Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k dani silniční za rok 2020

8. 1. 2021

Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února 2021, tak jej můžete podat do 1. 4. 2021, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Ve stejné lhůtě je možné uhradit daň silniční bez úroku z prodlení.

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1.4.2021.

Kdo podává daňové přiznání?

Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, jejichž silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") podléhají dani silniční.

Dani silniční podléhají vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná:

  1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
  2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Dále upozorňujeme, že dani silniční podléhají vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.

Kdo nepodává daňové přiznání?

Daňové subjekty, jejichž vozidla dani silniční nepodléhají. Těmito vozidly jsou např.:

  • zvláštní vozidla, např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojná vozidla,
  • ostatní silniční vozidla (vozidla uvedená v § 3 odst. 2 písm. g) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
  • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
  • speciální pásové automobily.

Upozornění na povinnou elektronickou formu podání přiznání

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz.

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádáme poplatníky daně silniční, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace, případně telefonický kontakt: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady.

K podání daňového přiznání použijte aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz.

Placení daně silniční

Lhůta pro zaplacení daně silniční končí 1. února, avšak z důvodu pandemie můžete daň za rok 2020 uhradit bez úroku z prodlení později, a to všechny daňové subjekty do 1. 4. 2021; vybrané daňové subjekty, které byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19, do 16. 8. 2021.

Příklad: Patřím mezi daňové subjekty, u nichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z více z činností, které byly v období od 22. 10. 2020 zakázány usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření (dále jen „vybraný daňový subjekt“). Využil jsem rozhodnutí o prominutí záloh na dani silniční, takže bych měl uhradit ve lhůtě splatnosti daně celou daň silniční za rok 2020. Jsem v situaci, kdy uhradit daň silniční za rok 2020 ve lhůtě splatnosti do 31. 1. 2021 (v letošním roce do 1. 2. 2021), je pro mne neúnosné. Jakým způsobem mám postupovat?

1. Daňové přiznání bude podáno a daň silniční bude uhrazena nejpozději do 1. 4. 2021

Daňové přiznání je třeba podat nejpozději do 1. 4. 2021. Pokud dodržíte uvedenou lhůtu, vztahuje se na Vás rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události ze dne 7. 1. 2021 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 3/2021, kterým byla prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020.

V případě, že se Vaše finanční situace zlepší a budete schopen daň silniční za zdaňovací období roku 2020 uhradit nejpozději 1. 4. 2021, byl uvedeným rozhodnutím o prominutí příslušenství daně prominut i úrok z prodlení, který se váže k uvedené dani silniční.

Uvedený postup se týká všech daňových subjektů daně silniční bez ohledu na to, zda byla jejich činnost usnesením vlády zakázána či nikoliv.

2. Daňové přiznání bude podáno do 1. 4. 2021 a daň silniční bude vybraným daňovým subjektem uhrazena nejpozději do 16. 8. 2021

Všechny daňové subjekty daně silniční mohou využít prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání na daň silniční pouze v případě, že bude daňové přiznání podáno nejpozději do 1. 4. 2021. Tedy i v případě, že patříte mezi vybrané daňové subjekty, je v této lhůtě nezbytné podat daňové přiznání.

V případě, že patříte mezi vybrané daňové subjekty, kterým byl rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020 zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 38/2020, prominut úrok z prodlení vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021, můžete uhradit daň silniční v uvedené lhůtě bez dalších nákladů v podobě úroku z prodlení, ovšem za předpokladu, že tuto skutečnost oznámíte příslušnému správci daně s uvedením usnesení vlády České republiky, kterým došlo k zákazu nebo omezení Vaší činnosti. Toto oznámení může být zasláno i e-mailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Vzor oznámení a pokyny k jeho vyplnění naleznete zde:

3. Vybraný daňový subjekt nebude mít finanční prostředky ani na úhradu zálohy na daň silniční na rok 2021 splatné 15. 4. 2021

Pokud by Vám chyběly vzhledem k současné pandemické situaci finanční prostředky i na úhradu zálohy na daň silniční na rok 2021 splatné 15. 4. 2021, můžete způsobem uvedeným v bodě 2 shora oznámit správci daně, že patříte mezi vybrané daňové subjekty s tím, že se na Vás vztahuje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020 zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 38/2020, kterým byla vybraným daňovým subjektům při splnění podmínek uvedených v rozhodnutí záloha na daň silniční splatná dne 15. 4. 2021 prominuta.