 – ze zaměstnání, 7 – z podnikání, 8 – z kapitálového majetku a 9 – z pronájmu zákona o daních z příjmů) v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Tato rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančních zpravodajích č. 22/2020 a č. 25/2020 – viz níže uvedené odkazy. Výše uvedená rozhodnutí se týkají daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně silniční.
Pozn.
Podle Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 se vybraným daňovým subjektům promíjí záloha na daň silniční na zdaňovací období roku 2021, splatná 15. 4. 2021.

Splatnosti záloh na daň za zdaňovací období 2020 jsou následující:
15. 4. 2020 (rozhodným obdobím je I. čtvrtletí),
15. 7. 2020 (rozhodným obdobím je II. čtvrtletí),
15. 10. 2020 (rozhodným obdobím je III. čtvrtletí) a
15. 12. 2020 (rozhodným obdobím je říjen a listopad).

Pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla cestovní náhrady, může uplatnit denní sazbu daně ve výši 25 Kč, je-li to pro něho výhodnější a vozidlo nepodléhalo dani silniční již u provozovatele. Postup při placení záloh (denní sazbou nebo poměrnou částí roční daňové sazby) nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit. Zvolený postup při placení záloh lze změnit při výpočtu daně v daňovém přiznání, přitom nelze kombinovat u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla roční a denní sazbu.
V odůvodněných případech může správce daně stanovit zálohy na daň silniční nižší, popř. povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období (§ 174 daňového řádu).

Platba daně
Podrobnější informace o placení daně jsou uveřejněny na internetu Finanční správy
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani

Daň za rok 2020 je splatná k 1. 2. 2021. Pokud je rozhodnutím správce daně prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, prodlužuje se stejně i lhůta pro placení daně silniční.

Podle Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 se vybraným daňovým subjektům promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021.
Podle výše uvedeného rozhodnutí se daňovým subjektům, jímž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.
Současně se všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Dále se promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Jak bylo uvedeno výše v odstavci „Přiznání k dani silniční“, podle Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 se všem daňovým subjektům promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde – li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. 4. 2021.