Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Termín podání daňového přiznání

10. 1. 2019

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je poplatník povinen podat daňové přiznání u příslušného správce daně z nemovitých věcí do 31. ledna zdaňovacího období.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo mu byla daň vyměřena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně a za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího období; správce daně v takovém případě nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr nemusí obsahovat odůvodnění, založí se do spisu a nelze se proti němu odvolat. Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

Daňové přiznání se podává podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Dojde-li pouze ke změnám uvedeným v ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, tj.:

  • ke změně sazeb daně,
  • ke změně průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím,
  • ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12 zákona,
  • k zániku osvobození od daně, stanoví-li to obec obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona nebo k zániku osvobození uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu
  • ke změně místní příslušnosti,

není poplatník povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se v takové případě vyměří ve výši poslední známé daně upravené o tyto změny a novou výši daně sdělí poplatníkovi správce daně platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.