Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Název Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3
709 00 Ostrava
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3
709 00  Ostrava

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Referát Oddělení dotací a finanční kontroly
Husova 3218
738 01  Frýdek-Místek
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí a středa
08:00-17:00 h

Telefonní čísla 596 651 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna3200@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: 4hun2cu
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), zveřejňujeme výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2015.
a. počet podaných žádostí o informaci: 22
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 6
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2
c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
d. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 2
- Důvodem stížnosti žadatele na postup při vyřízení žádosti bylo, že žádosti bylo vyhověno pouze z části a o žádosti nebylo rozhodnuto ve formě rozhodnutí o odmítnutí (§ 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb). Odvolací finanční ředitelství ve věci stížnosti přezkoumalo postup povinného subjektu a přikázalo vyřídit žádost žadatele. Povinný subjekt poskytl žadateli informace požadované v žádosti, čímž žádost vyřídil zcela.
- Důvodem stížnosti žadatele na postup při vyřízení žádosti bylo, že žádost byla vyřízena procesně nesprávným postupem. Povinný subjekt stížnosti vyhověl a žádost žadatele vyřídil v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., vydal rozhodnutí a žádost o poskytnutí informace odložil.
f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
• webová stránka povinného subjektu: http://financnisprava.cz
• ID datové schránky povinného subjektu: 4hun2cu
• daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://financnisprava.cz
• úřední hodiny podatelna:

pondělí, středa 08:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 08:00 – 15:30
pátek 08:00 – 14:00


Nad rámec ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme:
- počet odložených žádostí: 1
- počet částečně odmítnutých žádostí : 4
- počet odvolání proti rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti: 1

Ing. Bronislav Kadlubiec
ředitel finančního úřadu

Aplikační služby