Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Příbrami

Název Územní pracoviště v Příbrami
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Územní pracoviště v Příbrami
ul.Čs.armády 175
261 34 Příbram

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa ul.Čs.armády 175
261 34 Příbram
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Územní pracoviště v Příbrami
ul.Čs.armády 175
261 34 Příbram
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední dny
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Středa   08.00 - 17.00 hod.
Telefonní čísla ústředna
318 473 404
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2120@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: v3bn5ub
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočethttp://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna územního pracoviště. Ústní žádosti, popřípadě jiná ústní podání přijímá kanc.č.231.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Finanční úřad pro Středočeský kraj podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) zveřejňuje výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2015.

a. počet podaných žádostí o informaci: 20
b. počet odložených žádostí: 0
c. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 6
d. počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 2
e. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
f. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
g. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
h. výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0
ch. počet stížností podaných podle § 16a: 1
důvody jejich podání: při vyřízení žádosti nebylo postupováno podle zákona
stručný popis způsobu jejich vyřízení: stížnosti bylo vyhověno
i. další informace vztahující se k uplatňování zákona
? webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz
? daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://financnisprava.cz
? úřední hodiny:
Podatelna:
pondělí 08:00 - 17:00
úterý 08:00 - 15:30
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 15:30
pátek 08:00 - 14:00

Zpracoval: Jaromír Škorpa, dne 4. 3. 2016


                                                                                    Ing. Josef Kuklík, v. r.
                                                                                   ředitel finančního úřadu

Aplikační služby