Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k posouzení stávajících plných mocí a pověření pro účely řízení ve věcech kontrolních hlášení

25. 6. 2018

Informace o způsobu, jakým budou finanční úřady ve vztahu k povinnosti podávat kontrolní hlášení posuzovat stávající plné moci a pověření uplatněné před 1. 1. 2016.

V souvislosti se zavedením povinnosti podávat kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 informuje Finanční správa České republiky o způsobu, jakým budou finanční úřady ve vztahu k nové povinnosti posuzovat plné moci uplatněné u správců daně před 1. 1. 2016.

Jako relevantní pro řízení ve věcech kontrolních hlášení budou vyhodnoceny plné moci, uplatněné před 1. 1. 2016 u místně příslušného správce daně podle ust. § 27 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v tomto rozsahu zmocnění:

  1. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům (tzv. generální plné moci),
  2. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty bez omezení,
  3. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty za konkrétně vymezené období (např. konkrétní měsíc/měsíce či čtvrtletí), aniž by tato plná moc byla zároveň omezena pouze na vybrané úkony, a to za předpokladu, že období vymezené v plné moci se kryje s obdobím, ve kterém se podává kontrolní hlášení,
  4. pro podání daňového tvrzení na dani z přidané hodnoty (tj. takové plné moci, kde je použito výslovně pojmu „daňové tvrzení“, nikoli užšího pojmu „daňové přiznání“)
  5. pro podání hlášení na dani z přidané hodnoty (na tom nic nemění, pokud jsou v plné moci uvedeny ještě další úkony, např. typicky podání daňového přiznání apod.).

Pokud tedy rozsah Vámi uplatněné plné moci odpovídá některému ze shora vymezených rozsahů, platí, že taková plná moc v sobě zahrnuje i oprávnění činit úkony ve věci kontrolních hlášení, a nemusíte podávat správci daně novou plnou moc. Novou plnou moc je nutno podat pouze v případě, kdy byste naopak chtěli úkony související s kontrolním hlášením ze zmocnění výslovně vyloučit.

Pokud je ve Vámi uplatněné plné moci uveden jiný rozsah zmocnění, než shora vyjmenované, a přesto byste rádi, aby Váš zmocněnec za Vás jednal se správcem daně i ve věcech kontrolních hlášení, pak je třeba, abyste u svého místně příslušného správce daně uplatnili novou plnou moc, buďto pouze pro kontrolní hlášení (přitom původní plná moc zůstane zachována v původním rozsahu), nebo v širším rozsahu, který bude zahrnovat jak rozsah původní dříve udělené plné moci, tak jednání ve věcech kontrolních hlášení (v tomto případě bude platnost původní plné moci ukončena a správce daně bude postupovat výhradně podle nově uplatněné plné moci).

Obdobným způsobem jako plné moci budou posuzována i pověření udělená před 1. 1. 2016 pro jednání jménem daňového subjektu ve smyslu ust. § 24 odst. 3 a 5 daňového řádu.

Pokud si nejste jisti, jakým způsobem naformulovat Vaši plnou moc pro řízení ve věcech kontrolních hlášení, můžete využít přiložené vzory.
Pokud využijete vzor č. 1, bude Váš zmocněnec jednat se správcem daně ve všech záležitostech týkajících se kontrolních hlášení, zatímco pokud využijete vzor č. 2, bude Váš zmocněnec moci podávat pouze řádné, opravné a následné kontrolní hlášení, a to jak ze své iniciativy, tak případně na základě výzvy k podání kontrolního hlášení podle § 101g odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH) nebo na základě výzvy ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení podle § 101g odst. 2 ZDPH.

(verze platná do 24.6.2018)

  • Plná moc k řízení ve věcech kontrolních hlášení v plném rozsahu.
  • Plná moc k podávání kontrolních hlášení a následných kontrolních hlášení.