Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa informuje daňovou veřejnost o technických problémech portálu MOJE daně ze dne 25. 4. 2022

26. 4. 2022

Vzhledem k technickým problémům portálu MOJE daně (www.mojedane.cz), které neočekávaně nastaly dne 25. 4. 2022 a ztížily možnost podání především daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), kontrolního hlášení a souhrnného hlášení (zejména za období měsíce března 2022 a 1. čtvrtletí 2022), informuje Finanční správa o tom, že daňové subjekty mají možnost podat uvedená podání bez jakýchkoliv sankcí až do 29. 4. 2022.

V souvislosti s tímto nastalým stavem, za který se daňové veřejnosti velmi omlouváme, se však vyskytly případy, kdy daňové subjekty podaly daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení nebo souhrnné hlášení jiným způsobem, než požaduje zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Takováto podání je však nutné považovat za neúčinné v souladu s ustanovením § 101a odst. 3 zákona o DPH.

S ohledem na to, žádáme daňové subjekty (plátce DPH nebo identifikované osoby), které učinily předmětná podání jinak, než stanovuje zákon (např. formou .pdf souboru e-mailem, v listinné podobě apod.), aby svá příslušná podání k DPH (daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo souhrnné hlášení) podaly opětovně, a to ve formátu a struktuře (.xml), který požaduje zákon o DPH, prostřednictvím již plně funkčního daňového portálu MOJE daně nebo datovou schránkou, pokud ji má daňový subjekt zpřístupněnu. Takto jsou podání v souladu se zákonem o DPH platná a pro správce daně akceptovatelná (resp. zpracovatelná v očekávané formě a struktuře). Pokud příslušná platná podání budou učiněna do 29. 4. 2022 včetně, tak bude ze strany správce daně původní lhůta pro tato podání (ke dni 25. 4. 2022) považována za zachovanou a tato podání nebudou nijak penalizována. Stejně tak bude pohlíženo na podání učiněná dne 25. 4. 2022 v požadovaném formátu a struktuře (datové zprávy), avšak vyžadující dodatečné potvrzení za podmínek uvedených v daňovém řádu (tzv. e-tiskopisy): Pokud toto potvrzení bude správci daně doručeno do dne 29. 4. 2022 bude příslušné podání považováno za učiněné ve lhůtě.

U podání vztahujících se k DPH, která budou z důvodu technických problémů daňovými subjekty podána po původní lhůtě (tj. po 25. 4. 2022), a to v příslušném formátu a struktuře nejpozději do 29. 4. 2022 včetně, bude původní lhůta pro jejich podání považována za zachovanou.

Za vzniklé komplikace se daňovým subjektům velmi omlouváme. Poplatníci, kteří elektronicky odevzdávali daňové přiznání k dani z příjmů, pak mají na odevzdání čas až do 2. 5. 2022.

Technická podpora portálu MOJE daně je dostupná na: Technická podpora aplikací portálu MOJE daně - Finanční správa (mfcr.cz)