Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k osvobození pozemků remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí v souvislosti s přechodným obdobím, upraveným novelou

20. 11. 2020

Upozorňujeme poplatníky, kteří si uplatňují osvobození pozemků remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o dani z nemovitých věcí, tj. do 31. 12. 2019, aby si zkontrolovali, zda mají remízek, háj či větrolam zapsán do evidence ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“), případně, aby si jej do této evidence zaevidovali.

Od 1. 1. 2022 budou osvobozeny tyto krajinné prvky

  • skupina dřevin,
  • stromořadí,
  • travnatá údolnice,
  • mez,
  • příkop, mokřad,

a to pouze, pokud budou zaevidovány do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS.

V případě, že tyto krajinné prvky nebudou v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány, nebudou splněny podmínky pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a poplatníci si nebudou moci na následující zdaňovací období uplatnit nárok na jejich osvobození. Těmto poplatníkům vznikne povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022.

Poplatníkům vznikne taktéž povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2021, pokud po zaevidování výše uvedeného krajinného prvku dojde ke změně rozsahu osvobození oproti dosud uplatňovaném osvobození.

Shora uvedené povinnosti vyplývají ze zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, mimo jiné došlo ke změně v osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona. S účinností od 1. 1. 2020 jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází

  1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
  2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství
  3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Na základě přechodných ustanovení po přechodnou dobu, a to do zdaňovacího období roku 2021, lze ponechat již přiznané osvobození jak podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona, ve znění do 31. 12. 2019, tak i osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona, ve znění od 1. 1. 2020. Je tedy umožněno po přechodnou dobu aplikovat osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) za různých zákonem stanovených podmínek, tj. ve znění účinném před 31. 12. 2019, stejně jako ve znění po 1. 1. 2020.

Změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) na základě podnětu (nejčastěji vlastníka, uživatele, orgánu státní správy, obce). Tento podnět lze podat písemně (nikoliv e-mailem), prostřednictvím datové zprávy případně osobně na kterémkoliv pracovišti SZIF, Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen „OPŽL“). Bližší informace k podání podnětu lze nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku.

Kontaktní údaje na jednotlivá pracoviště OPŽL jsou k dispozici na webových stránkách SZIF v sekci kontakty – regionální odbory na adrese https://www.szif.cz/cs/szif-ro.

Podrobnější informace k uvedené problematice naleznete v informaci, kterou Finanční správa ČR vydala pro poplatníky dne 18. 12. 2019, na tomto odkazu https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace-novela-ZDNV-LPIS-par4-1k_1219.pdf.