Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dotazy a odpovědi ke kompenzaci pro dohodáře

Lhůta pro podání žádosti uplynula dne 30. 11. 2020.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete zde.


ke dni 31. 7. 2020

12.
Jaký postih mě čeká, když mi byl přiznán a vyplacen kompenzační bonus ve vyšší částce, a navíc z jiného titulu, než na který mám nárok (žádal jsem z titulu OSVČ, ale splňuji podmínky nároku na kompenzační bonus pouze z titulu výkonu činnosti na dohodu)?

Správce bonusu na základě zjištěných skutečností doměří platebním výměrem daň, a to ve výši rozdílu mezi částkou původně vyměřeného kompenzačního bonusu a částkou nově přiznanou. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Z rozdílu mezi původně neoprávněně čerpanou částkou kompenzačního bonusu a nově přiznanou částkou kompenzačního bonusu nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se z něj úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s vyplacenými finančními prostředky. Nepřesáhne-li úrok z prodlení za jedno bonusové období v úhrnu částku 200 Kč, nevzniká Vám povinnost jej hradit.

13.
Pokud jsem uhradil úrok z prodlení za neoprávněně čerpaný kompenzační bonus, kde následně bylo správcem bonusu zjištěno, že jsem na něj měl přecijen v části nárok (vykonával jsem činnost na dohodu), dostanu část úroku automaticky zpět?

Úrok zaplacený za čerpání kompenzačního bonusu z nesprávného titulu, tj. například v situaci kdy byla žádost nejprve nesprávně podána jako žádost OSVČ, následně žadatel vrátil kompenzační bonus a zaplatil úrok z prodlení, a po přijetí novely zákona o kompenzačním bonusu správně požádal o kompenzační bonus jako osoba pracující na dohodu, správce bonusu na žádost vrátí za podmínek dle daňového řádu (tj. například pokud nemá žadatel jiné nedoplatky) do 30 dní od obdržení této žádosti.


 

ke dni 22. 7. 2020

1.
Dlouhodobě pracuji na dvě dohody o provedení práce. Na základě jedné dohody jsem účastna nemocenského pojištění (sjednaná odměna je 15 000 Kč měsíčně). U této dohody došlo v souvislosti s výskytem koronaviru ke znemožnění výkonu činnosti od 13. 3. 2020 (výuka angličtiny). Znovu jsem mohla začít vyučovat od 15. června 2020. Došlo tedy u mě k zásadnímu výpadku příjmů. Mohu si nyní, když byl schválen kompenzační bonus i pro dohodáře, požádat o kompenzaci tohoto výpadku?

Nárok na tento typ kompenzačního bonusu má osoba, která vykonávala v rozhodném období (od 1. října 2019 do 31. března 2020) práci na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) podle zákoníku práce, a v důsledku toho byla alespoň 4 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění vzniká zaměstnanci, když vykonává zaměstnání a sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištění. Tato částka (rozhodný příjem) činí 3 000 Kč. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění, byl-li jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Pro dohody o pracovní činnosti platí limit 3 000 Kč.

Po dobu 4 měsíců, kdy je daná osoba v rámci rozhodného období účastna nemocenského pojištění z titulu výkonu práce na dohodu, není možný souběh s jinou činností, v jejímž důsledku by byla osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Dále nesmí osoba žádající o kompenzační bonus v průběhu bonusového období kromě výkonu práce na základě dohody vykonávat jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (především tedy nelze akceptovat souběh zaměstnání v pracovním poměru se zaměstnáním na dohodu). Vznik účasti na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání nebrání vzniku nároku na kompenzační bonus pouze v případě výkonu činnosti pěstouna nebo činnost dobrovolného pracovníka pečovatelské služby.

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon práce na základě dohody, který byl omezen či zcela znemožněn v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření souvisejících s výskytem koronaviru z důvodů na straně zaměstnance (jeho karanténa či péče o dítě nebo jiného člena domácnosti), anebo zaměstnavatele (nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny, omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech, omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Kompenzační bonus lze získat za dvě bonusová období, která v souhrnu trvají od 12. března do 8. června 2020, a jeho výše činí 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Na základě uvedené situace je možno vyhodnotit, že ve Vašem případě byly základní podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu splněny (výkon činnosti na základě trvající DPP bez souběhu zaměstnání v pracovním poměru, účast na nemocenském pojištění na základě této dohody ve všech měsících rozhodného období, omezení výkonu činnosti z důvodů existence koronaviru) a nárok na kompenzační bonus Vám vzniká za celá bonusová období, tedy od 12. 3. 2020 do 8. června 2020.

2.
Bude k dispozici vzor či formulář žádosti o kompenzační bonus pro osoby činné na základě dohody, kterou bych mohl použít?

