Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Termín podání daňového přiznání

20. 12. 2023

Termín podání daňového přiznání je zpravidla do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se podává NA zdaňovací období, tj. dopředu. Například pokud koupíte pozemek v roce 2023 máte povinnost podat daňové přiznání na rok 2024.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí jste povinni podat, při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo při změně v osobě poplatníka.

Změnou rozhodnou pro vyměření daně je například:

 • koupě pozemku, zdanitelné stavby nebo bytové či nebytové jednotky,
 • prodej nebo darování pozemku, zdanitelné stavby nebo bytové či nebytové jednotky, pokud poplatníkovi ještě nějaká nemovitá věc zbývá,
 • nástavba, přístavba či likvidace zdanitelné stavby
 • změny výměry pozemku
 • změny některých druhů pozemku atd.
 • nabytí nemovitých věcí děděním nebo darem

V těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně. Dílčí daňové přiznání nelze podat elektronicky. Více informací naleznete na tomto odkazu:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-pro-poplatniky-kteri-chteji

Daňové přiznání se podává podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo mu byla daň vyměřena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně a za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího období; správce daně v takovém případě nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr nemusí obsahovat odůvodnění, založí se do spisu a nelze se proti němu odvolat. Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.

Správce daně zohlední změny bez podání daňového přiznání sám, pokud dojde:

 • ke změně výše sazby daně,
 • ke změně průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím,
 • ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 3 nebo 4 zákona o dani z nemovitých věcí nebo podle § 11 odst. 4 až 7 zákona o dani z nemovitých věcí, inflačního koeficientu nebo místního koeficientu,
 • ke vzniku osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. v), x) nebo z) nebo podle § 9 odst. 1 písm. w) zákona o dani z nemovitých věcí,
 • k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty nebo uplynutím lhůty stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo opatřením obecné povahy podle § 17a zákona o dani z nemovitých věcí a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu nebo
 • ke změně místní příslušnosti,

Daň se v takové případě vyměří ve výši poslední známé daně upravené o tyto změny a novou výši daně sdělí poplatníkovi správce daně platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.