Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2016

 • Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

  Tento materiál se zaměřuje na neúčinnost podání pro účely daně z přidané hodnoty dle § 101a zákona o DPH.
 • Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

  Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i nadále primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Je-li poplatníkem převodce, je nabyvatel ručitelem. V ostatních případech úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci je poplatníkem vždy nabyvatel, institut ručení se neuplatňuje.
 • Směrná hodnota 2016

  Aplikace sloužící pro orientační určení směrné hodnoty a pro potřebu vyplnění příloh k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.
 • Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016

 • Jak na podání Kontrolního hlášení

  Vybrané oblasti pro správné a snadné vyplnění prvního kontrolního hlášení (nejen pro fyzické osoby - čtvrtletní plátce daně).
 • Pokyn GFŘ D-26

  ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 • Sdělení Generálního finančního ředitelství k problematice studia za trvání služebního poměru

 • Sdělení Generálního finančního ředitelství k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů

 • Kontrolní hlášení – část. A.2. – dotazy na vyplnění – přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU

  V návaznosti na opakující se dotazy k vyplnění části A.2. kontrolního hlášení (přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§24, §25) ve vztahu k přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU uvádíme následující skutečnosti. V případě, kdy dodavatel nemá VAT ID neboli EU DIČ DPH (např. právě zahraniční osoba povinná k dani se sídlem mimo území ČR), zůstane pole identifikace dodavatele („kód státu“ a „VAT ID“) v této části kontrolního hlášení prázdné. Při podání (kontrole) formuláře v rámci aplikace EPO bude v protokole chyb podání uvedeno, že byly nalezeny propustné chyby – neuvedení Identifikace dodavatele (VAT ID) - kód chyby 60 a kódu státu - kód chyby 58. Tyto propustné chyby pouze informují o skutečnosti, že nebyly v části A.2. vyplněny dané položky, přičemž nebrání podání kontrolního hlášení. Pro úplnost uvádíme, že detailní informace o vyplnění oddílu A.2. naleznete v Pokynech k vyplnění kontrolního hlášení DPH, které jsou k dispozici na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-02-10_Pokyny-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf.
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Příloha č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Příloha č. 2 k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Aktualizace Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení

  Na stránku "Soubory ke stažení" byly přidány soubory "Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 10.2.2016" a "Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 10.2.2016". Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH byly upřesněny ve vztahu ke struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml). V kapitole 3. Obsahová část kontrolního hlášení byl v části A.4. DIČ odběratele (str. 14), části B.1. DIČ dodavatele (str. 16) a části B.2. DIČ dodavatele (str. 17) vypuštěn „kód státu“. To znamená, že v těchto částech kontrolního hlášení bude u příslušného DIČ uvedena pouze jeho kmenová část (bez kódu státu „CZ“). Nad rámec výše uvedeného pouze připomínáme, že ve struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml) žádné změny provedeny nebyly.

  Dále byl upraven, v návaznosti na Nařízení vlády č. 11/2016 Sb., v části A.1. (str. 9) a části B.1. (str. 16), text kódu předmětu plnění. Text „18-Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“ byl nahrazen textem „18-Dodání certifikátů elektřiny“. V souvislosti se zněním zákona o DPH s účinností od 1.1.2016 byl v části 1.3. (str. 3) v posledním odstavci, poslední větě nahrazen odkaz na §92a odst. 6 ZDPH odkazem na §92a odst. 3 ZDPH.

 • Pokyn GFŘ D-23

  O umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů.
 • Příloha k pokynu č. GFŘ D-23

  Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.
 • Karusel (karuselový podvod)

  Nevíte, co si představit pod pojmem "karuselové podvody"? Jaký je jejich princip, co způsobují a jakými nástroji je možné s nimi bojovat?
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

  č. j.: 2375/16/7100-20118-012884
 • Informace k ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném od 1. 1. 2016

  Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl mimo jiné do ustanovení § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vložen odstavec 7.
 • Pokyn GFŘ D-25

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Aplikační služby