Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dotazy a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu

Žádost a další informace ke Kompenzačnímu bonusu (podzim 2020) naleznete zde.

 

BONUSOVÉ OBDOBÍ 2


ke dni 18. 5. 2020

57.
Jsem učitelem na základní škole a vedle tohoto mého zaměstnání vyučuji v rámci samostatné výdělečné činnosti hru na klavír přímo v domácnostech svých žáků. Svou vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohu nyní v důsledku situace související s koronavirem vykonávat. Četl jsem, že nyní si o kompenzační bonus mohou požádat i osoby, které vykonávají pedagogickou činnost. Je to tak?

Ano, subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické.

58.
Jsem zaměstnancem vykonávajícím pedagogickou činnost a současně již dlouhý čas doučuji jako OSVČ jazyky, přičemž vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohu od začátku března 2020 v důsledku situace související s koronavirem vykonávat a předpokládám, že do konce tohoto školního roku už nezačnu. Slyšela jsem, že kdo vykonává jako zaměstnanec pedagogickou činnost, si také může požádat o kompenzační bonus. Co je míněno pedagogickou činností, kdo všechno si tedy může požádat. A za jaké období?

Z hlediska předpisů, které má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, lze pedagogickou činnost vykládat jako přímou pedagogickou činnost pedagogických a akademických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

Dle § 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.
Přímou pedagogickou činnost vykonává učitel, pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času (pedagog v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), asistent pedagoga (vykonává činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace), trenér, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.

Dle § 70 zákona o vysokých školách jsou akademickými pracovníky ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Pokud bude Vaše vedlejší výdělečná činnost omezena až do konce tohoto školního roku, můžete o kompenzační bonus požádat za první i druhé bonusové období, tj. za dny od 12. března 2020 do 8. června 2020.       


ke dni 12. 5. 2020

52.
V minulosti jsem vykonával samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost a v důsledku situace kolem koronaviru a omezení mé činnosti jsem obdržel kompenzační bonus za první bonusové období. Má činnost zůstává nadále omezena, proto jsem se rozhodl, že ji budu vykonávat jen jako činnost vedlejší a od 12. 5. 2020 jsem nastoupil do zaměstnání na hlavní pracovní poměr jako účetní. Mám nárok na kompenzační bonus i za druhé bonusové období?

Subjektem kompenzačního bonusu je podle zákona o důchodovém pojištění OSVČ, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Jestliže jste od 12. 5. 2020 nastoupil do zaměstnání, jste od tohoto data osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nejste tedy ode dne nástupu do zaměstnání subjektem kompenzačního bonusu a za druhé bonusové období Vám vznikne nárok na kompenzační bonus za dny od 1. 5. 2020 do 11. 5. 2020


ke dni 7. 5. 2020

50.
Provozuji malou hospodu a v důsledku krizových opatření jsem byl nucen v březnu provozovnu uzavřít. Kompenzační bonus za první období jsem již obdržel. V současnosti od 11. 5. 2020 budu otevírat zahrádku před hospodou. Předpokládám pomalý rozběh, ale moje činnost bude jistě nadále omezena a tržby budou nižší, než by bylo v tuto dobu běžné. Mám nárok na kompenzační bonus i za celé druhé kompenzační období?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud došlo k uzavření provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. V měsíci květnu je tato podmínka splněna. Bude-li podmínka omezení činnosti splněna i v měsíci červnu, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus za celé druhé kompenzační období, tj. od 1. 5. do 8. 6. 2020.

51.
Provozuji kadeřnictví a v důsledku krizových opatření jsem byla nucena v měsíci březnu uzavřít provozovnu. Kompenzační bonus za první období jsem již obdržela. Teď již od 11. 5. 2020 mohu opět otevřít, ale protože musím připravit některá nutná opatření, budu otevírat až 18. 5. 2020. Již teď vím, že budu mít v květnu i červnu nižší počet zákazníků (dodržování požadovaných hygienických podmínek). Mám nárok na kompenzační bonus i za celé druhé bonusové období?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud došlo k uzavření provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Tato podmínka je ve Vašem případě splněna v obou měsících, a proto Vám vzniká nárok na kompenzační bonus za celé druhé kompenzační období, tj. od 1. 5. do 8. 6. 2020. Skutečnost, že kadeřnictví skutečně otevřete až 18. 5. 2020, nemá na přiznání nároku na kompenzační bonus vliv, protože do té doby budete provádět nezbytné úpravy, nutné pro obnovení činnosti, tj. činnost budete vykonávat.

 


 

 ke dni 23. 4. 2020

41.
Obdržela jsem kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Prý bude podpora podnikatelů z programu Pětadvacítka pokračovat? Jsem kadeřnice a budu moci otevřít provozovnu někdy koncem května. Mohu znovu požádat o kompenzační bonus a za jaké období, když předpokládám, že činnost někdy kolem 25. 5. 2020 obnovím v plném rozsahu?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost podáte shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy Vaše činnost bude takto omezena např. do 25. 5. 2020, vznikne Vám nárok na kompenzační bonus za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, zde května 2020, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).

42.
Byl mi již vyplacen kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (opravna obuvi) a moje činnost se znovu rozjela v normálním rozsahu, nemám problém na straně dodavatelů ani zákazníků. Slyšel jsem, že bude možné žádat o kompenzační bonus znovu, na další období. Jaké jsou podmínky a mám také nárok?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost se podává shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy v měsíci květnu již nebude Vaše činnost takovýmto způsobem omezena (je vykonávána ve stejném rozsahu jako dříve, bez významných problémů), nevznikne Vám za druhé bonusové období nárok na kompenzační bonus.

43.
Kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 jsem již získal. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (truhlárna), avšak přišel jsem o většinu zákazníků a noví zákazníci nemají zatím o moje služby zájem. Četl jsem, že podpora podnikatelů bude probíhat i za další období. Když se moje činnost nerozjede, můžu si znovu požádat o kompenzační bonus?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Subjektem kompenzačního bonusu bude i nadále osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru (žádost podáte stejným způsobem, jako v prvém případě). Pokud Vaše činnost bude nadále významně omezena i po otevření provozovny, např. i v průběhu května, vznikne Vám za měsíc květen na kompenzační bonus opět nárok (od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020). Jestliže by omezení zasáhlo i do měsíce června, můžete získat bonus za celé bonusové období, tj. od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

44.
Ještě jsem si nestihla požádat o kompenzační bonus a slyšela jsem, že prý bude možné žádat za další období (podmínky a způsoby podání žádosti jsou mi známy). Jsem jazyková lektorka a moje činnost byla v důsledku aktuální situace od 16. 3. 2020 významně utlumena. Nepředpokládám, že bude obnovena v plném rozsahu do konce tohoto školního roku. Mohu si požádat za celé období najednou?

