Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení

19. 4. 2004

k řešení daňových důsledků při poskytování finančních příspěvků z Vinařského fondu

S účinností od 10. 3. 2002 byl zákonem č. 50/2002 Sb., kterým se měnil zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství zřízen Vinařský fond - právnická osoba, který poskytuje finanční prostředky m.j. na podporu výsadby vinic a obnovy vinic tj. na pořízení nových majetků. Protože tento fond není státním fondem, nejsou poskytované prostředky považovány pro účely účetnictví za dotaci, a tudíž se při jejich použití nesnižuje cena pořizovaného majetku, ale je nutné poskytnuté prostředky účtovat do výnosů. Tak dojde k jejich jednorázovému zdanění, protože pořizované majetky se pro účely zákona o daních z příjmů zpravidla odpisují ve třetí nebo čtvrté odpisové skupině.

Ke zmírnění výše uvedeného jednorázového dopadu do základu daně stanoví Ministerstvo financí následující postup :

Poplatníkům právnickým osobám a fyzickým osobám účtujícím v r. 2003 v soustavě podvojného účetnictví, kteří obdrželi v roce 2003 příspěvek z Vinařského fondu (§ 18a zákona č. 115/1995 Sb.) na pořízení hmotného majetku bude v souladu s § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů povoleno posečkání daně z příjmů maximálně v částce odpovídající 31% z částky příspěvku na pořízení hmotného majetku účtované do výnosů v roce 2003. U fyzických osob, které v r. 2003 účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví nebo nevedly účetnictví, bude postupováno obdobně.

V případě, že poplatník podává daňové přiznání za jiné období než kalendářní rok bude postupováno obdobně. Posečkání bude povoleno na základě žádosti.

Posečkanou částku daně musí poplatník nebo nástupnická společnost v případě přeměny společnosti nebo družstva uhradit ve třech zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za něž je podáváno daňové přiznání, bezprostředně následujících po období, za které bylo povoleno posečkání daně, a to v prvním období nejméně třetinu posečkané částky, ve druhém období nejméně polovinu zbývající částky a ve třetím období zbývající částku. Zbývající částku daně uhradí také poplatník ke dni ukončení činnosti (resp. ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku) při zrušení společnosti s likvidací. a při prohlášení konkursu. Zbývající částku také uhradí poplatník fyzická osoba, který činnost ukončil nebo přerušil, a to ve zdaňovacím období, ve kterém byla činnost ukončena nebo přerušena.

Při splnění stanoveného splátkového kalendáře, bude v plném rozsahu prominut úrok za dobu splátek daně z příjmu, a to na základě individuální žádosti poplatníka.

Pokud nebude poplatník s předepsanými splátkami v prodlení, neznamená povolení splátek daně nesplacené závazky vůči finančnímu úřadu. Na základě individuální žádosti může správce daně potvrdit žadateli, že z tohoto důvodu titulu má vůči finančnímu úřadu ke dni podání žádosti vypořádány splatné závazky na dani z příjmů.

Při podání žádosti o stanovení záloh na daň jinak bude při stanovení výše a periodicity záloh zohledněn minimálně mimořádný vliv poskytnutého příspěvku z Vinařského fondu na pořízení hmotného majetku účtovaného do výnosů v roce 2003. U fyzických osob, které v r. 2003 účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví nebo nevedly účetnictví, bude postupováno obdobně.

Posečkání daně nebude povoleno při prohlášení konkursu, při ukončení nebo přerušení činnosti.

Obdobný postup bude použit i v případě poskytnutých prostředků na pořízení majetků z Vinařského fondu v roce 2004.