Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Osobní společnosti

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost, jakožto právnická osoba, je poplatníkem daně z příjmů právnických osob. U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně v souladu s § 36 zákona o daních z příjmů.

Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti. Převeden je celý výsledek hospodaření za dané účetní období a společníci (právnická nebo fyzická osoba) zdaňují převedený podíl samostatně. V důsledku toho veřejná obchodní společnost nevykazuje „svůj“ základ daně z příjmů právnických osob a nesvědčí jí daňová povinnost.

Veřejná obchodní společnost nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Veřejná obchodní společnost však není vyloučena z registrační povinnosti poplatníků daně z příjmů právnických osob a je povinna podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.
Veřejná obchodní společnost jako samostatná právnická osoba je povinna v souladu se zákonem o účetnictví vést účetnictví ode dne svého vzniku - zápisu do obchodního rejstříku do svého zániku - výmazu z obchodního rejstříku.

Společník veřejné obchodní společnosti

U společníka veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně také příjmy veřejné obchodní společnosti. Společník o zisk, popř. ztrátu, zvýší nebo sníží svůj základ daně z příjmů, respektive u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti, přitom tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti. Při stanovení základu daně a daně se postupuje v souladu s § 23 až 35 zákona o daních z příjmů, tedy např. u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti:

  • se odčitatelná položka od základu daně - daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom tato část základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem.
  • lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.
  • se uplatní odpočet na podporu odborného vzdělávání obdobně jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
  • je součástí hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze odečíst od základu daně, i část hodnoty bezúplatného plnění poskytnutého veřejnou obchodní společností na vymezené účely, stanovená ve stejném poměru, jako se rozděluje základ daně nebo ztráta, tj. poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.
  • lze snížit daň o slevu na dani o částku, která odpovídá poměru, jakým byl mezi společníky rozdělen základ daně zjištěný za veřejnou obchodní společnost.

U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí samostatného základu daně i část příjmů veřejné obchodní společnosti, přitom tato část samostatného základu se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem,

Komanditní společnost

Komanditní společnost, jakožto právnická osoba, je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, přičemž rozsah předmětu daně není omezen tak, jako je tomu u veřejné obchodní společnosti.

Pro zjištění základu daně komanditní společnosti se vychází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na výsledku hospodaření komplementářům komanditní společnosti. U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle § 23 až 33 zákona o daních z příjmů snižuje o částku připadající komplementářům. Shodně se i daňová ztráta snižuje o částku připadající komplementářům. Stejně tak se pak postupuje při uplatnění odčitatelných položek od základu daně, položek snižujících základ daně, nebo slev, kdy komanditní společnost může uplatnit pouze částky připadající na komanditisty. Např. hodnota bezúplatného plnění poskytnutého komanditní společností na vymezené účely se rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, v jakém se snižuje základ daně, tj. snižuje se o částku připadající na komplementáře, nebo vypočtená sleva dani u komanditní společnosti se uplatní pouze ve výši, která odpovídá poměru, jakým byl rozdělen základ daně zjištěný za komanditní společnost atp.

Tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů právnických osoba obsahuje tabulku s rozděleným některých položek v případě komanditní společnosti na částky připadající na komplementáře a na komanditisty. Převedený podíl komplementář (právnická nebo fyzická osoba) zdaňuje samostatně.

Komplementář komanditní společnosti

U komplementáře komanditní společnosti jsou předmětem daně také příjmy komanditní společnosti. Komplementář o zisk, popř. ztrátu, zvýší nebo sníží svůj základ daně z příjmů, respektive u poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti. Při stanovení základu daně a daně se postupuje v souladu s § 23 až 35 zákona o daních z příjmů, tedy např. u komplementáře komanditní společnosti:

  • se odčitatelná položka - daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty komanditní společnosti určené ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti podle zvláštního právního předpisu.
  • lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.
  • se uplatní odpočet na podporu odborného vzdělávání obdobně jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
  • je součástí hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze odečíst, i část hodnoty bezúplatného plnění poskytnutého komanditní společností na vymezené účely, připadající komplementářům v poměru, v jakém se rozděluje na jednotlivé komplementáře základ daně nebo ztráta, tj. poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.
  • lze snížit daň o slevu na dani o částku, která odpovídá poměru, jakým byl rozdělen základ daně zjištěný za komanditní společnost.

U komplementáře komanditní společnosti je součástí samostatného základu daně i část příjmů komanditní společnosti, přitom tato část se u komplementáře komanditní společnosti stanoví ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle zvláštního právního předpisu.