Subjektem kompenzačního bonusu je a nadále bude osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Druhým bonusovým obdobím bude období od 1. května do 8. června 2020. Pakliže u Vás trvají a nadále budou trvat zákonem stanovené podmínky, zejména je-li a bude-li Vaše činnost aktuální situací nad obvyklou míru omezena (období od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020), bude po schválení novely zákona o kompenzačním bonusu možno požádat za již stanovená období, tedy od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny bonusového období, které do tohoto měsíce spadají). O bonus za obě bonusová období je možno požádat v rámci jedné žádosti, definovat obě období a přiložit čestné prohlášení, v němž deklarujete splnění zákonem stanovených podmínek pro obě bonusová období (posuzováno bude splnění podmínek pro každé období zvlášť). Doporučujeme využít žádost umístěnou na webu Finanční správy, kterou Finanční správy momentálně pro tyto účely upravuje. Vzhledem k aplikaci § 7 zákona o kompenzačním bonusu, tj. žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, je nezbytné, aby Vaše žádost (na obě kompenzační období) byla podaná do 29. 6. 2020. Pokud bude podána po tomto datu, nebude možné vyplatit kompenzační bonus za první bonusové období (12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).

 

BONUSOVÉ OBDOBÍ 1


ke dni 31. 7. 2020

62.
Jaký postih mě čeká, když mi byl přiznán a vyplacen kompenzační bonus ve vyšší částce, a navíc z jiného titulu, než na který mám nárok (žádal jsem z titulu OSVČ, ale splňuji podmínky nároku na kompenzační bonus pouze z titulu výkonu činnosti na dohodu)?

Správce bonusu na základě zjištěných skutečností doměří platebním výměrem daň, a to ve výši rozdílu mezi částkou původně vyměřeného kompenzačního bonusu a částkou nově přiznanou. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Z rozdílu mezi původně neoprávněně čerpanou částkou kompenzačního bonusu a nově přiznanou částkou kompenzačního bonusu nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se z něj úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s vyplacenými finančními prostředky. Nepřesáhne-li úrok z prodlení za jedno bonusové období v úhrnu částku 200 Kč, nevzniká Vám povinnost jej hradit.

63.
Pokud jsem uhradil úrok z prodlení za neoprávněně čerpaný kompenzační bonus, kde následně bylo správcem bonusu zjištěno, že jsem na něj měl přecijen v části nárok (vykonával jsem činnost na dohodu), dostanu část úroku automaticky zpět?

Úrok zaplacený za čerpání kompenzačního bonusu z nesprávného titulu, tj. například v situaci kdy byla žádost nejprve nesprávně podána jako žádost OSVČ, následně žadatel vrátil kompenzační bonus a zaplatil úrok z prodlení, a po přijetí novely zákona o kompenzačním bonusu správně požádal o kompenzační bonus jako osoba pracující na dohodu, správce bonusu na žádost vrátí za podmínek dle daňového řádu (tj. například pokud nemá žadatel jiné nedoplatky) do 30 dní od obdržení této žádosti.


 

ke dni 14. 7. 2020

60.
Jsem OSVČ, provozuji masáže a zároveň jsem byl do konce roku 2019 zaměstnán na částečný úvazek. Od listopadu 2019 jsem v pracovní neschopnosti a pobírám nemocenskou. Během pracovní neschopnosti jsem se dohodl se zaměstnavatelem ukončit k 31. 12. 2019 pracovní poměr. Nemocenská se mi vypočítává z výplaty bývalého zaměstnavatele. V důsledku omezení souvisejících s koronavirem jsem nemohl činnost maséra provozovat. Mám nárok na kompenzační bonus?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Pokud byl pracovní poměr mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem ukončen k 31. 12. 2019, pak ode dne následujícího po ukončení tohoto pracovněprávního vztahu nejste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. To, že v průběhu bonusového období čerpáte dávky nemocenské z titulu původního zaměstnání, Vám nebrání v podání žádosti o kompenzační bonus. Vzhledem k tomu, že již nejste zaměstnancem (ani se na Vás nehledí jako na zaměstnance) a nejste účastníkem nemocenského pojištění z titulu zaměstnání, máte na bonus nárok, samozřejmě za předpokladu splnění ostatních podmínek dle zákona o kompenzačním bonusu.

61.
Lze prostřednictvím e-mailu podat ve vztahu ke kompenzačnímu bonusu i jiná podání, než žádost o kompenzační bonus (žádost o posečkání, odvolání,…)?

E-mailem (za splnění zákonných podmínek) lze podat pouze žádost o kompenzační bonus, vč. změny této žádosti. Jedná se o výjimku z obecných pravidel podávání v daňových věcech zavedenou zákonem o kompenzačním bonusu. V ostatních daňových záležitostech (např. právě žádosti o posečkání, odvolání atd.) lze podání učinit v souladu s daňovým řádem písemně, ústně do protokolu či elektronicky (nikoliv e-mailem), blíže viz „Postup při vyřizování podání“. Pro elektronickou komunikaci se správcem daně doporučujeme využít elektronickou podatelnu správce daně (www.daneelektronicky.cz), konkrétně zde dostupnou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu ČR.

 


ke dni 5. 6. 2020

59.
Jsem pěstounem a v minulosti jsem se již dotazoval, zda mi vzniká nárok na kompenzační bonus, když si přivydělávám jako OSVČ a moje samostatná výdělečná činnost byla v důsledku situace související s koronavirem (uzavření školky) významně omezena. Odpověď zněla ve smyslu, že mi nárok nevzniká, protože jsem osobou účastnou nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Nyní jsem zaslechl, že vláda schválila kompenzační bonus i pro pěstouny. Je to tak a za jaké období mohu žádat?

Subjektem kompenzačního bonusu je po novele zákona o kompenzačním bonusu také osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec; to však neplatí, pokud se jedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické a činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodu výkonu činnosti pěstouna a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby. Jestliže tyto a další podmínky stanovené zákonem pro vznik nároku na kompenzační bonus budou splněny, můžete požádat o kompenzační bonus od 12. 3. 2020.

 


ke dni 14. 5. 2020

53.
OSVČ, provozující mimořádnými opatřeními dotčenou činnost, v průběhu bonusového období zemřela, a to konkrétně dne 15. 3. 2020. Lze požádat o kompenzační bonus, když provozovna musela být v důsledku opatření uzavřena? A pokud ano, kdo a za jakých podmínek?

