Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Slaném

Název Územní pracoviště ve Slaném
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Územní pracoviště ve Slaném
Pod Horou 332
274 01 Slaný

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Pod Horou 332
274 01 Slaný
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pod Horou 332
274 01 Slaný
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední dny
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Středa   08.00 - 17.00 hod.
Telefonní čísla ústředna
312 517 206
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2124@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: gqqn5mh
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočethttp://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna územního pracoviště. Ústní žádosti, popřípadě jiná ústní podání přijímá sekretariát ředitele.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Finanční úřad pro Středočeský kraj podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňuje výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2016.

a. počet podaných žádostí o informaci: 18
b. počet odložených žádostí: 1
c. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
d. počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 4
e. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
f. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 2
g. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 1
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j.: 8 Af 24/2011 ze dne 24. 2. 2016
Výrok soudu:
I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 20. 4. 2011, č. j.: 2180/11-0300-
203143 a rozhodnutí Finančního úřadu v Berouně ze dne 25. 3. 2011, č. j.:
45971/11/026910201043 s e z r u š u j í.
II. Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj s e n a ř i z u j e poskytnout žalobci do
15 dnů od právní moci tohoto rozsudku informace týkající se daňových subjektů –
fyzických osob, požadované žalobcem v jeho žádosti ze dne 13. 3. 2011.
III. Žalovaný n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
IV. Žalobci se náhrada nákladů řízení n e p ř i z n á v á .
Část odůvodnění soudu:
„..Omezení svobody soukromí dotčených osob dle ust. § 8b zákona č. 106/1999 Sb. umožňuje dosáhnutí sledovaného cíle, kterým je zájem na transparentnosti poskytování veřejných prostředků. Současně není k dispozici jiný prostředek umožňující dosáhnout stejného cíle bez dotčení základních práv a svobod, čímž je splněn test potřebnosti. Ohledně testu poměřování dospěl soud, s ohledem na shora uvedené úvahy k závěru, že v daném případě převažuje zájem na poskytnutí informací nad zájmem na ochranu soukromí a ust. § 8b zákona č. 106/1999 Sb. je proporcionální ve vztahu k ochraně osobních údajů příjemců – fyzických osob.
h. výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0
ch. počet stížností podaných podle § 16a: 0
důvody jejich podání: 
stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
i. další informace vztahující se k uplatňování zákona 
webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz 
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://financnisprava.cz
úřední hodiny:
Podatelna:
pondělí 08:00 - 17:00
úterý 08:00 - 15:30
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 15:30
pátek 08:00 - 14:00

Zpracoval: Jaromír Škorpa dne 7. 2. 2017                                                                                      Ing. Josef Kuklík, v. r.
                                                                                    ředitel finančního úřadu


Aplikační služby