Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí

4. 11. 2020

Aktualizace krajinných prvků v evidenci ekologicky významných prvků a její dopad na daň z nemovitých věcí

Poplatníci daně z nemovitých věcí si mohou od zdaňovacího období roku 2020 uplatnit nárok na osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), podle kterého jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství.

Základní podmínkou pro uplatnění tohoto osvobození od daně z pozemků je zápis krajinných prvků taxativně uvedených v tomto ustanovení tj. skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad do evidence ekologicky významných prvků, a to v rozsahu, v jakém se na pozemku nachází. Evidence ekologicky významných prvků je obsažena v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“).

Dovolujeme si Vás upozornit, že pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) pravidelně provádějí změny v evidenci ekologicky významných prvků, a to buď základě podnětu vlastníka pozemku, zemědělců nebo v návaznosti na aktualizace nových leteckých snímků/ortofotomap, což je z podnětu SZIF a jedná se o aktualizaci z moci úřední. Důvodem aktualizace je, aby rozsah a typ krajinného prvku odpovídal skutečnému stavu v terénu.

Dojde-li v důsledku této aktualizace ke změnám rozhodným pro stanovení daně, tj. například

  • ke zmenšení výměry krajinného prvku,
  • ke zvětšení výměry krajinného prvku, nebo
  • k úplnému zániku krajinného prvku,
vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku aktualizace krajinného prvku došlo.

 

Vzhledem k tomu, že vlastník ani správce daně není informován o změně rozsahu krajinného prvku, dovolujeme si upozornit poplatníky, kteří si uplatnili osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bod 2 zákona o dani z nemovitých věcí, aby si zkontrolovali, zda nedošlo ke změně v rozsahu krajinného prvku, a v případě změny v rozsahu uplatňovaného osvobození podali daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období.

Uvedenou skutečnost lze zjistit ve Veřejném registru půdy - LPIS v záložce Podklad pro osvobození - Podklad pro osvobození daně z nemovitých věcí porovnáním výpisů ze systému Ministerstva zemědělství - Evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) tzv. Podkladu pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí, a to s platností k datu předchozího a následujícího období. Např. stav k 1. 1. 2020 a stav k 1. 1. 2021.

V případě pochybností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitá věc (pozemek).