Základní podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je naplnění definice subjektu kompenzačního bonusu. Osoba, která bonus požaduje, musí být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podle § 3 tohoto zákona upravujícího způsobilost v právních vztazích pojištění právní osobnost zaniká smrtí, nelze takovouto osobu považovat za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu výše uvedeného zákona. Platí tedy, že dnem následujícím po dni úmrtí osoby již není možné tuto osobu považovat za subjekt kompenzačního bonusu. Za zemřelou OSVČ lze tedy nárokovat kompenzační bonus pouze za dny od 12. 3. do 15. 3. 2020, samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny i další podmínky dle zákona o kompenzačním bonusu.

Žádost o kompenzační bonus za tyto dny může za zemřelou OSVČ podat osoba spravující pozůstalost (dále jen „OSP“). V souladu s § 239b odst. 1 daňového řádu ji za zůstavitele (tj. za zemřelého) podává svým jménem na účet pozůstalosti. Žádost včetně čestného prohlášení podepíše OSP svým jménem, jako daňový subjekt (žadatele) uvede zůstavitele – tedy žádost bude opatřena identifikačními údaji zůstavitele (tj. jméno a příjmení zůstavitele, jeho rodné číslo, jeho DIČ, bylo-li přiděleno atd. – podrobnosti ohledně náležitostí podání při přechodu daňové povinnosti jsou k dispozici na internetu Finanční správy (www.financnisprava.cz > Daně > Daňový proces > Metodika), a to v Metodickém pokynu k přechodu daňové povinnosti u fyzických osob po 1. 1. 2014 - druhém novelizovaném znění, čj. 64070/18). Pro účely urychlení vyřízení žádosti je vhodné, aby OSP sdělila správci daně fakt, že je OSP, např. aby k žádosti přiložila Jednorázové oznámení k informaci o plnění/přechodu daňové povinnosti (dostupné v PDF na internetových stánkách Finanční správy ČR).

54.
Již několik let podnikám jako OSVČ a zároveň pokračuji v provozování další živnosti po osobě, která zemřela dne 15. 3. 2020. Obchod, ve kterém živnost po zemřelém provozuji, musel být v důsledku mimořádných opatření souvisejících s koronavirem uzavřen. Mohu si požádat o kompenzační bonus, i když mé vlastní podnikání nebylo koronavirem nijak dotčeno? Pro úplnost doplňuji, že nejsem nikde zaměstnán.

V situaci, kdy pokračujete v provozování živnosti dle § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jste osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, což je jednou ze základních podmínek pro možnost získání kompenzačního bonusu. Z Vašeho dotazu vyplývá, že splňujete i další nezbytné podmínky dle zákona o kompenzačním bonusu, tj. zejména že jste byl OSVČ ke dni 12. 3. 2020 a výkon činnosti, v níž pokračujete po zemřelém, byl v důsledku mimořádných opatření prakticky znemožněn. I když pokračujete v živnosti jiné osoby, nárok na kompenzační bonus vzniká přímo Vám, a to v rámci prvního bonusového období od 16. 3. do 30. 4. 2020. Pokud omezení výkonu činnosti z důvodu koronaviru bude trvat i v následujících měsících, lze předpokládat vznik nároku na kompenzační bonus i pro druhé bonusové období.

Za dny od 12. 3. do 15. 3. 2020 vzniká při splnění dalších podmínek podle zákona o kompenzačním bonusu nárok na tento bonus nikoli přímo Vám, nýbrž zemřelé osobě. Jste-li osobou spravující pozůstalost, můžete o částku bonusu za tyto 4 dny požádat v souladu s § 239b odst. 1 daňového řádu za zůstavitele (tj. za zemřelého) svým jménem na účet pozůstalosti.

55.
Jsem OSVČ, která podniká v oblasti pohostinství, a zároveň pokračuji v provozování další živnosti po osobě, která zemřela dne 2. 5. 2020. Má hospoda i obchod, ve kterém živnost po zemřelém provozuji, musely být v důsledku mimořádných opatření souvisejících s koronavirem uzavřeny. Za první bonusové období jsem již kompenzační bonus obdržel a zajímalo by mne, zda mohu za druhé bonusové období požádat o dva bonusy, když nyní provozuji dvě živnosti, jednu svou a jednu za zemřelého.

I když v současné době vykonáváte dvě samostatné činnosti, bonus Vám náleží za dané bonusové období pouze jeden. Nárok na kompenzační bonus se přiznává každé OSVČ za každý den bonusového období, za který jí vznikl nárok na kompenzační bonus, pouze jednou, tj. pokud byste za předmětné období žádal o kompenzační bonus z titulu výkonu vlastní samostatně výdělečné činnosti (provoz hospody), kompenzační bonus se za činnost, ve které pokračujete za zemřelou osobu, již nepřizná.

56.
Osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost zemřela dne 1. 3. 2020. Mohu jako dědic, který je zaměstnán na hlavní pracovní poměr a rozhodl se pokračovat navíc ve výkonu činnosti za zemřelého, požádat o kompenzační bonus, když jsem z důvodů souvisejících se šířením koronaviru musel dne 20. 3. 2020 uzavřít provozovnu?

V případě, který uvádíte, není možné o kompenzační bonus žádat. Základním předpokladem pro získání bonusu je, že se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické. Pro účely zákona o kompenzačním bonusu není možné zemřelého považovat za osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (pro přiznání nároku by musela být podmínka existence OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění naplněna ke dni 12. 3. 2020 a také za každý den bonusového období, za který je bonus vyplácen). Ve Vašem případě došlo k založení účasti na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání. Lze tedy uzavřít, že ani Vy, ani zemřelý, nejste subjektem kompenzačního bonusu.


ke dni 29. 4. 2020

47.
Živím se jako OSVČ a z důvodu opatření souvisejících s koronavirem jsem byl nucen dne 12. 3. 2020 činnost přerušit a dne 13. 3. 2020 jsem se zaregistroval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, v evidenci úřadu práce jsem kvůli koronaviru dosud. Nesplnil jsem však podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti a tuto tedy nepobírám. Mám nárok na kompenzační bonus a za jaké období?

Protože důvodem přerušení Vaší činnosti byla situace související s koronavirem a nevznikl Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, máte nárok na kompenzační bonus. Můžete požádat o kompenzační bonus za celé bonusové období, tedy od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Pokud by stejná situace, ze stejných důvodů, trvala např. i po část měsíce května, můžete požádat o kompenzační bonus i za část Druhého bonusového období (Druhé bonusové období je období od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020), tj. za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud byly podmínky splněny za část měsíce, i jen několik dnů z tohoto měsíce, jsou pro vznik nároku na kompenzační bonus splněny pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).

