Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Mariánských Lázních

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Mariánských Lázních
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Datová schránka: s7in595
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Mariánských Lázních
Hlavní třída 661/140
353 01  Mariánské Lázně
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Mariánských Lázních
Hlavní třída 661/140
353 01 Mariánské Lázně
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Po 8:00 - 17:00
St  8:00 - 17:00

Podatelna:
Po   8:00 - 17:00
Út   8:00 - 15:30
St    8:00 - 17:00
Čt   8:00 - 15:30
Pá   8:00 - 14:00

Daňová pokladna:
Po  12:30 - 15:30
St   12:30 - 15:30
Telefonní čísla

354 601 511
354 625 432
354 623 012

Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2405@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání podatelna úřadu
kancelář č. 318
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování
informací za kalendářní rok 2016.

1. počet podaných žádostí o informaci: 4
    počet odložených žádostí o informaci: 1
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 (odmítnutí celé žádosti)
    počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. počet stížností: 2
    důvody podání stížnosti:
    a) Stížnost na nevyřízení žádosti – nečinnost v poskytnutí informace
    nebo ve vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
    b) Stížnost na neposkytnutí informace.
    stručný popis vyřízení stížnosti:
    a) Rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství byl postup povinného
    subjektu potvrzen – informace byla žadateli prokazatelně povinným 
    subjektem řádně poskytnuta.
    b) Sdělením Odvolacího finančního ředitelství byl stěžovatel vyrozuměn,
    že jeho stížnost není projednatelná z důvodu absence podání žádosti
    o informaci.

4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
    rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
    informace: 0
    přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními
    ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0

5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
    poskytnutí výhradní licence: 0

6. další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
    – webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz
    – datová schránka: q9in2ev
    – úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00
    – podatelna:
    pondělí:           08:00 – 17:00
    úterý:               08:00 – 15:30
    středa:              08:00 – 17:00
    čtvrtek:             08:00 – 15:30
    pátek:               08:00 – 14:00

Zpracoval: Ing. Peter Surňák
V Karlových Varech dne 17. 2. 2017

 

 

Ing. Čestmír Kubera, v. r.
ředitel finančního úřadu

 

Aplikační služby