Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Uplatnění ustanovení § 10k zákona o DPH

19. 8. 2010

Dotazy k uplatnění ustanovení § 10k, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen “zákona o DPH”).

Dotazy k uplatnění ustanovení § 10k, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen “zákona o DPH”).

Při poskytnutí služeb s určením místa plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služeb osvobozených od daně, může dojít v souladu s ustanovením § 10k zákona o DPH k odlišnému určení místa plnění s tím, že místem plnění je tuzemsko. Jde o případy, kdy:

  1. služba je poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem, místem podnikání či provozovnou ve třetí zemi,
  2. příjemce služby je zároveň plátcem a
  3. ke skutečnému užití či spotřebě dochází v tuzemsku.

1. Propagační a reklamní služby

Český plátce DPH poskytne služby v oblasti reklamy a propagace pro společnost usazenou ve Švýcarsku, která je registrována k dani z přidané hodnoty v ČR. Tato švýcarská společnost je českým plátcem DPH v souladu s § 94, odst. 13 zákona o DPH, tzn., že v ČR uskutečňuje zdanitelné plnění a plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet, a nemá zde provozovnu pro účely DPH. Službami, které ji byly poskytnuty je konkrétně prezentace produktů na specializovaných seminářích, propagace produktu ve sdělovacích prostředcích či zajištění školení ke konkrétnímu produktu pro distributory v ČR. Jak určí český plátce, který služby poskytuje místo plnění a vznikne mu daňová povinnost?

V oblasti reklamních a propagačních služeb poskytnutých zahraniční osobě povinné k dani českým plátcem, pokud tyto služby budou realizovány na území ČR, se bude místo plnění nacházet ve většině případů v ČR. Jedná se zejména o situace, kdy jsou reklamní sdělení či propagace v ČR šířeny. Tento závěr lze doložit judikaturou Evropského soudního dvora, konkrétně rozsudkem C-1/08 ve věci Athesia Druck Srl. Dle závěru soudu se zemí, ve které dochází ke skutečnému využití a převzetí propagačních služeb rozumí země, ze které jsou šířena reklamní sdělení. Je-li tedy tato podmínka splněna, např. propagace produktu v českých sdělovacích prostředcích, prezentace na seminářích organizovaných v ČR, je místem plnění ČR a služba bude podléhat české dani z přidané hodnoty. V případě, že český poskytovatel služby zajistí pro švýcarskou společnost propagační službu na území více států např. reklamní kampaň v českém a slovenském denním tisku, bude české DPH podléhat pouze ta část služby vztahující k propagaci na území ČR, tj. v českých sdělovacích prostředcích.

2. Přepravní služby

Přepravce, český plátce DPH či osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, poskytne přepravu zboží mezi ČR a jiným členským státem pro společnost usazenou ve Švýcarsku, která je registrována k dani z přidané hodnoty v ČR, a nemá v ČR provozovnu pro účely DPH.

Objednávka zní na přepravu zboží do konkrétního místa určení, tj. jeho hlavním cílem této služby je přepravit zboží do konkrétní země bez ohledu na to, jakým způsobem či přes které členské státy Evropského Společenství bude doprava přepravní společností provedena. Jak se stanoví místo plnění a komu vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň?

Pro posouzení místa plnění je v zásadě nutné vycházet z obecného předpokladu, že služba přepravy nemůže být užita či spotřebována dříve, než je skutečně dokončena. O užití přepravní služby tak lze uvažovat až tehdy, když je zboží dopraveno do místa určení. Z toho vyplývá závěr, že služba přepravy zboží mezi členskými státy je užita a spotřebována v zemi ukončení této přepravy.
V případě, že přeprava zboží pro výše uvedenou švýcarskou společnost bude poskytnuta osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není v ČR registrována za plátce a přeprava bude směřovat z ČR s ukončením v jiném členském státě, bude místem plnění tento členský stát. Přepravci - osobě registrované k dani v jiném členském státě nevznikne v ČR žádná povinnost přiznat daň, neboť bude postupovat podle pravidel stanovených zákonem o DPH daného členského státu.
Pokud by tato osoba uskutečnila přepravu zboží, která by byla ukončena v ČR, vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona o DPH a to švýcarské společnosti jako plátci daně, kterému byla poskytnuta služba osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku ve smyslu § 108 odst. 2. téhož zákona.