48.
Přerušila jsem samostatnou výdělečnou činnost v říjnu 2019 a zaevidovala jsem se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Podporu v nezaměstnanosti jsem dostala vyplacenu naposled za měsíc březen 2020. Přepokládala jsem, že znovu zahájím činnost od 1. 4. 2020, ale situace kolem koronaviru mi nedovoluje otevřít provozovnu až do konce dubna 2020. Mohu také žádat o kompenzační bonus?

Na kompenzační bonus nevzniká nárok za kalendářní den, za který jste obdržela podporu v nezaměstnanosti, ve Vašem případě tedy za období od 12. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Protože důvody přerušení Vaší činnosti v měsíci dubnu 2020 souvisí s výskytem kronaviru a v tomto měsíci Vám již nebyla vyplacena podpora v nezaměstnanosti, můžete požádat o kompenzační bonus za období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

49.
V srpnu 2019 jsem přerušil podnikatelskou činnost a zaevidoval se na úřadu práce. V evidenci uchazečů o zaměstnání jsem stále, ale podporu v nezaměstnanosti už od února 2020 nepobírám. Chtěl jsem od 1. 4. 2020 znovu začít podnikat, ale kvůli koronaviru nemohu rozjet podnikání. Dostanu také kompenzační bonus?

Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 12. 3. 2020 byl osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. 8. 2019. Protože jste svou výdělečnou činnost přerušil v srpnu 2019, tedy před 1. 9. 2019, nevznikne Vám z uvedených důvodů nárok na kompenzační bonus.


ke dni 27. 4. 2020

45.
Podnikatelskou činnost vykonávám jako vedlejší činnost, bez zaměstnanců. Zároveň jsem zaměstnán. V měsíci březnu jsem měl úraz a v době od 10. března do 20. března 2020 jsem byl na neschopence. Protože moje podnikání vychází z práce na počítači, mohl jsem tuto činnost vykonávat i v průběhu nemoci. V důsledku opatření vlády však došlo k omezení poptávky po mých službách, které trvalo i celý duben. Za dny pracovní neschopnosti jsem obdržel od zaměstnavatele nemocenskou. Mám nárok na kompenzační bonus, a pokud ano, tak v jaké výši?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás splněna v měsíci březnu i v měsíci dubnu. Dále ze schváleného zákona vyplývá, že subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy jste v měsíci březnu (část měsíce) i dubnu (celý měsíc) vykonával činnost, v jejímž důsledku jste byl účasten nemocenského pojištění. Také nárok na nemocenskou Vám vznikl z důvodu účasti na nemocenském pojištění u Vašeho zaměstnavatele, u kterého jste v dřívějších měsících práci vykonával. Má se tedy za to, že nárok na kompenzační bonus Vám za těchto okolností nevzniká.

46.
Na základě udělené plné moci jsem zmocněn ke všem úkonům, postupům a řízením. Lze žádost o kompenzační bonus daňového subjektu (mého klienta) odeslat z mojí datové schránky, a to i bez podpisu žadatele?

Pokud bude žádost podána prostřednictvím Vaší datové schránky, bude jí přičtena fikce Vašeho vlastnoručního podpisu, to ve spojitosti s již uplatněnou plnou mocí ke všem úkonům, postupům a řízením od stejného daňového subjektu, by mělo vést k akceptaci takové žádosti.

Je ovšem důležité zdůraznit (takto se děje i v pokynech k vyplnění žádosti o kompenzační bonus), že zmocnění nemůže dopadnout na čestné prohlášení - čestné prohlášení tedy musí být podepsáno žadatelem o kompenzační bonus, pro tento úkon se nelze nechat zastoupit. Čestné prohlášení tedy musí podepsat daňový subjekt (resp. subjekt kompenzačního bonusu) – lze tak učinit např. tím způsobem, že čestné prohlášení v písemné podobě daňový subjekt vlastnoručně podepíše, toto čestné prohlášení se naskenuje a zašle spolu s žádostí o kompenzační bonus prostřednictvím datové schránky zmocněnce.


ke dni 22. 4. 2020 | aktualizováno 21. 5. 2020

38.
Jsem OSVČ (nejsem v pracovněprávním poměru) a vykonávám funkci zastupitele obce. Výkon mé samostatné výdělečné činnosti byl již začátkem března zčásti utlumen v důsledku aktuální situace související s koronavirem. Mohu požádat o kompenzační bonus?

Protože jste stále aktivně vykonával podnikatelskou činnost (ač v omezeném režimu), můžete požádat o kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. 12. 03. – 30. 04. 2020. Co se týče souběhu s výkonem funkce zastupitele, je rozhodující, zda funkci vykonáváte jako uvolněný či neuvolněný člen zastupitelstva obce. Jestliže funkci vykonáváte jako neuvolněný člen zastupitelstva, potom výkon této funkce a odměna s ním spojená není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, neboť neuvolnění členové zastupitelstev nejsou účastni nemocenského pojištění (§ 5 písm. a) bod 22. zákona o nemocenském pojištění). Jestliže jste uvolněným zastupitelem, záleží na tom, zda Vaše odměna za výkon funkce činila alespoň 3 000 Kč, což je částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění. Pakliže by výše odměny v měsíci březnu a dubnu 2020 založila Vaši účast na nemocenském pojištění (činila by alespoň 3 000 Kč), nárok na kompenzační bonus Vám nevzniká. 

39.
Jsem rezidentem České republiky a v ČR provozuji podnikatelskou činnost. Od 1. března došlo k omezení mojí podnikatelské činnosti (provoz autodílny) a i následně je moje činnost z důvodu krizových opatření omezena. V březnu a dubnu mám ale příjem ze závislé činnosti ze zahraničí, kde vykonávám zaměstnání, v ČR zaměstnán nejsem. Mám nárok na kompenzační bonus za celé kompenzační období? 

