Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele

22. 1. 2015

Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.
  Pro správnou aplikaci a posouzení nároku u poplatníka, který daňové zvýhodnění uplatňuje, je nutné nejdříve stanovit, které děti jsou pro poplatníka vyživované podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů:

Jedná se o:

 • dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
 • nově dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
 • dítě druhého z manželů (resp. dítě partnera dle zákona o registrovaném partnerství)
 • vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Přičemž za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje:
dítě osvojené, dítě, které bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu (příslušného orgánu).

Daňové zvýhodnění

ve výši roční částka (Kč) měsíční částka (Kč) ZTP/P roční částka (Kč) ZTP/P měsíční částka (Kč)
na jedno dítě 13 404 1 117 26 808 2 234
na druhé dítě 15 804 1 317 31 608 2 634
na třetí a každé další dítě 17 004 1 417 34 008 2 834
 • výše ročního daňového bonusu pro rok 2015 zůstává nezměněna - 60 300 Kč,
 • v souvislosti se zvýšením minimální mzdy pro rok 2015 – dochází ke zvýšení hranice příjmů pro výplatu měsíčního daňového bonusu tj. na částku 4 600 Kč (1/2 minimální mzdy) a měsíčně je možné vyplatit daňový bonus maximálně do výše 5 025 Kč,
 • je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely ustanovení § 35c a § 35d zákona o daních z příjmů dohromady,
 • výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků,
 • u druha (družky) nelze v rámci jedné společně hospodařící domácnosti posuzovat dohromady děti, které má společně s družkou (které jsou u něj vyživované jako děti vlastní) s dětmi, které má družka z dřívějšího vztahu, na které může podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů uplatnit daňové zvýhodnění pouze ona sama. U druha se ale dohromady posuzují nejen děti, které má společně s družkou, ale i děti, které má z dřívějšího vztahu, pokud s poplatníkem nadále žijí ve společně hospodařící domácnosti (neboť na tyto děti mu rovněž podle citovaného ustanovení daňové zvýhodnění náleží),
 • v případě, že dítě bylo svěřeno soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), kdy toto vyživované dítě bude po část roku žít s jedním z rodičů a po druhou část roku s druhým z rodičů, a takto bude uplatňováno i daňové zvýhodnění - může se stát, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná.

Jak správně vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24

 • pokud poplatník uplatňuje ve zdaňovacím období 2015 daňové zvýhodnění u plátce daně - vyplní vzor tiskopisu „Prohlášení k dani“ vzor č. 24
 • u poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění je v Prohlášení k dani vždy uveden celkový počet vyživovaných dětí poplatníkem podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů, žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti, bez ohledu na skutečnost, které děti poplatník uplatňuje,
 • plátce daně přihlédne při výpočtu zálohy na daň k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, jen podepíše-li poplatník do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období „Prohlášení k dani“ a doloží nárokované daňové zvýhodnění v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Příklad 1. Ve společně hospodařící domácnosti daňové zvýhodnění na všechny vyživované děti uplatňuje pouze jeden z poplatníků (tzn. neuplatňuje druhý z poplatníků) – uplatňující poplatník nevyplňuje Prohlášení k dani v části II. bod c); je-li však druhý z poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti zaměstnán, pak je nutno doložit potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že daňové zvýhodnění na tyto vyživované děti druhý z poplatníků u svého zaměstnavatele neuplatňuje.

Příklad 2. Poplatník neuplatňuje u zaměstnavatele daňové zvýhodnění (uplatňuje druhý z poplatníků) - poplatník, který neuplatňuje daňové zvýhodnění nevyplňuje tabulku v části I. pod bodem č. 3 Prohlášení k dani ani tabulku v části II. písmeno c); je-li však druhý z poplatníků zaměstnán a chce uplatnit daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele, vyžádá si poplatník, který neuplatňuje daňové zvýhodnění potvrzení o tom, že daňové zvýhodnění neuplatňuje od svého zaměstnavatele pro potřeby uplatňujícího poplatníka.

