Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nejčastější dotazy

18. 12. 2014

Kdo má nárok na vrácení daně?

Podle §82 ZDPH odst. 1 „plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém pro období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem.“

 

Co musím nejdříve učinit?

 • Buď
  A) zažádat
  u jedné z certifikačních agentur o Kvalifikovaný certifikát opatřený uznávaným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV), tento je vystavován rovněž na fyzickou osobu, která bude za plátce daně vstupovat na daňový portál, nebo
  B) zažádat o zřízení datové schránky, pokud tuto nemám povinně jakožto právnická osoba.
 • Vyplnit a odeslat prostřednictvím daňového portálu Žádost o přidělení oprávnění k přístupu na daňový portál do Aplikace pro vracení DPH z jiných členských států EU; před odesláním ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) nebo identitou datové schránky.
 • V případě, že osobou přistupující do aplikace pro vracení DPH v rámci EU nebude přímo jednatel žadatele (eventuálně jiné osoba uvedená stanovami či jinými vnitřními předpisy), je třeba místně příslušnému správci daně předložit plnou moc (pro zástupce žadatele), resp. pověření (pro zaměstnance žadatele), pro osobu, která bude mít přístup na daňový portál (přístup je zřizován pro fyzickou osobu).
 • Poté, co bude o této žádosti kladně rozhodnuto, podat žádost o vrácení daně prostřednictvím daňového portálu, přes který bude pak žádost zaslána do členského státu vrácení.

 

Jak dlouho trvá, než rozhodne místně příslušný správce o žádosti o přidělení oprávnění k přístupu na daňový portál? Budu nějak informován?

Místně příslušný správce rozhodne o žádosti do 15 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.

V případě kladného rozhodnutí není žadatel informován. Pouze v případě zamítavého rozhodnutí.

 

Dostanu pro přístup na daňový portál přiděleno uživatelské jméno a heslo?

Hlásit se budete prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu nebo identitou datové schránky.

V případě přihlašování prostřednictvím identity datové schránky (oprávněná osoba) použijete jméno a heslo sloužící pro vstup do datové schránky.

Pokud je žádosti vyhověno, je žadateli doručena SMS zpráva. Někdy se stává, že kvůli problémům sítí telefonních operátorů SMS zpráva doručena není, má se za to, že o Žádosti o přidělení oprávnění k přístupu na daňový portál bylo rozhodnuto kladně a žadatel se může na daňový portál přihlásit pomocí kvalifikovaného certifikátu se zaručeným elektronickým podpisem nebo identitou datové schránky (kterým/kterou byla opatřena Žádost o přidělení oprávnění na daňový portál). V případě, že by byl přístup zamítnut, žadatel obdrží oficiální rozhodnutí.

 

 

Co je přesně myšleno přihlášením pomocí kvalifikovaného certifikátu, je možné i jiné přihlášení?

Kvalifikovaným certifikátem je myšlen elektronický podpis získaný od akreditovaného poskytovatele (zákon č. 227/2000 Sb., o uznávaném elektronickém podpisu).

 

Je také možné se přihlašovat prostřednictvím identity datové schránky (oprávněná osoba)?

Viz první dotaz „Co musím nejdříve učinit?“

 

Co dělat, pokud mám problémy s daným kvalifikovaným certifikátem?

Aby bylo jasné, zda se jedná o chybu certifikátu, jeho chybné použití, případně o chybu v aplikaci, je nejprve nutné se obrátit na ePodporu.

Pokud se zjistí, že skutečně jde o chybu v certifikátu, musíte kontaktovat příslušnou certifikační agenturu, u které jste o certifikát žádal. Může se jednat např. o skončení platnosti certifikátu (jeho platnost je 1 rok). Nápravy chyb v certifikátech jako takových nejsou v gesci Ministerstva financí ČR.

 

V jakém jazyce je nutné žádost vyplnit?

Žadatel, který žádá do jiného členského státu EU, použije jazyk, který je uveden na portále Finanční správy v „Preferencích“ u tohoto jiného členského státu jako oficiální jazyk pro účely vrácení daně.

Žadatel, který podává žádost v jiném členském státě a chce uplatnit refundaci v České republice, použije český jazyk.

  

Za jaké období může člověk požádat?

Musí to být minimálně tři měsíce nebo jeden rok, kratší období pouze v případě, že se jedná o zbytek kalendářního roku (např. listopad-prosinec) - viz preference jednotlivých států uvedené na internetových stránkách Finanční správy.

 

 

Jaké jsou minimální limity pro vrácení daně? Částka uvedená v žádosti o vrácení daně nesmí být nižší, než je ekvivalent částky:

 • 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce
 • 50 EUR, jde-li o období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce (zbytek kalendářního roku)

 

 

Je omezena kapacita příloh, které je možné doložit?