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás splněna v měsíci březnu i v měsíci dubnu. Subjektem kompenzačního bonusu může být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V situaci, kdy vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost podle zákona upravujícího důchodové pojištění a zároveň jste v důsledku výkonu zaměstnání v zahraničí účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec nikoli v ČR (tj. podle zákona o nemocenském pojištění), ale v zahraničí, máte (při splnění dalších zákonných podmínek) na kompenzační bonus nárok za bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 v plné výši. V praxi je tedy důležitá skutečnost, že vykonáváte činnost OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění, ale nejste v ČR účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

40.
Jsem Slovák, žiji a podnikám na Slovensku, ale do České republiky si jezdím občas přivydělávat na základě dohody o provedení práce (speciální stavební činnosti). Kvůli omezením v souvislosti s koronavirem jsem nemohl práce sjednané v dohodě na území České republiky dočasně vykonávat. Dozvěděl jsem se, že existuje finanční řešení této situace v podobě kompenzačního bonusu vypláceného českým státem. Mám také nárok na tento bonus?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Pro účely založení účasti na nemocenském pojištění v ČR je rozhodné, zda jste v příslušném měsíci překročil rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání (u dohod o provedení práce se jedná o částku 10 000 Kč). Za osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění se pro účely zákona o kompenzačním bonusu považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti. Výkonem samostatné výdělečné činnosti se pak rozumí např. podnikání v zemědělství, provozování živnosti, výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů apod. Ve Vašem případě nebyly naplněny podmínky subjektu kompenzačního bonusu, protože nejste osobou samostatně výdělečně činnou dle zákona upravujícího důchodové pojištění, a z tohoto důvodu Vám nevzniká nárok na přiznání kompenzačního bonusu.


ke dni 20. 4. 2020

35.
Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi prozatím nebyl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 5 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Protože jste si již o kompenzační bonus požádal, ale prozatím Vám nebyl vyplacen, doporučujeme vám co nejdříve podat novou žádost, ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat vedle standardních způsobů podání i e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Správce daně tuto skutečnost zohlední jak v rovině evidenční, tak i v rovině platební, tj. bude Vám následně vyplacena již správná částka.

36.
Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi již byl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 10 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Vámi původně požadovaná výše kompenzačního bonusu již Vám však byla vyplacena. Po zjištění, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, je třeba podat novou žádost (doporučujeme co nejdříve), ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Protože jste svoji žádost změnil až po tom, co Vám byl kompenzační bonus vyplacen, tj. došlo k jeho samovyměření a předepsání do evidence daní, je Vaše žádost podnětem k doměření kompenzačního bonusu, resp. daně ze strany správce daně a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

37.
Požádal jsem si o kompenzační bonus, z dostupných informací jsem si nicméně následně dovodil, že na něj nemám nárok. Jak mám postupovat?

O této skutečnosti je na místě kvalifikovanou formou (např. stejně jako bylo o kompenzační bonus požádáno) informovat Vašeho správce bonusu, doporučujeme vzniklou situaci důkladně popsat. Jasné vymezení situace vždy usnadní a nejspíše i urychlí vyřízení. Správce bonusu na základě této informace může následně přistoupit k zastavení řízení o Vaší žádosti, pokud ještě nedošlo k vyplacení kompenzačního bonusu, případně na základě této změny doměří platebním výměrem, který Vám bude běžnou cestou doručen, daň, a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit.

V případě již vyplaceného kompenzačního bonusu je na místě souběžně s informováním správce bonusu zároveň i vrátit neoprávněně vyplacenou část kompenzačního bonusu. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Kompletní platební informace budou zároveň taktéž uvedeny v platebním výměru, který Vám bude doručen. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

 


ke dni 17. 4. 2020 | aktualizováno 24. 4. 2020

24.
Podnikatelskou činnost vykonávám jako hlavní činnost, bez zaměstnanců a nemám jiné příjmy. V průběhu měsíce března nedošlo u mojí podnikatelské činnosti k žádnému omezení a k omezení poptávky po výrobcích a dalších výstupech plynoucích z mého podnikání došlo až v průběhu dubna. V dubnu činnost nadále vykonávám, ale s jistými omezeními. Mám nárok na kompenzační bonus v plné výši?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podstatné je tedy to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení Vaší činnosti nad míru obvyklou. Z uvedeného vyplývá, že pokud Vaše činnost v daném kalendářním měsíci (březnu) nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do března nárok na kompenzační bonus nemáte. Pokud v měsíci dubnu byla omezena poptávka po výstupech z Vaší činnosti, máte za tento měsíc nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za duben ve výši 15 000 Kč.

25.
Mám nárok na kompenzační bonus, jestliže k omezení mojí podnikatelské činnosti došlo již 5. března, protože můj hlavní odběratel se vrátil z Itálie s nemocí COVID-19 a přestal požadovat dodávku mnou vyráběných komponentů? Činnost nadále vykonávám.

Ano, nárok na kompenzační bonus máte v plné výši. Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Skutečnost, že počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období, přiznání nároku na kompenzační bonus nebrání. Pokud omezení během bonusového období (březen, duben) nadále trvá, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši.

26.
Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši, protože u mě došlo k omezení činnosti z důvodu souvisejících s nouzovým stavem. V měsíci březnu jsem pozastavil živnost, byl jsem registrován na úřadu práce a čerpal jsem podporu v nezaměstnanosti. Na úřadu práce nejsem registrován od 1. dubna. Od 6. dubna jsem obnovil činnost a z dostupných informací jsem zjistil, že nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši. Co mám dělat, mohu použít e-mail?

Protože jste za měsíc březen čerpal podporu v nezaměstnanosti, nemáte za měsíc březen nárok na kompenzační bonus. Protože jste činnost od 6. dubna obnovil, máte nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za měsíc duben ve výši 15 000 Kč (od 1. 4. 2020 do 5. 4. 2020 byla činnost pozastavena z důvodů souvisejících s nouzovým stavem). Pokud jste tedy po podání žádosti zjistil, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, můžete ve lhůtě 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 29. 6. 2020, svoji žádost změnit (doporučujeme co nejdříve) na správnou částku. Správný počet dnů a částku uvedete do nové žádosti. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu.

27.
Provozuji řemeslnou živnost v jedné provozovně. Z nařízení vlády v rámci nouzového stavu jsem musel provozovnu uzavřít. Pokud vláda povolí, např. k 20. 4. její provozování a já provozovnu otevřu, budu mít nárok na celou částku 25 000 Kč bonusu, tj. i za ty dny, kdy budu mít již obchod otevřen?

Ano, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši, tj. 25 000 Kč. Jednou z podmínek přiznání kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, a Vy do např. 20. 4. nemůžete obchod otevřít, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

28.
Na základě rozhodnutí vlády jsem musel uzavřít provozovnu a mohu ji znovu otevřít od 20. 4. 2020. Mám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. až do 30. 4. 2020, nebo jen do 19. 4. 2020?

Pro nárok na kompenzační bonus není rozhodující, zda byla provozovna zcela uzavřena, či došlo pouze k omezení činnosti v ní vykonávané. Důležité je, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen za část měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Jestliže tedy byla Vaše provozovna v důsledku aktuální situace uzavřena do 19. 4. 2020, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus až do konce bonusového období, tedy do 30. 4. 2020.

