Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Odvolací finanční ředitelství

Název Odvolací finanční ředitelství
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným orgánem je Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/OR_FS_UZ_D4_P2.pdf

Kontaktní spojení Telefon: +420 542 191 100
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Masarykova 427/31, 602 00 Brno 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykova 427/31, 602 00 Brno

Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin

Úřední hodiny podatelny:
pondělí, středa:  8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:     8:00 - 15:30 hodin
pátek:                 8:00 - 14:00 hodin

Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy
Telefonní čísla +420 542 191 100
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
ID datové schránky: xjsn2gp
podatelna5000@fs.mfcr.cz - tato podatelna není prioritně určena pro daňová podání. 
Podání mohou být učiněna i prostřednictvím internetu s tím, že takto učiněná podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došla správci daně, potvrzena nebo opakována písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. 
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-2013.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin

Úřední hodiny podatelny:
pondělí, středa:  8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:     8:00 - 15:30 hodin
pátek:                 8:00 - 14:00 hodin

Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2015 podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Počet podaných žádostí o informace                                                       14
    počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                         1
    počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti                                       3
    počet odložených žádostí                                                                           1

2. Počet podaných odvolání                                                                           2
   
3. Opis podstatných částí rozsudku                                                               0
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí                                                    0

5. Počet stížností podle § 16a                                                                        1
    důvody jejich podání, popis způsobu vyřízení            Stížnost na výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.
                                                                                         Byla zamítnuta.

V Brně dne 22. února 2016
Mgr. Jan Odvářka, tiskový mluvčí

 
Výroční zpráva za rok 2016 podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ")

a)  - počet podaných žádostí o informace: 14
     - počet odložených žádostí o informace: 2
     - počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 3
     - počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace: 1

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: /
 

c) opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: /
 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: /

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: /
    - počet stížností: /
    - důvody podání a způsob vyřízení: /

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

    • webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz/
    • ID datové schránky povinného subjektu: xjsn2gp
    • daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.financnisprava.cz
    • úřední hodiny - podatelna: pondělí:  8:00 – 17:00
                                                  středa:    8:00 – 17:00


V Brně dne 27. 1. 2017
Mgr. Veronika Šimčíková, tiskový mluvčí
 

Aplikační služby