Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení Ministerstva financí

8. 8. 2005

k daňovému režimu příjmů menšinových akcionářů - fyzických osob při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem podle ustanovení § 183i a následně Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí pro účely daně z příjmů fyzických osob sděluje:

Zákonem č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, bylo do obchodního zákoníku zavedeno ustanovení § 183i a násl., které pojednává o podmínkách uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů.

V této souvislosti vyvstává otázka daňového režimu příjmu menšinového akcionáře plynoucího z protiplnění, které je hlavní akcionář povinen menšinovým akcionářům - fyzickým osobám vyplatit.

Vzhledem k nejednotnosti terminologie výše uvedené právní úpravy, ze které vyplývá, že na základě rozhodnutí valné hromady o přechodu cenných papírů na hlavního akcionáře má hlavní akcionář právo výkupu všech ostatních účastnických cenných papírů a za vykoupené akcie má povinnost menšinovému akcionáři zaplatit, vzniká otázka, zda lze u menšinových akcionářů - fyzických osob aplikovat ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tzn. zda bude příjem menšinových akcionářů z výše uvedené transakce od daně z příjmů osvobozen, budou-li akcie ve vlastnictví menšinových akcionářů déle než 6 měsíců.

Z pohledu zákona o daních z příjmů lze posuzovat pouze to, zda příjem (výnos), který plyne daňovým poplatníkům je předmětem daně a pokud ano, zda je tento příjem (výnos) od daně z příjmů osvobozen, či nikoliv. Zákon o daních z příjmů tedy nezkoumá okolnosti, za jakých bylo příjmu (výnosu) dosaženo.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zastává Ministerstvo financí názor, že příjmy z protiplnění poskytnuté menšinovým akcionářům - fyzickým osobám hlavním akcionářem v souvislosti s uplatněním práva na výkup účastnických cenných papírů dle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, lze z daňového pohledu a s využitím ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, posuzovat analogicky jako příjmy z prodeje cenných papírů, tzn. vč. aplikace ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu splnění podmínek pro osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob.

Náměstek ministra:
Ing. Dana Trezziová, v.r.