3. Práce na movité věci

Český plátce DPH poskytuje služby práce na movité věci pro společnost usazenou ve Švýcarsku, která je registrována k dani z přidané hodnoty v ČR a nemá v ČR provozovnu pro účely DPH. Poskytnuté služby spočívají v kompletaci výrobků a jejich zabalení, přičemž veškeré zboží a materiál je ve vlastnictví švýcarské společnosti. Po dokončení těchto prací je zboží fyzicky přepraveno z ČR přímo do jiného členského státu nebo vyvezeno do třetí země. Je místem plnění ČR?

Jako kritérium pro určení skutečného místa využití a spotřeby této služby bude zjištění, zda poskytnutá služba byla v ČR užita, tj., zda zboží zůstává na území ČR a nebo je následně pro objednatele služby odesláno mimo území ČR. Práci na zboží, které zůstává v ČR, tedy práce je zde spotřebována, bude český plátce fakturovat švýcarské společnosti s českou daní z přidané hodnoty. Naopak pokud bude zboží ihned z ČR odesláno, nepůjde o užití v ČR a místo plnění u poskytnuté služby se stanoví podle § 9 odst. 1 zákona o DPH.

Uvedená švýcarská společnost prodá zboží, na kterém byla provedena služba práce na věci movité jiné zahraniční společnosti registrované k DPH v ČR, která jej následně prodá konečným zákazníkům v jiném členském státě či ve třetí zemi. Zboží je fyzicky přepraveno přímo ze závodu českého plátce mimo území České republiky, k prodeji ale dochází v ČR, ještě před zahájením či v průběhu přepravy. Bude místo plnění mimo tuzemsko?

Kritérium, zda zboží zůstane v ČR nebo bude z ČR odesláno, lze využít pouze při resp. ve vztahu k poskytnutí práce na movité věci jejich příjemci – tj. v tomto konkrétním případě švýcarské firmě. Ta práce přijala v ČR, v ČR pak zpracované zboží prodala. Proto v daném případě poskytovatel těchto prací bude fakturovat včetně daně z přidané hodnoty. Další prodej se již k užití prací nevztahuje, neboť jeho předmětem je dodání zboží, nikoliv služby, které ani nebyly nabyvateli zboží poskytnuty. Protože k dodání zboží došlo v ČR bude švýcarská společnost jako český plátce fakturovat uvedenému zákazníkovi – zahraniční společnosti, toto zboží za ceny včetně daně.

Závěr:

Pro správné stanovení místa plnění podle § 10k zákona o DPH v případě poskytnutí služby práce na věci movité je předpokladem řádné sjednání obchodních podmínek, z nichž bude zřejmé, kde poskytnutá služba bude ve smyslu uvedeného kritéria užita. Pokud poskytovatel služby nebude mít dostatek informací, nebude moci správně místo plnění posoudit.

4. Poradenské, konzultační a obdobné služby

Český plátce DPH poskytuje služby švýcarské společnosti usazené ve Švýcarsku, která je plátcem daně z přidané hodnoty v ČR a nemá v ČR provozovnu pro účely DPH. Poskytnutými službami jsou zejména právní služby, zpracování daňového přiznání, zastupování společnosti před státními orgány a různé administrativní služby. Tyto služby se vztahují pouze k činnosti společnosti vykonávané v ČR. Jak určí český plátce místo plnění, aby služby ev. správně zdanil?

U těchto služeb bude ve většině případů místo plnění v ČR. Pokud budou přijaté právní služby využity např. pro uzavření smluvních vztahů v ČR, je zřejmé, že v ČR byly také užity. Proto je poskytovatel bude fakturovat včetně daně. Pokud by se však poskytnuté právní služby vztahovaly k nějaké transakci mimo ČR, nedojde zpravidla k jejich užití v ČR a poskytovatel služby bude postupovat při určení místa plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH. Stejně tak bude postupovat při zpracování daňového přiznání. Bude-li zpracováno české daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, které švýcarská společnost předloží českému správci daně, je užití služby zpracování přiznání v ČR a poskytovatel služby bude fakturovat službu včetně daně. Budou-li zpracovány podklady za činnost společnosti v ČR a podklady budou využity pouze pro zpracování přiznání k dani z příjmů za celou společnost ve Švýcarsku, nebude služba zpracování užita v ČR a její poskytovatel bude postupovat podle § 9 odst. 1 zákona o DPH.

Závěr:

I při poskytování těchto služeb, stejně tak jako u služeb uvedených v předchozích odpovědích, je předpokladem správného posouzení místa plnění uzavření zcela konkrétních obchodních podmínek, na jejichž základě bude poskytovatel služby moci správně stanovit místo plnění.