Příklad 3. Ve společně hospodařící domácnosti uplatňují daňové zvýhodnění oba poplatníci – oba poplatníci vyplňují Prohlášení k dani v části I.bod č. 3 a v části II. písmeno c) a zároveň oba poplatníci předloží potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků (tiskopis 25 5556 MFin 5556 – vzor č.1).

Řešení – viz. níže uvedený vzorový příklad:

Vzorový příklad uplatnění daňového zvýhodnění u manželů Špačkových, přičemž oba manželé jsou zaměstnáni. Ve společně hospodařící domácnosti jsou vyživované 3 děti, otec uplatňuje 2 děti, matka nejmladšího syna Michala:

Část I. bod č. 3 tiskopisu Prohlášení k dani vzor č. 24 zní: Podle § 35c a § 35d zákona uplatňuji daňové zvýhodnění na mnou vyživované dítě podle § 35c odst. 6 zákona a podle § 38k odst. 4 písm. c) zákona uvádím v níže uvedené tabulce, jaký je počet těchto vyživovaných dětí žijících v mé společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a současně uvádím, na které děti uplatňuji/neuplatňuji daňové zvýhodnění ve výši náležící podle § 35c zákona.

Prohlášení k dani otce dětí:

Jméno(-a) Příjmení Rodné číslo Uplatňuji nárok ve výši stanovené na 7):
Jana Špačková xx 1.
Petra Špačková xx 2.
Michal Špaček xx N.

7) jedno dítě - označte „1.“, druhé dítě – označte „2.“, třetí a každé další vyživované dítě – označte „3.“, neuplatňuji – označte „N“. Jedná se o povinný údaj, který je rozhodný pro výši poskytnutého daňového zvýhodnění

 

Prohlášení k dani matky dětí:

Jméno(-a) Příjmení Rodné číslo Uplatňuji nárok ve výši stanovené na 7):
Jana Špačková xx N.
Petra Špačková xx N.
Michal Špaček xx 3.

 

Závěr: V uvedeném případě, kdy děti v rámci jedné společně hospodařící domácnosti uplatňují oba poplatníci – manželé a oba jsou zaměstnáni, oba doloží potvrzení od druhého zaměstnavatele, které v tomto případě bude kopírovat jejich Prohlášení k dani. Pro účely prokázání uvedených skutečností se v tomto případě použije tiskopis Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – tiskopis 25 5556 MFin 5556 – vzor č.1 (není vydáván tiskem).

Pokud by všechny vyživované děti uplatňoval pouze jeden z poplatníků, není nutné dokládat výše uvedeným potvrzením, ale stačí tzv. „zkrácené potvrzení“ (jako dosud)… že poplatník neuplatňuje.

Pokud v průběhu roku u poplatníka nastanou skutečnosti, které mají vliv na již uplatněné „výše nároku“ – je nutné tyto změny vyznačit do „změnové tabulky“ v Prohlášení k dani.

Výpočet daňového zvýhodnění za rok 2015 x)

Vyživované děti Za měsíce Výpočet Za měsíce Výpočet Celkem za rok
Zletilý syn I.–VIII. 1 117 Kč x 8 - -
8 936 Kč 8 936 Kč
Nezletilá dcera I.–VIII. 1 317 Kč x 8 IX. – XII. 1 117 Kč x 4
10 536 Kč 4 468 Kč 15 004 Kč
Daňové zvýhodnění u poplatníka na obě děti za rok 2015 v úhrnu činí 23 940 Kč

x) vzorový výpočet nesouvisí s výše uvedeným příkladem

Protože na nezletilou dceru uplatňoval poplatník po část roku (I.–VIII.) daňové zvýhodnění ve výši náležející „na druhé dítě“ a po část roku (IX.–XII.) ve výši náležející „na jedno dítě“, nebude se výsledná roční částka daňového zvýhodnění na toto dítě rovnat ani jedné z ročních částek uvedených v § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů (tzn. ani částce 13 404 Kč a ani částce 15 804 Kč), ale roční částka bude v jejím rozpětí (15 004 Kč).

Další informace naleznete v článku Daňové zvýhodnění v roce 2015.