Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vymezení stavebního pozemku pro účely daně z nemovitostí a pokyn MF č. D-214

V prosinci 2006 jsem získal stavební povolení, které nabylo právní moci v lednu 2007. Pozemek, na kterém je povolena stavba, je v katastru nemovitostí evidován jako druh ostatní plocha. Protože stavební povolení nabylo právní moci až po 1.lednu 2007, domnívám se, že v roce 2007 by měl být pozemek zdaňován jako ostatní plocha a nikoli jako stavební pozemek, jak to požaduje finanční úřad. Podle mého názoru stále platí pokyn Ministerstva financí č. D-214, podle něhož se výměra stavebního pozemku určí podle pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu.

Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), v aktuálním znění, se stavebním pozemkem pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášená nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti.

Jak je z citovaného ustanovení zřejmé, v případě stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení, je rozhodující datum vydání stavebního povolení, nikoli datum nabytí jeho právní moci. Jestliže tedy v daném případě bylo stavební povolení vydáno v průběhu roku 2006, bude část pozemku ve výměře odpovídající zastavěné ploše stavby předmětem daně jako stavební pozemek. Pro výpočet daně se podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí použije základní sazba daně 1,00 Kč za 1 m2 pozemku a koeficient podle odstavce 4 téhož ustanovení.

Zbývající část výměry pozemku (tj. rozdíl mezi celkovou výměrou pozemku a výměrou zastavěné plochy budoucí stavby) je třeba uvést v daňovém přiznání s druhem pozemku, evidovaným v katastru nemovitostí, tj. v daném případě jako pozemek druhu ostatní plocha se sazbou daně 0,10 Kč za 1 m2.

Zmiňovaný pokyn Ministerstva financí č. D-214, byl v roce 2001 vydán k upřesnění postupu vymezení stavebního pozemku podle tehdy platného znění ustanovení § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitostí, podle něhož bylo vymezení stavebního pozemku pro účely daně z nemovitostí odvozováno z územního rozhodnutí o umístění stavby. S účinností od 1.1.2003 však bylo toto ustanovení novelizováno zákonem č. 576/2002 Sb. a vymezení stavebního pozemku se dále provádí na základě vydaného stavebního povolení, počínaje rokem 2007 pak, v návaznosti na nový stavební zákon, také na základě dokumentace stavby, která byla ohlášena nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy.

Pokyn č. D-214 byl vydán v přímé návaznosti na právní úpravu platnou do 31.12.2002, která je v jeho úvodu citována, a je zřejmé, že při odlišném vymezení stavebního pozemku pro účely daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2003 a následující již nelze podle něho postupovat.

Aplikační služby