29.
Jsem OSVČ, která v měsíci březnu 2020, přesněji 15. 3. 2020, přerušila na živnostenském úřadě živnost. Důvodem byla nedostatečná poptávka po službách, které nabízím, a to v důsledku přijetí mimořádných opatření. Od 15. 4. 2020 jsem živnost na živnostenském úřadě zase obnovila. Po dobu přerušení živnosti jsem nebyla přihlášena na úřadu práce. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. 3. do 30. 4. 2020, protože důvodem přerušení Vaší činnosti byla mimořádná opatření přijatá kvůli výskytu koronaviru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen za část měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

30.
Provozuji jako OSVČ malý krámek se smíšeným zbožím. Z důvodu karantény kvůli podezření na nákazu koronavirem jsem musela přestat od 20. 3. 2020 prodávat a krámek jsem zavřela (živnost jako taková pozastavena oficiálně nebyla). Od 13. 4. 2020 mám opět otevřeno. Za jaké období mohu žádat o kompenzační bonus?

Pro nárok na kompenzační bonus je rozhodující, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. I když tedy byla Vaše prodejna uzavřena od 20. 3. do 12. 4., vzniká Vám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020.

31. (v důsledku změny legislativy již daná odpověď není aktuální, řešení dané situace je popsáno v odpovědi na dotaz č. 59)
Před pár lety jsem se stal kvůli nenadálé situaci v rodině pěstounem. Pěstounství mám vedené jako hlavní činnost a OSVČ mám jako vedlejší činnost. Můžu žádat o kompenzační bonus, když jsem byl po uzavření školky nucen omezit činnost OSVČ kvůli nemožnosti umístění dítěte v zařízení předškolního vzdělávání? OSVČ jsem nepřerušil.

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy máte vedenu činnost OSVČ jako vedlejší a Vaší hlavní činností je péče o nezaopatření dítě v rámci pěstounství. Jako pěstounovi Vám ve většině případů vzniká nárok na odměnu pěstouna. Pokud v měsících březen a duben pobíráte odměnu pěstouna, je z této odměny odváděno sociální pojištění, tj. v jejím důsledku jste osoba, která je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a z tohoto důvodu nemáte na kompenzační bonus nárok. Můžete však požádat o ošetřovné u MPO.

32.
Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, ale v současné době jsem na mateřské dovolené (od ledna 2020) a pobírám peněžitou pomoc v mateřství. Při zaměstnání a i nyní na mateřské dovolené si přivydělávám jako OSVČ. V důsledku omezení souvisejících s koronavirem nemohu teď činnost vykonávat. Mám také nárok na kompenzační bonus?

Přestože Váš pracovní poměr stále trvá, nevykonáváte z důvodu mateřské dovolené pro zaměstnavatele práci, nepobíráte tedy odměnu za práci, ale peněžitou pomoc v mateřství, která je dávkou vyplácenou zaměstnavatelem prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (nehradíte tedy nemocenské pojištění). Pakliže byla Vaše vedlejší výdělečná činnost omezena v důsledku aktuální situace, můžete o kompenzační bonus požádat. Výplata peněžité pomoci v mateřství není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus.

33.
Podnikám jako OSVČ (hlavní činnost) a pobírám rodičovský příspěvek. Před nástupem na mateřskou-rodičovskou jsem byla zaměstnána (stále jsem evidovaná jako zaměstnanec). Nemocenské pojištění za mě platil zaměstnavatel před nástupem na mateřskou, ale teď ji z titulu rodičovského příspěvku neplatím. Sociální pojištění z OSVČ platím. Splňuji všechny podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Před nástupem na mateřskou dovolenou jste byla zaměstnána a v současnosti pobíráte rodičovský příspěvek. Při pobírání rodičovského příspěvku nevykonáváte závislou činnost (nemáte příjmy ze zaměstnání), takže nejste účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a při splnění dalších podmínek uvedených v zákoně, tedy zejména pokud byl výkon Vaší samostatné výdělečné činnosti omezen nad míru obvyklou z důvodu mimořádné situace související s výskytem koronaviru, máte nárok na kompenzační bonus.

34.
Na jedno IČO provozuji různé činnosti (provozuji cukrárnu a květinářství). Mám tedy nárok na dva příspěvky, pokud jsem musela výkon obou činností kvůli koronaviru omezit?

Subjekt kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, bez ohledu na počet činností, které může tato osoba např. na základě živnostenského oprávnění vykonávat, tj. subjekt kompenzačního bonusu za splnění veškerých podmínek má nárok na výplatu pouze jedenkrát.

 


ke dni 15. 4. 2020

18.
V současné době nouzového stavu pobírám příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu  aobchodu, tzv. „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Podléhá toto ošetřovné dani z příjmů? Budu ho muset zdanit v daňovém přiznání?

Nikoli příjem z dotace v rámci dotačního programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ je dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními  v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 v roce 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

19.
Je kompenzační bonus, tj. výplata částky 25 000 Kč pro OSVČ od daně z příjmů osvobozena nebo jde o zdanitelný příjem?

Kompenzační bonus vyplácený na základě zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů.

20.
Když se mě jakožto OSVČ dotkla krize až od dubna (za březen mi ještě dobíhaly peníze a zakázky), chápu správně, že mám žádat jen o 15 tisíc?

Kompenzační bonus ve výši 500 korun za den se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny podmínky uvedené v zákoně a žadatel je doloží čestným prohlášením. Jednou z těchto podmínek je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podmínka je tedy nastavena dosti benevolentně a není ambicí posuzovat přesný den v měsíci, kdy dané omezení nastalo. Rovněž není rozhodné, zda takové omezení je důsledkem jednorázové skutečnosti (například výpadek podstatné zakázky) či průběžné skutečnosti (například částečné omezení činnosti provozovny). Podstatné je pouze to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení činnosti žadatele nad míru obvyklou. Rovněž není vyloučeno, aby počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období; zde postačí, pokud omezení během bonusového období nadále trvá. Z uvedeného vyplývá, že pokud činnost žadatele v daném kalendářním měsíci nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do daného kalendářního měsíce nárok na kompenzační bonus nemá.

21.
Můj dotaz směřuje k žádosti o výplatu kompenzačního bonusu 25 000 Kč. Mám datovou schránku, mohu přesto poslat žádost e-mailem?

Ano. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jenž je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy, vyplněnou žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan nebo fotokopii žádosti připojit jako přílohu e-mailové zprávy. E-mail odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu (tam, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů). V současné době je již možné žádosti podávat.

22.
Chci si požádat o těch 25 000 Kč, jsem OSVČ a vykonávám podnikatelskou činnost, nemám však bankovní účet. Vrátí mi finanční úřad peníze v hotovosti? Mohu si pro ně přijít na pokladnu úřadu, nebo mi budou poslány poštou na moji adresu?

