Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vybrané dotazy k novele zákona o daních z příjmů zákonem č. 609/2020 Sb.

1.
Je možné z hlediska přechodných ustanovení umožňujících dobrovolnou retroaktivitu v oblasti zvýšení hranice hmotného majetku a technického zhodnocení ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč a vypuštění kategorie nehmotného majetku ze ZDP tuto retroaktivitu uplatňovat individuálně u jednotlivých majetků a jednotlivých TZ a nikoliv jednotně pro celou kategorii (limit majetku, limit TZ a nehmotný majetek)? To znamená, že v případě pořízení těchto majetkových složek, resp. uvedení technického zhodnocení do užívání od 1. 1. 2020 do účinnosti novely, nemusí poplatník uplatňovat nový režim u všech majetkových složek dané kategorie (limit majetku, limit TZ a nehmotný majetek), ale může se rozhodnout, že u některých majetků či TZ dobrovolná retroaktivita uplatňována bude a u některých nikoliv?

Ano, v souladu s bodem 14. Čl. IV Přechodných ustanovení k novele ZDP zákonem č. 609/2020 Sb. (dále jen „novela“) na hmotný majetek a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020 lze od 1. 1. 2020 použít ZDP, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely (za dále stanovené podmínky). Obdobně podle bodu 11. Čl. IV Přechodných ustanovení k novele lze od 1. 1. 2020 použít novelizovaný zákon i pro nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.
Zákon však neukládá jednotný postup u všech majetkových složek takto pořízeného majetku, neboť přechodná ustanovení směřují na jednotlivé majetky.

2.
V případě nehmotného majetku, u kterého bude uplatňován „starý daňový režim“, tj. bude daňově odepisován dle § 32a ZDP, se tento starý daňový režim bude vztahovat i na případné technické zhodnocení takovéhoto nehmotného majetku, a to i když bude toto technické zhodnocení uvedeno do užívání (dokončeno) po účinnosti novely?

Ano, podle bodu 10. Čl. IV Přechodných ustanovení k novele se na nehmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na jeho technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely.

3.
Budou z hlediska mimořádných odpisů dle § 30a ZDP z pohledu výkladu sporných otázek týkajících se této oblasti uplatňovány závěry vyplývající z koordinačních výborů k dané věci u příspěvků:

  • Simona Hornochová, Libor Frýzek, 284/16.09.09, Sjednocení výkladu ustanovení § 30a a § 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů, KV ze dne 16.09.2009 až 21.10.2009, Bulletin KDP ČR 12/2009 str. 4 a
  • Ing. Jiří Nesrovnal Ing. Radislav Tkáč, Ing. Jana Svobodová, 289/09.12.09, Některé další problémy týkající se § 30a ZDP a § 24 odst. 15 ZDP, KV ze dne 9.12.2009, Bulletin KDP ČR 1/2010 str. 4?

Ano, bude se postupovat podle závěrů ve výše uvedených zápisech z KV KDP.

3a.
Platí i nadále možnost uplatnit mimořádné odpisy formou dodatečného daňového přiznání v případech, kdy poplatník byl povinen již podat daňové přiznání (např. z titulu zdaňovacího období hospodářského roku), u majetku pořízeného od 1. 1. 2020, na který dopadá § 30a ZDP, a v tomto přiznání uplatnil rovnoměrné či zrychlené odpisy dle § 31 ZDP či § 32 ZDP?

Ano, tuto možnost lze využít.

3b.
Lze na základě novely ZDP přijmout příznivější výklad v situaci leasingu majetku od zahraničního leasingového pronajímatele? Z předmětných koordinačních výborů vyplývá, že aby bylo možné uplatnit rychlý leasing, je nezbytné, aby leasingový pronajímatel zároveň uplatňoval odpisy dle § 30a ZDP. To však není možné logicky splnit v případě daňového nerezidenta, který nemá na území ČR stálou provozovnu. V předmětném koordinačním výboru jsou uvedeny určité podmínky, při jejichž splnění je možné na straně českého nájemce uplatnit rychlejší dobu trvání leasingu.
Je otázkou, zda lze nově akceptovat výklad, podle kterého je leasingový pronajímatel daňový nerezident, který nemá na území ČR stálou provozovnu, oprávněn rychlejší leasing uplatnit bez dalšího?

Současné znění § 21d ZDP není tak jednoznačné jako původní ustanovení § 24 odst. 15 ZDP, kde byla jednoznačně stanovena podmínka, že pronajímatel musí odpisovat podle § 30a ZDP. V současném znění § 21d ZDP se řeší pouze podmínka minimální doby leasingu, která je v tomto případě stanovena jako doba odpisování podle § 30a ZDP. Nicméně provazba na to, že pronajímatel musí podle § 30a ZDP odpisovat, není jednoznačně stanovena, a nelze tedy přijmout striktní výklad ze zápisu KV KDP, jehož závěry vyplynuly z jiné legislativní úpravy.
Omezení doby finančního leasingu směřuje k tomu, aby ten, kdo si pořizuje majetek na finanční leasing, nedostal náklady spojené s pořízením do základu daně rychleji, než kdyby si majetek pořídil koupí. Pokud by si nyní český rezident pořídil koupí majetek, na který dopadají odpisy dle § 30a ZDP, mohl by si uplatnit mimořádné odpisy. Není tedy důvod, aby finanční leasing v případech, kdy je pronajímatel daňový nerezident, musel trvat delší dobu.

4.
Poplatník pořídil v roce 2020 hmotný majetek v částce 50 000 Kč, který v účetnictví zachytil na účtu dlouhodobého hmotného majetku.
Ve smyslu daňových předpisů jej posoudil dle § 26 zákona o daních z příjmů platného v roce 2020 jako hmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 40 000,-Kč (nevyužil možnost zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek na 80 000,-Kč).

Může poplatník u tohoto majetku pořízeného v roce 2020 uplatnit mimořádné odpisy dle § 30a zákona o daních z příjmů?

  1. Při posouzení hranice pro hmotný majetek postupoval poplatník podle Čl. XII bod 13 Přechodných ustanovení k zákonu č.609/2020 Sb. a na hmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021 použil zákon o daních z příjmů ve znění platném před účinností novely č. 609/2020 Sb.
  2. Při volbě způsobu daňového odpisování u téhož hmotného majetku využil Čl. XII bod 16 Přechodných ustanovení k zákonu č. 609/2020 Sb., podle kterého lze na hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pořízený od 1. ledna 2020 použít od 1. ledna 2020 zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon o daních z příjmů neomezuje poplatníka, aby v případě, kdy pro posouzení hodnotové hranice hmotného majetku pořízeného v roce 2020 použil „starý“ limit 40.000,-Kč, uplatnil u tohoto majetku za splnění všech zákonem daných podmínek mimořádné odpisy dle § 30a zákona o daních z příjmů ve znění od 1. 1. 2021.(Dovětek „zákon č. 586/1992 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ se týká přílohy č.1 k citovanému zákonu).

Aplikační služby