Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Změny daně z nemovitých věcí účinné od 1. 1. 2016

29. 12. 2015

Upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků.

Pozemek, resp. spoluvlastnický podíl na pozemku, který je součástí jednotky v budově bytového domu, nebude od zdaňovacího období 2016 již zdaňován daní z pozemků, ale bude zohledněn v koeficientu, kterým se upravuje podlahová plocha jednotky pro stanovení základu daně ze staveb a jednotek. Pokud k jednotce v bytovém domě nenáleží žádný podíl na pozemku, upravuje se podlahová plocha jednotky koeficientem 1,20. Pokud k ní náleží podíl na pozemku či více pozemcích, upravuje se podlahová plocha jednotky koeficientem 1,22. Pro jednotky, které jsou v nebytových domech, toto zjednodušení pro výpočet daně neplatí a podíl na pozemku, který je součástí jednotky, je předmětem daně z pozemků. Tyto změny zohlední ve zdaňovacím období 2016 správce daně z moci úřední a poplatníkovi nevzniká z tohoto důvodu povinnost podávat daňové přiznání.

Na rozdíl od stávající právní úpravy, kdy předmětem daně ze staveb a jednotek je pouze celá budova, je-li dokončena či užívána, bude předmětem daně i část budovy (nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k zákonu) nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná. Jde o takovou část budovy nebo jednotky, která je schopná samostatného užívání a splňuje všechny požadavky stanovené stavebním povolením. U jednotky může shora uvedená situace nastat pouze v případě, že se jedná o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku, tj. jedná se o soubor bytů nebo nebytových prostor.

Dochází k jednoznačnější úpravě při použití základní sazby daně u tzv. podnikatelských staveb a jednotek, ve vazbě na jejich zařazení do obchodního majetku. Má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů stavbu nebo jednotku, použije se u nich sazba daně stanovená podle příslušného druhu podnikání. Definice obchodního majetku je uvedena v zákoně o daních z příjmů, jde o část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.

Tato změna se nevztahuje na budovy obytného domu a jejich příslušenství a na jednotky samostatně evidované v katastru nemovitostí jde-li o byty,  garáže, sklepy či komory.