Ano, objem příloh, které je možné doložit, je omezen na 5 MB.

 

 

Co dělat, pokud požadované přílohy jsou větší?

 • naskenovat předmětné přílohy tak, aby jejich velikost byla nižší
 • zažádat o vrácení za kratší časové období, pokud je zemí vrácení respektováno; za kratší časové období se pak sníží také množství plnění a s nimi souvisejících daňových dokladů
 • k žádosti se doporučuje vynechat doklady v pořadí podle výše základu daně od nejnižšího a zaslání zbytku dokladů, které se do kapacity 5 MB již „nevejdou“, elektronicky nebo faxem nebo poštou na adresu úřadu, který se vrácením v dané zemi zabývá – viz kontakty na stránkách Finanční správy.

 

 

V jakém případě přikládat k žádosti o vrácení daně elektronickou kopii daňového dokladu?

Pokud základ daně na dokladu převyšuje ekvivalent částky:

 • 250 EUR u uhlovodíkových paliv nebo
 • 1000 EUR u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.

Členský stát vrácení si ale může vyžádat daňový doklad i v případě, že ekvivalent částky nedosahuje těchto hodnot.

 

Je možné zadat do aplikace daňové doklady hromadně?

Ne, aplikace toto neumožňuje.

 

 

Lze žádat o vrácení i na základě zjednodušených daňových dokladů?

Ano, je možné žádat o vrácení DPH ze zjednodušených daňových dokladů.

 

 

Kdy končí lhůta pro podání žádosti o vrácení daně?

Žádost se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Rozhodující je datum, kdy žadatel úspěšně podá žádost elektronicky prostřednictvím daňového portálu státu usazení.

 

Existuje možnost přístupu do aplikace pro vrácení současně pro dva zprostředkovatele-zástupce, i více zástupců?

Ano, existuje možnost přístupu do aplikace pro vrácení současně pro dva zprostředkovatele-zástupce, i více zástupců. Žadatel musí ale specifikovat rozsah jejich kompetencí v plných mocích tak, aby nedocházelo k překrývání se jednotlivých zmocnění; tento specifický obsah zahrnuje následující (viz doporučený vzor na stránkách Finanční správy):

 • klauzuli ohledně vědomosti (seznámení se) o funkcionalitě portálu (možnostech úkonů v přidělovaném přístupu), tj. neomezitelnost možnosti činění veškerých úkonů,
 • klauzuli ohledně zproštění mlčenlivosti pro správce daně vůči všem dalším zástupcům, kterým je, či bude, přístup do aplikace na základě řádné žádosti přidělen, a to v rozsahu údajů, které jsou na daňovém portále soustředěny,
 • vymezení znamenající podchycení veškerých právních úkonů pro dotčené daňové řízení.

Osoby mající přístup do aplikace pro vrácení mají rovnocenná přístupová práva (tzn. veškeré úkony, které může činit daňový subjekt, může zde činit jeho zástupce, a to pro všechny státy bez omezení – neumožňuje se omezení přístupu pouze do určitých sekcí, případně nastavení uživatelských práv pro jednotlivé žádosti). Tedy např. – podávat žádosti, podávat samostatné prohlášení o upřesnění koeficientů pro poměrný nárok na vrácení daně do všech členských států, uvádět předmětné kontaktní údaje včetně bankovního spojení, nahlížet do již odeslaných žádostí, přebírat a mít přístup k přehledu došlých aktů vrácení daně ve věci předmětných podání, pokud je členský stát zašle prostřednictvím systému, atd.

Podle § 28 odst. 4 daňového řádu každá následná plná moc fakticky automaticky omezuje nebo ruší zmocnění plné moci předchozí, avšak pouze v rozsahu, v němž se tyto plné moci překrývají.

Př. Zástupce A měl plnou moc pro účely vrácení daně na všechny státy EU, žadatel se však rozhodl využít i služeb zástupce B a tomu udělil plnou moc ve věcech vrácení daně pouze na Španělsko. Tímto okamžikem je zástupci A plná moc ve věcech vrácení daně vypovězena v rozsahu zastupování žadatele ve vztahu ke Španělsku.

 

 

Je možné koeficient pro poměrný nárok na vrácení daně vyšší než 95 % považovat za roven 100 %?

Podle §76 odst. 5 ZDPH se skutečně koeficient vyšší než 95 % považuje za roven 100 %. Tedy v případě, že v jednom roce byl koeficient 100% a v roce následujícím např. 97 %, není potřeba oznamovat, že došlo ke změně jeho výše.

