Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

22. 11. 2016

Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e-mailu místo každoročně zasílané složenky.

Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje?

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno.

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e- mailem, nebude zaslána složenka.

Kdo může požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá. Pokud se poplatník, který má zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO nebo poplatník - právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, správce daně ho pouze neformálně vyrozumí, že v jeho případě ze shora uvedeného důvodu nelze tuto službu zřídit.

Jak se mohu přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je možné využít

  1. tiskopis Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1 (dále jen „Žádost“). Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, musí vyplnit a podat, způsobem uvedeným v ustanovení § 71 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád (dále jen „daňový řád“), ve znění pozdějších předpisů, Žádost, ve které jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost podá místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.
  2. formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (vzor č. 18), ve kterém poplatník vyplní e-mail, na který mu mají být zasílány údaje pro placení daně, a to v řádku č. 113 b a označí křížkem položku č. 114 - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo složenky. Formulář daňového přiznání lze použít pouze v případě, že poplatník zároveň podává daňové přiznání z důvodu změn rozhodných pro stanovení daně (např. nabytí nemovité věci, prodej nemovité věci, přístavba nebo nástavba domu, změna druhu pozemku atd.). Pokud na dané zdaňovací období nemá poplatník žádné změny rozhodné pro stanovení daně, daňové přiznání se nepodává a je nutné požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail formou Žádosti uvedené v bodu a). 
Do kdy se musím přihlásit?

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Obdobně se postupuje i v případě žádosti uplatněné v daňovém přiznání (zde upozorňujeme, že obecně se daňové přiznání podává do 31. ledna zdaňovacího období). Bude-li Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.

Změna e-mailu pro zasílání údajů pro placení daně na e-mail

Pro změnu e-mailu pro zasílání údajů pro placení daně na e-mail je možné využít

  1. tiskopis Žádosti. Poplatník, který požaduje změnu e-mailu pro zasílání údajů pro placení daně e-mailem, musí vyplnit žádost s označením požadované změny a podat způsobem uvedeným v ustanovení § 71 daňového řádu, místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud byl poplatník přihlášen k zasílání údajů pro placení daně e mailem u více finančních úřadů, a chce změnit e-mail u všech finančních úřadů, musí podat Žádost se změnou e-mailu na každý finanční úřad zvlášť.
  2. formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (vzor č. 18), ve kterém poplatník vyplní nový (jiný) e-mail, na který mu mají být zasílány údaje pro placení daně, a to v řádku č. 113 b a označí křížkem položku č. 114 - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo složenky. Obdobně jako u přihlášení k zasílání údajů pro placení daně na e-mail lze formulář daňového přiznání použít pouze v případě, že poplatník zároveň podává daňové přiznání z důvodu změn rozhodných pro stanovení daně (např. nabytí nemovité věci, prodej nemovité věci, přístavba nebo nástavba domu, změna druhu pozemku atd.). Pokud na dané zdaňovací období nemá poplatník žádné změny rozhodné pro stanovení daně, daňové přiznání se nepodává a je nutné požádat o změnu e-mailu pro zasílání údajů pro placení daně na e-mail formou Žádosti uvedené v bodu a). 
Ukončení/zrušení zasílání údajů pro placení daně na e-mail

Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby, než poplatník

  1. přestane být poplatníkem daně,
  2. si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO,
  3. právnická osoba se stane držitelem datové schránky,
  4. požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
  5. přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.
Ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail ze strany poplatníka lze pouze na základě Žádosti. Neoznačením položky č. 114 v daňovém přiznání nelze ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail.

Pokud poplatník podá Žádost, ve které označí ukončení zasílání údajů pro placení daně e mailem po 15. březnu zdaňovacího období, bude mu složenka pro placení daně zasílána až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím. V daném zdaňovacím období budou poplatníkovi zaslány údaje pro placení daně ještě na e-mail. 

Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta?

Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskytnuta v případech, kdy správce daně z objektivních důvodů nemůže stanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně.

Upozornění Finanční správy České republiky

Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani z nemovitých věcí v rámci klientského přístupu bez zákonem založené povinnosti. Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá tato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně, vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.