Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Základní informace

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2022

Cílem zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (dále jen „ZoKB“), je zmírnit dopady související s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými, mimořádnými nebo ochrannými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení a poskytnout těm, kteří byli těmito dopady zasaženi, podporu sloužící ke kompenzaci z toho plynoucích hospodářských následků.

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 úzce navazuje na předchozí právní úpravu zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, zároveň však reaguje na aktuální vývoj epidemické situace resp. protiepidemických opatření státních orgánů.

Nový kompenzační bonus sdílí s dosavadními kompenzačními bonusy zejména základní právní povahu a řadu parametrů, jakož i převážnou většinu procesního rámce. Tak jako dosud lze aktuální úpravu vztáhnout na osoby samostatně výdělečně činné (část A této informace) a na společníky malých společností s ručením omezeným (část B této informace). Další skupinou dotčených subjektů, na které zákon pamatuje, jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru (část C této informace).

Podstatnou změnou oproti původnímu kompenzačnímu bonusu je snížení poklesu tržeb z 50 % na 30 %. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými důvody než dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo nařízenou karanténou či izolací podnikatele (např. vlastním utlumením podnikání, dovolenou). Nárok na kompenzační bonus bude testován na poklesu příjmů odpovídajících tržbám o nejméně 30 %, a to ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá bonusového období, tedy konkrétně prosinec 2021 a leden 2022. Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021. Výjimku mají sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, jejichž srovnávacím obdobím je poslední zimní období před vypuknutím pandemie, a začínající podnikatelé.

Nárok na kompenzační bonus mají podnikatelé, kteří k datu 22. listopadu 2021 (rozhodný den) jsou aktivními podnikateli, nebo podnikateli s přerušenou činností, pokud toto přerušení netrvá déle než jeden rok, čímž je zohledněno především specifikum tzv. sezónních podnikatelů, kteří mohou mít po část roku svou činnost přerušenou a k její opětovné aktivaci dojde až po 22. listopadu 2021. Nárok na kompenzační bonus tedy může vzniknout podnikateli pouze za kalendářní den, ve kterém není jeho podnikatelská činnost přerušena.

Podnikání přitom stejně jako dosud musí pro žadatele o bonus představovat hlavní zdroj příjmů, což se bude nadále ověřovat prostřednictvím testu majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období. Maximální výše kompenzačního bonusu zůstává zachována na částce 1.000 Kč, v případě osob činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti půjde o výši 500 Kč na den.

Prvním bonusovým obdobím nového kompenzačního bonusu je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, zákonem je garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že srovnávané období pro určení poklesu tržeb, spadá do bonusových období, znamená to, že až po skončení těchto měsíců bude zpravidla možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. ledna 2022, za druhé bonusové období bude relevantní datum nejdříve 1. února 2022. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022, resp. od 1. února 2022 (pro lednové bonusové období a lednové srovnávané období). V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou vykazovat určité vady (např. se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus a na tyto skutečnosti bude muset správce daně reagovat.

Upozornění:

Oproti předchozím bonusům je však možné současný kompenzační bonus kombinovat s dotačními programy vypisovanými např. MPO nebo MPSV. Subjektu nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti nebo u společníků s.r.o., pokud s.r.o. obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazující.