Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vznik penále za rok 2004 z důvodu změny způsobu v uplatňování daňových výdajů

31. 3. 2006

Sdělení MF k postupu poplatníků ohledně placení penále vzniklého z důvodu změny způsobu uplatňování daňových výdajů

Zákonem č. 545/2005 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon), který mimo jiné umožnil využití nově stanovených výdajových paušálů již za rok 2005. V případě poplatníků vedoucích daňovou evidenci, kteří tyto výdajové paušály využijí za rok 2005, vzniká s ohledem na ustanovení § 23 odst. 8 zákona povinnost upravit základ daně za zdaňovací období roku 2004 mimo jiné o výši pohledávek a závazků, o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv. V důsledku toho zpravidla dojde ke zvýšení základu daně za toto období a v návaznosti na podané daňové přiznání ke vzniku penále.

V těchto případech Ministerstvo financí s ohledem na zákonem vymezenou možnost uplatnění nových výdajových paušálů již za zdaňovací období roku 2005 shledává v případě takto vzniklého penále tvrdost zákona.

V souvislosti s tím bylo k případným podaným žádostem o prominutí tohoto penále doporučeno správcům daně posuzovat tyto žádosti kladně, tj. odstranit vzniklou tvrdost prominutím příslušného penále.