Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Bezúplatný převod (darování) vlastnictví k bytu

13. 6. 2007

Chtěl bych darovat svému příteli byt, který mám v osobním vlastnictví.. Podléhá takový dar zdanění a kdo bude povinen případnou daň hradit?

Zdanění bezúplatných převodů vlastnictví k nemovitosti podléhá dani darovací dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový zákon“). Poplatníkem daně je obdarovaný, dárce za daň ručí (§ 5 odst. 1 daňového zákona). Pro účely tohoto daňového zákona se pojmem „nemovitost" rozumí ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) daňového zákona věci nemovité, byty a nebytové prostory.

Základem daně je cena majetku, který je předmětem daně darovací. V případě darování nemovitosti je to cena zjištěná podle zvláštního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), ke dni nabytí majetku, tj. ke dni převodu vlastnického práva.

Podle § 133 občanského zákoníku převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění, vlastnická a věcná práva k nemovitostem vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu.

Položky, které snižují základ daně darovací jsou taxativně vyjmenovány v § 7 odst. 1 daňového zákona. Podle písmene a) se základ daně darovací snižuje o prokázané dluhy a cenu jiných povinností vážících se k předmětu daně. Prokázaným dluhem by byl dluh váznoucí na nemovitosti, který se obdarovaný zavázal za dárce zaplatit. V takovém případě (převzetí dluhu) by však dárci vznikl majetkový prospěch (není již povinen dluh uhradit), který podléhá na straně nabyvatele takového prospěchu dani darovací.

Sazba daně mezi osobami bez příbuzenského vztahu činí 7% základu daně, není-li základ daně vyšší než 1 mil. Kč. Sazba je progresivně klouzavá, což znamená, že s vyšším základem daně se sazba daně zvyšuje. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani darovací do třiceti dnů ode dne, v němž byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem, která není evidována v katastru nemovitostí, jde-li o daň (§ 21 odst. 1 písm. a) daňového zákona).

Místně příslušným správce daně je finanční úřad v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitost, která je předmětem darování (4 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Daňové přiznání je možno doručit osobně nebo je zaslat poštou. Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí není možné podat elektronicky. Tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitostí obdrží poplatník na kterémkoli finančním úřadě a je dostupný i na Internetu České daňové správy, kde si jej můžete vytisknout.

Spolu s daňovým přiznáním je nutné jako přílohu odevzdat též ověřený opis nebo ověřenou kopii kupní smlouvy a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu (§ 21 odst. 3 daňového zákona). Daň darovací je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru (§ 18 odst. 1 daňového zákona). Případné další informace může podat kterýkoli finanční úřad či finanční ředitelství.