Nikoli, kompenzační bonus se vrací pouze na účet, který musí být v české měně (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2). Není podmínkou, aby vlastníkem účtu byl samotný žadatel.

23.
Již jsem podal 1. 4. žádost o bonus 25 000 Kč, ovšem v žádosti není moje čestné prohlášení. Vyplatí mi finanční úřad peníze?

Čestné prohlášení je povinnou náležitostí žádosti o kompenzační bonus (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2), je tudíž nezbytné žádost o čestné prohlášení doplnit. Vlastnoručně prohlášení podepište a podejte na územním pracovišti finančního úřadu, kde podáváte i přiznání k dani z příjmů (na podatelně, nebo jej vložte do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti). Můžete ho poslat i jako scan či fotografii prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu podatelny příslušného územního pracoviště.

 


ke dni 11. 4. 2020 | aktualizováno 24. 4. 2020 | aktualizováno 25. 8. 2020

13.
Jsem student, přivydělávám si jako OSVČ v cestovním ruchu a přišel jsem o příjmy z této činnosti. Zároveň jsem měl v měsíci březnu příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Odpověď platná do 6. 8. 2020:
Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří současně provozují samostatnou činnost jako OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru nebo související krizová opatření. Nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 1. dubna do 30. dubna 2020, protože v měsíci březnu jste byl z titulu dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste v tomto měsíci byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vzhledem k této skutečnosti nemůžete být v měsíci březnu považován za subjekt kompenzačního bonusu. Hranice 10 000 Kč u dohod o provedení práce je dána zákonem o nemocenském pojištění. Pro úplnost uvádíme, že nárok na kompenzační bonus za období měsíce dubna byste nemohl uplatnit za předpokladu, že v měsíci dubnu budete (podobně, jako v měsíci březnu) mít příjem vyšší než 10 000 Kč z titulu dohody o provedení práce.

Odpověď platná od 7. 8. 2020:
Kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří provozují samostatnou činnost jako OSVČ. V případě kompenzačního bonusu pro OSVČ byl před účinností novely zákona o kompenzačním bonusu vyloučen vznik nároku na tento bonus, pokud tato osoba byla zároveň účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (v případě OSVČ zde byla dána výjimka pouze pro osoby vykonávající pedagogickou činnost, pěstouny a dobrovolné pracovníky pečovatelské služby). V novele zákona o kompenzačním bonusu se mezi tyto výjimky doplnily též případy, kdy daná osoba vykonává činnost na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) zakládající účast na nemocenském pojištění (DPP odměna vyšší než 10 000 Kč, DPČ odměna 3 000 Kč a vyšší), a to v zájmu zohlednění kategorie případů, kdy OSVČ, jejímž hlavním zdrojem příjmů je podnikání, byla dosud z nároku na kompenzační bonus vyloučena v důsledku výkonu činnosti jako zaměstnanec na základě uvedených dohod.

Pokud jste student, který provozuje samostatnou činnost jako OSVČ a výkon této samostatné činnosti Vám zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru nebo související krizová opatření a nemohl jste za období měsíce března uplatnit nárok na kompenzační bonus z titulu dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč, v jejímž důsledku jste byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nárok na kompenzační bonus za toto období Vám bude přiznán zpětně ve výši 500 Kč denně. Pro úplnost uvádíme, že o kompenzační bonus můžete žádat nejdéle do 30. listopadu 2020.

14.
Jsem OSVČ na hlavní činnost a od měsíce března se mně významně snížily příjmy z této samostatné činnosti. V měsíci dubnu ovšem budu mít jeden příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. V měsíci dubnu sice budete mít příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, ale tato výše nepřesahuje hranici 3 000 Kč, při jejímž dovršení by se již jednalo o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění a na kompenzační bonus byste v měsíci dubnu v takovém případě nedosáhl. Hranice 3 000 Kč je u dohod o pracovní činnosti dána zákonem o nemocenském pojištění.

Doplnění platné od 7. 8. 2020:
V případě kompenzačního bonusu pro OSVČ lze od 7. 8. 2020. tj. ode dne účinnosti novely zákona o kompenzačním bonusu přiznat kompenzační bonus i za situace, že daný subjekt je zároveň účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec z důvodu výkonu práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (DPP odměna vyšší než 10 000 Kč, DPČ odměna 3 000 Kč a vyšší). Pokud však příjem z dohody nepřesahuje v daném měsíci částku příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění, nelze novelu aplikovat.

15.
Jsem spolupracující osobou a kromě spolupráce pobírám invalidní důchod prvního stupně. U OSVČ, se kterou spolupracuji, byla výrazně snížena poptávka po jeho výrobcích. Dále jsem v měsíci březnu měla příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 4 000 Kč a v měsíci dubnu jsem měla příjem z dohody o provedení práce ve výši 15 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Odpověď platná do 6. 8. 2020:
Skutečnost, že jste spolupracující osobou a pobíráte invalidní důchod prvního stupně, nebrání přiznání nároku na kompenzační bonus. Na kompenzační bonus ovšem nedosáhnete, protože jste měla v měsíci březnu příjem z dohody o pracovní činnosti přesahující částku rozhodného příjmu 3 000 Kč, od které již je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, a v měsíci dubnu příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč (tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění). Tím se u Vás jednalo o příjmy ze zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, a proto Vás nelze považovat za subjekt kompenzačního bonusu.

Odpověď platná od 7. 8. 2020:
Skutečnost, že jste spolupracující osobou a pobíráte invalidní důchod prvního stupně, nebrání přiznání nároku na kompenzační bonus. Před účinností novely zákona o kompenzačním bonusu byl vyloučen vznik nároku na tento bonus, pokud tato osoba byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. V případě OSVČ zde byla dána výjimka pouze pro osoby vykonávající pedagogickou činnost, pěstouny a dobrovolné pracovníky pečovatelské služby. Po účinnosti novely zákona o kompenzačním bonusu lze v případě OSVČ přiznat kompenzační bonus i za situace, že daná osoba je zároveň účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec z důvodu výkonu práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokud splňujete zákonem stanovené podmínky a účast na nemocenském pojištění z titulu DPP a DPČ Vám dosud bránila v možnosti získat kompenzační bonus, můžete v důsledku novely zákona o bonus nově požádat, za období, kdy Vaše činnost byla zcela nebo z části omezena nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během měsíce března a dubna, nárok na bonus Vám za tyto měsíce bude přiznán zpětně ve výši 500 Kč. Pokud Vaše činnost byla omezena i během měsíce května a června, můžete o kompenzační bonus požádat i za druhé bonusové období (období od 1. května do 8. června) za předpokladu, že i v těchto měsících přesáhl příjem z dohody o práci konané mimo pracovní poměr částku příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění (u DPP odměna vyšší než 10 000 Kč, u DPČ odměna 3000 Kč a vyšší). Žádost o kompenzační bonus lze podat na finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob do 30. listopadu 2020.