Na webových stránkách Finanční správy je zveřejněn nepovinný formulář žádosti pro osoby pracující na DPČ nebo DPP, které jsou účastníky nemocenského pojištění (DPP odměna vyšší než 10 000 Kč, DPČ odměna 3 000 Kč a vyšší).

Výplatu kompenzačního bonusu pro dohodáře a OSVČ s dohodou může zahájit Finanční správa ode dne účinnosti novely zákona o kompenzačním bonusu.

3.
Jsem student, přivydělávám si jako OSVČ v cestovním ruchu a přišel jsem o příjmy z této činnosti. Zároveň jsem měl v měsíci březnu, dubnu a květnu příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč, který mi založil účast na nemocenském pojištění. Kompenzační bonus mi byl z tohoto důvodu zamítnut, mohu v souvislosti s novelou zpětně požádat o kompenzační bonus pro OSVČ?

V případě kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné byl před účinností novely zákona o kompenzačním bonusu vyloučen vznik nároku na tento bonus, pokud tato osoba je zároveň účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (v případě OSVČ je zde dána pouze výjimka pro osoby vykonávající pedagogickou činnost, pěstouny a dobrovolné pracovníky pečovatelské služby). V novele zákona o kompenzačním bonusu se mezi tyto výjimky doplnily též případy, kdy daná osoba vykonává činnost na základě DPP nebo DPČ zakládající účast na nemocenském pojištění, a to v zájmu zohlednění kategorie případů, kdy OSVČ, jejímž hlavním zdrojem příjmů je podnikání, byla dosud z nároku na kompenzační bonus vyloučena v důsledku výkonu činnosti jako zaměstnanec na základě uvedených dohod.

Pokud jste student a současně provozujete samostatnou činnost jako OSVČ a výkon této činnosti Vám zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru nebo související opatření, nárok na kompenzační bonus Vám bude přiznán zpětně ve výši 500 Kč denně, nejvýše pak 44 500 Kč. Pro úplnost uvádíme, že o kompenzační bonus můžete žádat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely.

4.
Jsem osoba činná na základě dohody o provedení práce, v jejímž důsledku jsem byla účastna nemocenského pojištění v rozhodném období po dobu 5 měsíců a domnívám se, že splňuji i ostatní zákonem stanovené podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus. Do kdy mohu podat žádost o kompenzační bonus?

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely zákona o kompenzačním bonusu. V současné době je novela zákona v legislativním procesu.

5.
Jsem starobní důchodce a k důchodu si přivydělávám jenom na dohodu o pracovní činnosti jako průvodce. Z důvodu úplného útlumu činnosti kvůli koronaviru mi zaměstnavatel k 31. 3. 2020 tuto dohodu o pracovní činnosti zrušil. Mám nárok na kompenzační bonus?

Pokud jste osoba, která byla v rozhodném období (doba od 1. října 2019 do 31. března 2020) činná na základě dohody o pracovní činnosti a v důsledku toho jste byl alespoň čtyři kalendářní měsíce účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (Váš příjem dosáhl alespoň 3000 Kč), a pokud Vám tato dohoda byla ukončena ze strany zaměstnavatele kvůli výskytu koronaviru, vznikne Vám nárok na kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně za období od 1. dubna 2020 do 8. června 2020. Pobírání starobního důchodu není překážkou výplaty kompenzačního bonusu.

6.
Jsem student vysoké školy a zároveň vedu zájmové kroužky na základní škole. Pracuji na DPP pro agenturu, která se touto činností zabývá. Můj příjem měsíčně nepřesáhne 10 000 Kč. Jinou činnost nevykonávám. Vzhledem k tomu, že školy byly uzavřeny a nebylo možné tuto činnost vykonávat, mám nárok na kompenzační bonus?

Na kompenzační bonus nárok nemáte, protože jste nebyl v rozhodném období, tj. v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 účasten nemocenského pojištění z titulu zaměstnání. Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, přičemž tito zaměstnanci jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících, do nichž byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve zmíněné výši.

7.
Jsem OSVČ a živím se uměleckou činností. Ke dni 1. 4. 2020 jsem svoje podnikání přerušil z důvodu koronavirové krize. Od tohoto data pracuji v maloobchodě s potravinami na DPČ, na základě které jsem účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (sjednaný příjem 7 000 Kč). Svoji podnikatelskou činnost jsem obnovil po ukončení nouzového stavu, ale zatím nemám žádné zakázky. V souvislosti s novelou mohu požádat zpětně o kompenzační bonus za celé první a druhé bonusové období?

