Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Název Finanční úřad pro Ústecký kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2500@fs.mfcr.cz  
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká hradební 61
400 21 Ústí nad Labem
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká hradební 61
400 21 Ústí nad Labem
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř. 8.00 - 17.00 hod.
Út., Čtv. 8.00 - 15.30 hod.
Pá 8.00 - 14.00 hod.
Telefonní čísla 475 252 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem.
Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele
Finančního úřadu pro Ústecký kraj.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Ústecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Č. j.: 478098/17/2500-00061-506560Výroční zpráva za Finanční úřad pro Ústecký kraj
za rok 2016Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za Finanční úřad pro Ústecký kraj za kalendářní rok 2016.

a. počet podaných žádostí o informaci: 14
počet odložených žádostí: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 0
c. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
d. výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a: 2
důvody podání stížnosti: nesouhlas s výší úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, neposkytnutí informace – nedostatek působnosti povinného subjektu
stručný popis způsobu vyřízení stížnosti: oprávněnost postupu FÚ pro ÚK byla Odvolacím finančním ředitelstvím potvrzena
f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,
webová stránka povinného subjektu: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz,
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz
úřední dny - podatelna:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 15.30 hod.
pátek 8.00 - 14.00 hod.V Ústí nad Labem, dne 28. 2. 2017Ing. Jan Havlíček
ředitel finančního úřadu


Aplikační služby