16.
Jsem OSVČ, ale mým hlavním příjmem jsou příjmy z nájmu pozemků. V důsledku vyhlášených krizových opatření jsem musel uzavřít provozovnu. V měsíci únoru jsem měl příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. V měsících březen a duben žádné příjmy z dohod o provedení práce mít nebudu. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy jste sice v měsíci únoru byl osobou, která byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (Vaše příjmy z dohody o provedení práce převýšily hranici 10 000 Kč, stanovenou zákonem o nemocenském pojištění), ale v měsících bonusového období (březen, duben) jste jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění nebyl. Skutečnost, že Vašimi převládajícími příjmy, jsou příjmy z nájmu pozemků, nemá na nárok pro přiznání kompenzačního bonusu žádný vliv.

17.
Jsem OSVČ, která v měsíci prosinci 2019, v důsledku vykonávání sezónní činnosti, přerušila vykonávání samostatné činnosti a přihlásila se na úřad práce. Od 2. dubna 2020 jsem samostatnou činnost obnovila a z úřadu práce se odhlásila ke dni 1. dubna 2020. Za dny, kdy jsem byla v evidenci úřadu práce, jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 2. dubna do 30. dubna 2020. Za dny, kdy jste čerpala podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Kompenzační bonus nelze vyplatit za kalendářní den, ve kterém je čerpána podpora v nezaměstnanosti, resp. podporu v nezaměstnanosti není možné vyplatit za den, za který je čerpán kompenzační bonus.

 


 

ke dni 9. 4. 2020

1.
Podnikáme s manželem prostřednictvím s.r.o., zároveň ale současně každý samostatně jako OSVČ. Můžeme požádat o kompenzační bonus?

Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze fyzická osoba, právnická osoba nikoli. Pokud vlastník společnosti je zároveň osobou samostatně výdělečně činnou a splňuje další podmínky stanovené zákonem o kompenzačním bonusu, může o kompenzační bonus žádat. Pokud však tato osoba působí v této společnosti jako zaměstnanec či jednatel a zároveň dosahuje rozhodného příjmů pro účely nemocenského pojištění (tj. jinými slovy za tuto činnost je za něj placeno sociální a zdravotní pojištění), pak nárok na kompenzační bonus nemá.

2.
Mám nárok na pětadvacítku, když jsem osoba spolupracující? A co spolupracující osoba k OSVČ, když OSVČ je k tomu i v zaměstnaneckém poměru. Má nárok ta spolupracující?

Ano. Pro spolupracující osobu platí fakticky stejné podmínky jako pro osobu vykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Podle zákona o důchodovém pojištění se na obě tyto osoby hledí jako na OSVČ. Spolupracující osoba tedy může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů. Totéž platí i v případě, kdy samostatnou činnost vykonává jako vedlejší, ovšem s výjimkou případu, kdy současně vykonává činnost jako zaměstnanec, který je v důsledku toho účasten nemocenského pojištění. Tyto podmínky se u spolupracující osoby posuzují samostatně, tj. nezávisle na OSVČ, se kterou při výkonu činnosti spolupracuje.

3.
Jsem starobní důchodce a k důchodu si přivydělávám podnikáním - stříháním psů. Mám nárok na kompenzační bonus?

Kompenzační bonus bude zpřístupněn nejen poplatníkům, pro které je podnikání hlavní činností, ale i poplatníkům, pro které je podnikání vedlejší činností, např. právě osob samostatně výdělečně činných, kterým byl přiznán starobní důchod. Budou-li splněny další zákonem stanovené podmínky, nárok na kompenzační bonus vznikne.

4.
Jsem fyzická osoba a mám příjem z nájmu bytových a nebytových prostor, jiné příjmy nemám. Mám nárok na kompenzační bonus?

Protože nevykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, nárok na kompenzační bonus nemáte.

5.
Mám nárok na přiznání kompenzačního bonusu, když budu jako osoba samostatně výdělečně činná pobírat ošetřovné?

Ano, program přímé podpory pro OSVČ lze pobírat společně s rozšířeným ošetřovným na dítě z důvodu uzavření školských a předškolních zařízení. Další kompenzací od státu je pak pro podnikatele prominutí odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve výši minimálních záloh, a to od března do srpna 2020.

6.
Budu muset splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus prokazovat?

Splnění podmínek doloží žadatel čestným prohlášením, které bude součástí žádosti o kompenzační bonus. Čestné prohlášení je základním nástrojem vstupního ověření zákonem stanovených podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu.

7.
Jak podat žádost?

Lze využít jednoduchý formulář žádosti, který bude zveřejněn na stránkách Finanční správy (součástí žádosti musí být čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána). Žádosti budou přijímány poštou, elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky nebo interaktivního formuláře), ale také prostřednictvím podatelen či sběrných boxů umístěných před finančními úřady. Podání lze učinit i prostřednictvím e-mailu na podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu – přílohou tohoto e-mailu bude v tomto případě kopie žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (může se jednat např. o scan vlastnoručně podepsané žádosti či o její fotografii, pořízenou např. mobilem).

8.
Kde podat žádost?

Žádost bude podána na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů daňového subjektu (žadatele o kompenzační bonus), tedy na územním pracovišti finančního úřadu, kde daňový subjekt podává daňové přiznání k dani z příjmů.

9.
Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý den bonusového období, bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Výše kompenzačního bonusu bude vyměřena ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období, ve kterých má žadatel nárok na čerpání bonusu (žádost může směřovat pouze na část bonusového období).

10.
Od kdy mohu žádat o kompenzační bonus?

K přijímání žádostí a následnému vyplácení bonusu přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. K tomuto by mělo dojít nejpozději do 12. dubna 2020.

11.
Do kdy lze podávat žádosti?

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tj. do 29. 6. 2020). Není-li v této lhůtě žádost podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

12.
Kdy od podání žádosti dostanu vyplacený kompenzační bonus?

Lhůta pro vyplacení kompenzačního bonusu není stanovena. Kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti a bude vyplacen bez zbytečného odkladu ode dne vyměření. Správce daně bude vyřizovat žádosti co nejdříve dle reálných možností v závislosti na počtu podaných žádostí. Bonus bude vyplacen bez předchozího vyrozumění o kladném vyřízení žádosti.