Pokud jste přerušil výkon samostatné výdělečné činnosti z důvodu mimořádné situace dne 1. 4. 2020 a tuto činnost jste obnovil po ukončení nouzového stavu, avšak neměl jste díky mimořádným opatřením žádné zakázky, tj. i nadále jste byl ve výkonu činnosti omezen nad míru obvyklou, můžete o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za kalendářní den požádat, a to za období od 1. 4. do 8. 6. 2020. V důsledku novely již účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání na dohodu nebrání možnosti získat bonus pro OSVČ.

8.
Pobírám rodičovský příspěvek a současně si od září roku 2019 přivydělávám na dohodu o pracovní činnosti v pohostinství (sjednaný výdělek je dle odpracovaných hodin, minimálně 3 500 Kč měsíčně, takže jsem účastna nemocenského pojištění). Protože byly restaurace v době pandemie koronaviru uzavřené, nemohla jsem vykonávat svou činnost dle dohody (od 1. června již opět pracuji). Mám nárok na kompenzační bonus?

Protože pracujete na základě dohody o pracovní činnosti a v rozhodném období (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020) jste byla po všechny jeho měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, činnost z této dohody nebylo možno z důvodů na straně zaměstnavatele vykonávat, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Kompenzační bonus náleží ve výši 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

9.
Domnívám se, že splňuji podmínky stanovené v novele zákona o kompenzačním bonusu pro osoby pracující na DPČ. Chtěl bych požádat o kompenzační bonus. Co všechno musím k žádosti doložit?

Kromě obecných náležitostí (identifikace daňového subjektu, který žádost podává, čeho se tato žádost týká a co daňový subjekt požaduje) musí žádost o kompenzační bonus obsahovat:

  1. čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
  2. účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
  3. vlastnoruční podpis v případě podání učiněného v listinné podobě či prostřednictvím e mailu (vlastnoruční podpis naskenovaný),
  4. identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly důvody omezení činnosti (jedná se o zaměstnavatele, který dotyčnému žadateli v rozhodném období zúčtoval příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění, a se kterým měl dotyčný současně ke dni 11. března 2020 uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti),
  5. kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které byl žadatel v rámci rozhodného období účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
  6. kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr v rozhodném období (lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele).

Nepovinný vzor žádosti o kompenzační bonus a pokyny k jejímu vyplnění budou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy.

10.
Jsem fyzická osoba, která je společníkem ve společnosti, která splňuje veškeré zákonné podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, a zároveň pracuji jako poradce pro jinou společnost na DPČ, kde pobírám částky vyšší než 3 000 Kč měsíčně. Mám nárok na základě novely na kompenzační bonus pro společníky s. r. o.?

Dle novely zákona o kompenzačním bonusu budou moci žádat o kompenzační bonus i společníci s. r. o., kteří neměli možnost žádat o kompenzační bonus jako společníci z důvodu, že byli účastni nemocenského pojištění z titulu zaměstnání na dohodu. Pokud splníte i další zákonem stanovené podmínky (zejména došlo k omezení výkonu činnosti společnosti z důvodů souvisejících s šířením koronaviru) můžete o kompenzační bonus pořádat a tento Vám bude přiznán zpětně ve výši 500 Kč za kalendářní den.

11.
Pracuji pouze na DPP u různých zaměstnavatelů. Mé příjmy se pohybují v souhrnu kolem 20 000 Kč měsíčně. Od žádného zaměstnavatele však nepřekročí příjem hranici 10 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus pro dohodáře?

Subjektem kompenzačního bonusu je po novele zákona o kompenzačním bonusu také fyzická osoba, která byla v rozhodném období činná na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a v důsledku toho byla v rozhodném období alespoň čtyři kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Rozhodným obdobím je doba od 1. října 2019 do 31. března 2020. Pro naplnění této podmínky je nutné, aby dané osobě byl alespoň za čtyři kalendářní měsíce (z celkových šesti možných) ze strany zaměstnavatele zúčtován započitatelný příjem v případě dohody o provedení práce v hodnotě vyšší než 10 000 Kč. Je-li v rámci rozhodného období platných více dohod, je možné tyto dohody pro účely splnění této podmínky kombinovat. Není přitom nutné, aby účast v rámci rozhodného období plynula z dohod uzavřených u téhož zaměstnavatele (existuje-li tedy v rámci rozhodného období souběh více dohod u různých zaměstnavatelů, může být účast na nemocenském pojištění v každém z povinných čtyř měsíců navázána na příjmy od jiného zaměstnavatele). Ve Vašem případě však nebyly v tomto ohledu splněny zákonem stanovené podmínky, v rozhodném období jste nebyla ani v jednom z měsíců z titulu dohod o provedení práce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (příjem byl vždy nižší než 10 000 Kč), a na kompenzační bonus Vám tudíž nevzniká nárok.