 

Jak postupovat, když se původní žadatel, který má přístup na daňový portál a podával žádosti o vrácení daně, stane členem skupiny?

Subjekt musí již žádat o vrácení daně jako skupina (dle § 5c odst. 2 ZDPH) - práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která přistoupila ke skupině, přecházejí na skupinu dnem přistoupení této osoby. Pokud nemá zástupce společnosti, která přešla do skupiny, přístup do aplikace i za tuto skupinu, musel by o něj zažádat; resp. domluvit se s nástupnickou společností, zda si ho zvolí za svého zástupce.

 

Jaká je lhůta pro zodpovězení žádosti státem vrácení?

Správce daně státu vrácení doručí rozhodnutí žadateli do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně.

V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje, doručí správce daně rozhodnutí do 2 měsíců ode dne obdržení doplňujících údajů.

Pokud správce výzvou vyžádané doplňující informace neobdrží, doručí žadateli své rozhodnutí do 2 měsíců ode dne, kdy měly být doplňující údaje zaslány.

Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti nebo její části v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně, maximálně však činí 8 měsíců.

 

 

Co dělat, pokud žádost byla úspěšně odeslána a zákonem stanovená lhůta uplynula, avšak o žádosti stále není rozhodnuto, resp. žadatel nemá rozhodnutí o žádosti, ani mu nebyla vrácena požadovaná částka?

Úloha členského státu, kterým je žádost odeslána do jiného členského státu, končí úspěšným odesláním žádosti. Pokud se tak stalo, musí žadatel sám kontaktovat stát vrácení a dotázat se na stav své žádosti (kontaktní údaje jednotlivých členských států a jazyk, který musí použít, jsou uvedeny na stránkách Finanční správy).

 

 

Co dělat v případě, že nesouhlasím s rozhodnutím?

Státu usazení nepřísluší vstupovat do rozhodovacího procesu státu vrácení, neboť tento činí podle zákonů své země, pokud je činěno v souladu s legislativou EU.
Žadatel sám má možnost podat odvolání proti rozhodnutí do státu vrácení adresované správci daně, který rozhodnutí vystavil.

 

 

Co dělat, pokud mám problémy s vyplňováním žádosti nebo dotazy metodického či technického charakteru:

V případě technických obtíží jsou k dispozici stránky ePodpora.
S jinými problémy můžete kontaktovat sekretariát Odboru nepřímých daní GFŘ.
Pokud jde o žádosti zaslané žadateli z jiných členských států, můžete kontaktovat také Finanční úřad pro hlavní město Prahu, který je správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě.

 

 

Při zadání referenčního čísla žádosti odeslané žadatelem do jiného členského státu a jejího hesla se zobrazí informace o stavu podání na portálu, která tvrdí, že podání bylo přijato cílovým úřadem. Co to znamená?

Cílovým úřadem v tomto případě není zahraniční daňová správa, ale Finanční správa České republiky, která podání zpracovává, tj. provádí kontrolu správnosti a oprávněnosti podání. Pokud neshledá problém, žádost je předána do zahraničí.

 

 

Co udělat v případě, že osoba, na kterou je vystaven Kvalifikovaný certifikát opatřený uznávaným elektronickým podpisem, přes který společnost vstupuje na daňový portál, nemůže z nějakého důvodu vykonávat dlouhodobě svou práci, případně post opustí?

Certifikát je vystaven na právnickou osobu (PO – společnost), ale přístup se vždy se váže na fyzickou osobu (FO), která do aplikace přistupuje. Je tedy nutné zažádat o nový certifikát, kde bude přístup udělen nové osobě: buď novému jednateli, či osobě pověřené na základě plné moci. Buď bude mít daná společnost přístup pro jednu osobu, nebo pro dvě a více. Je nutné ale věnovat pozornost znění plných mocí.

 

 

Co dělat v případě, když osoba, na kterou je vystaven Certifikát, prostřednictvím kterého vstupuje na daňový portál, nemůže dlouhodobě pracovat či z firmy odejde, a firma přitom působí jako zástupce, který podává žádosti o vrácení za jiné firmy?

Certifikát je vystaven na právnickou osobu (PO – společnost, případně zástupce), ale přístup se vždy se váže na fyzickou osobu (FO), která do aplikace přistupuje. Je tedy nutné zažádat o nový certifikát, kde bude přístup udělen nové FO: buď jednateli, či osobě pověřené na základě plné moci. Znamená to tedy zažádat o nový certifikát u všech místně příslušných správců daně firem, pro které vystupuje jako jejich zástupce. Plná moc se bude lišit právě v uvedení nové FO, jednající na základě stanov, zmocnění či pověření za danou PO.