Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení Ministerstva financí

17. 3. 2006

k uplatňování § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Daňovými výdaji (náklady) na provoz vlastního stravovacího zařízení podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se rozumějí výdaje (náklady) spojené s provozem vlastní kuchyně s jídelnou, popř. kantýny, a to i tehdy, je-li příprava a výdej jídel zajišťována jiným subjektem formou služby v tomto vlastním zařízení.

Pokud je v zařízení poskytujícím služby veřejného stravování (např. restaurace, hotel) zabezpečováno stravování pro vlastní zaměstnance provozovatele tohoto zařízení a důchodce, kteří byli u poplatníka provozujícího toto zařízení v pracovně právním vztahu při odchodu do důchodu, uznávají se výdaje (náklady) obdobně jako ve vlastním stravovacím zařízení.

Za stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona se považuje stravování smluvně zabezpečené zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zařízení nebo ve vlastním stravovacím zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu. Přitom lze za daňový výdaj považovat příspěvek na jedno hlavní jídlo za jednu celou směnu ( § 83 odst. 3 zákoníku práce). To platí i pro případ, kdy je uplatňována pružná pracovní doba a zaměstnanec si volí začátek a konec směn, popřípadě kdy musí odpracovat základní pracovní dobu stanovenou zaměstnavatelem. Cenou jídla se rozumí cena jídla včetně poplatku za zprostředkování prodeje stravenek. V případě, že při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby při nepřetržitých pracovních režimech bude směna včetně přestávky v práci delší než 11 hodin, považuje se za daňový výdaj příspěvek na další jedno jídlo.

Při zajišťování stravování prostřednictvím jiných subjektů si zaměstnavatel

a. může uplatnit jako daňový výdaj příspěvek podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 zákona za zaměstnance, který neodpracuje celou směnu z důvodů

  • důležitých osobních překážek v práci vymezených v příloze nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
  • překážek v práci v obecném zájmu (§ 14 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony),
  • překážek na straně zaměstnavatele podle § 129 a 130 zákoníku práce ( např. poruchy na strojním zařízení nebo v dodávkách surovin či pohonné síly,
  • přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy),
  • čerpání náhradního volna,
  • účasti na školení za účelem prohloubení kvalifikace, pokud zaměstnanci nevzniká nárok na stravné podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů nebo pokud zaměstnavatel zaměstnanci nezabezpečil bezplatné stravování v rámci školení,

b. nemůže uplatnit jako daňový výdaj příspěvek podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 zákona za zaměstnance, který neodpracuje celou směnu např. při čerpání dovolené v rozsahu kratším než jedna směna.