Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Kutné Hoře

Název Územní pracoviště v Kutné Hoře
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Územní pracoviště v Kutné Hoře
U Lorce 39
Kutná Hora, 284 01

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa U Lorce 39
284 01 Kutná Hora
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Územní pracoviště v Kutné Hoře
U Lorce 39
Kutná Hora, 284 01
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy úřední dny
pondělí  8.00 - 17.00 hod.
středa    8.00 - 17.00 hod.
Telefonní čísla ústředna
327 536 311
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2113@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: iwen45c
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočethttp://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Informace lze získat na základě ústně i písemně podané žádosti. Ústní žádost lze podat na sekretariátu ředitele.

Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna územního pracoviště. 
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Finanční úřad pro Středočeský kraj podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňuje výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2016.

a. počet podaných žádostí o informaci: 18
b. počet odložených žádostí: 1
c. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
d. počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 4
e. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
f. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 2
g. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 1
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j.: 8 Af 24/2011 ze dne 24. 2. 2016
Výrok soudu:
I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 20. 4. 2011, č. j.: 2180/11-0300-
203143 a rozhodnutí Finančního úřadu v Berouně ze dne 25. 3. 2011, č. j.:
45971/11/026910201043 s e z r u š u j í.
II. Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj s e n a ř i z u j e poskytnout žalobci do
15 dnů od právní moci tohoto rozsudku informace týkající se daňových subjektů –
fyzických osob, požadované žalobcem v jeho žádosti ze dne 13. 3. 2011.
III. Žalovaný n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
IV. Žalobci se náhrada nákladů řízení n e p ř i z n á v á .
Část odůvodnění soudu:
„..Omezení svobody soukromí dotčených osob dle ust. § 8b zákona č. 106/1999 Sb. umožňuje dosáhnutí sledovaného cíle, kterým je zájem na transparentnosti poskytování veřejných prostředků. Současně není k dispozici jiný prostředek umožňující dosáhnout stejného cíle bez dotčení základních práv a svobod, čímž je splněn test potřebnosti. Ohledně testu poměřování dospěl soud, s ohledem na shora uvedené úvahy k závěru, že v daném případě převažuje zájem na poskytnutí informací nad zájmem na ochranu soukromí a ust. § 8b zákona č. 106/1999 Sb. je proporcionální ve vztahu k ochraně osobních údajů příjemců – fyzických osob.
h. výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0
ch. počet stížností podaných podle § 16a: 0
důvody jejich podání: 
stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
i. další informace vztahující se k uplatňování zákona 
webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz 
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://financnisprava.cz
úřední hodiny:
Podatelna:
pondělí 08:00 - 17:00
úterý 08:00 - 15:30
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 15:30
pátek 08:00 - 14:00

Zpracoval: Jaromír Škorpa dne 7. 2. 2017                                                                                                                  Ing. Josef Kuklík, v. r.
                                                                                                                ředitel finančního úřadu

Aplikační služby