Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dar poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu na rehabilitační a protetické pomůcky

2. 1. 2006

(§ 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů)

Podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro zdaňovací období 2005, lze od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že v ustanovení § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů byl rozšířen dosavadní výčet předmětu darů, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně. Podle našeho názoru není důvod v doplněném výčtu předmětů darů chápat funkci spojek "a" jinak než v textu dosavadního § 15 odst. 5 zákona a nejedná se tedy o současné (kumulativní ) splnění podmínek. Pro úplnost ještě podotýkáme, že se musí jednat o takové pomůcky, které nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny vůbec (to znamená, že se nemůže jednat o zdravotní pomůcky hrazené pojišťovnami pouze zčásti).

Pro úplnost informace uvádíme, že v současné době není v žádném právním předpisu podána definice "protetické pomůcky" ani "rehabilitační pomůcky". Proto je třeba vycházet zřejmě z charakteru těchto pomůcek. To znamená, že "rehabilitační pomůcky" slouží ke zlepšení nebo odstranění určitého deficitu zdravotního stavu (např. invalidní vozík). "Protetické pomůcky" slouží k náhradě části orgánu (např. protézy, ortézy, naslouchací zařízení apod.). V rámci novely zákona o daních z příjmů, která by měla vstoupit v účinnost dnem 1. 1. 2006, by předmětné ustanovení mělo být upraveno v tom smyslu, že se bude jednat o "zdravotnické prostředky, které jsou definovány v zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 336/2004 Sb.

Skutečnost, že vynaložené prostředky se týkaly příslušných účelů prokazuje poplatník správci daně v daňovém řízení. Jako důkaz lze předložit např. potvrzení o převodu (bezhotovostním i učiněném v hotovosti) finančních prostředků. I jiné důkazní prostředky mohou být správci daně předloženy. Musí však z nich být však zřejmé, kdo byl obdarován, že se jedná o účel uvedený v předmětném ustanovení, jaká byla výše daru a datum, kdy byl dar učiněn.