Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úplatný převod (prodej) vlastnictví bytu

13. 6. 2007

Mám v osobním vlastnictví byt. Rád bych ho prodal. Vznikne mi povinnost uhradit daň z převodu nemovitostí?

Pokud jde o úplatný převod bytu (prodej) podléhá zdanění daní z převodu nemovitostí.

Podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový zákon“) je úplatný převod vlastnictví k nemovitostem předmětem daně z převodu nemovitostí. Pod pojmem „nemovitost" zákon ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) daňového zákona rozumí věci nemovité, byty a nebytové prostory.

Pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí při úplatném převodu nemovitostí se uplatňuje ustanovení § 10 písm. a) daňového zákona, podle něhož je základem daně cena zjištěná podle zvláštního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnou prováděcí vyhláškou ) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná nižší než cena zjištěná. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem cena sjednaná.

Podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) daňového zákona poplatníkem daně je prodávající (převodce), nabyvatel (kupující) je ručitelem daně. Sazba daně z převodu nemovitostí je lineární, stejná pro všechny skupiny osob a činí 3 % ze základu daně.

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (§ 21 odst. 2 písm. a) daňového zákona).

Místně příslušným správcem daně je finanční úřad v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitost, která je převáděna kupní smlouvou (4 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Daňové přiznání je možno doručit osobně nebo je zaslat poštou. Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí není možné podat elektronicky. Tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitostí obdrží poplatník na kterémkoli finančním úřadě a je dostupný i na Internetu Finanční správy, kde si jej můžete vytisknout.

Spolu s daňovým přiznáním je nutné jako přílohu odevzdat též ověřený opis nebo ověřenou kopii kupní smlouvy a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu (§ 21 odst. 3 daňového zákona).

V daňovém přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen daň z převodu nemovitostí si sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň z převodu nemovitostí na účet místně příslušného správce daně uhradit (§ 18 odst. 2 daňového zákona). Případné další informace může podat kterýkoli finanční úřad či finanční ředitelství.