Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Po dobu výluky datových schránek bude možné činit elektronická podání jen prostřednictvím aplikace Daňového portálu „Elektronická podání pro Finanční správu“ (EPO)

Na internetových stránkách provozovatele datových schránek www.datoveschranky.info byla dne 14. 12. 2017 zveřejněna informace o mimořádné výluce informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu: 29. prosince 2017, 16:00 hod. – 2. ledna 2018, 16:00 hod. Po tuto dobu nebude možné se do ISDS přihlásit a prostřednictvím ISDS přijímat/odesílat datové zprávy.

Finanční správa v této souvislosti upozorňuje veřejnost na to, že po dobu výluky ISDS bude ve vztahu k orgánům Finanční správy České republiky možné v daňových věcech činit elektronická podání datovou zprávou s využitím dálkového přístupu jen prostřednictvím aplikace Daňového portálu „Elektronická podání pro Finanční správu“ (tzv. „EPO“), dostupné na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz, a to pouze těmito dvěma způsoby:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem a
  • datovou zprávou, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu - to ovšem za podmínky, že toto podání bude do 5 dnů ode dne, kdy dojde správci daně, potvrzeno některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (např. s využitím e-tiskopisu, či prostřednictvím datové schránky).

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze činit elektronická podání též datovou zprávou s využitím dálkového přístupu prostřednictvím aplikace EPO, dostupné na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz, a to těmito způsoby:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem1,
  • datovou zprávou, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu - za podmínky, že toto podání bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 4 správního řádu, tj. písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky).

Ve věcech podání dle správního řádu pak bude možné ještě učinit elektronické podání prostřednictvím e-mailové schránky podatelny orgánu Finanční správy České republiky, a to za podmínky že toto podání bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 4 správního řádu, tj. písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, a to i v případě, že podání zaslané do této e-mailové schránky bude opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

Těmito způsoby bude všem osobám se zpřístupněnou datovou schránkou umožněno po dobu výluky ISDS včas učinit podání, neboť i kdyby byl již v první den výluky učiněn úkon za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, či ve věcech správního řádu za použití e-mailové schránky podatelny orgánu Finanční správy České republiky, bude k tomu, aby tento úkon nabyl účinků podání, postačovat, dojde-li k jeho potvrzení nejpozději 3. 1. 2018, přičemž ukončení výluky ISDS je plánováno na 2. ledna 2018, 16:00 hod. K potvrzení podání tak již bude mimo jiné možné využít datovou schránku.

Současně bude po dobu výluky ISDS zachována obecná možnost činit podání též písemně a ústně do protokolu, nestanoví-li právní předpis pro určitý typ podání jeho konkrétní formu.

Komplexní informace ke způsobům, jakými lze obecně ve vztahu k orgánům Finanční správy České republiky činit podání, naleznete v Postupu při vyřizování podání.


1 - Viz § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Aplikační služby